Svetový deň divej prírody

Svetový deň divej prírody

Svetový deň divej prírody 2023

 

Každoročne tretieho marca sa na celom svete oslavuje Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day). Ide o jednu z najvýznamnejších udalostí, ktorá sa venuje voľne žijúcim živočíchom a rastlinám. Hlavnou témou na rok 2023 sú Partnerstvá pre ochranu prírody.

Tento rok pripadá Svetový deň divej prírody na 50. výročie vzniku CITES. CITES je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý bol v roku 1973 podpísaný vo Washingtone. Slovenská republika sa k nemu pripojila 28. mája 1992 a ako samostatná republika potvrdila svoje členstvo k 1. januáru 1993.

Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu štátov sveta tak, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením. Pod ochranou CITES je približne 5 800 druhov živočíchov a 30 000 druhov rastlín. Medzi našich pôvodných chránených živočíchov, s ktorými je zakázané obchodovať, patria napríklad vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid, sokol sťahovavý, sokol rároh, orol kráľovský, orol skalný a jastrab veľký.

Svetový deň divej prírody (WWD) je príležitosťou na oslavu mnohých krásnych a rozmanitých foriem voľne žijúcich živočíchov a rastlín a na zvýšenie povedomia o množstve výhod, ktoré ich ochrana ľuďom poskytuje. Zároveň nám pripomína naliehavú potrebu zintenzívniť boj proti kriminalite súvisiacej s voľne žijúcimi druhmi a ľudskou činnosťou spôsobujúcou redukciu druhov, ktoré majú rozsiahle hospodárske, environmentálne a sociálne dôsledky. 

V  boji proti nezákonnému obchodu sa preto spojili agentúry OSN, organizácie súkromného sektora i mimovládne organizácie. Objem medzinárodného obchodu s exemplármi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa odhaduje na niekoľko miliárd eur ročne.