Svetový deň mokradí

Každoročne 2. február patrí Svetovému dňu mokradí. Pripomíname si tým 2. február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, známy aj ako Ramsarský dohovor.

História celosvetových osláv tohto dňa sa začala písať už od roku 1977, kedy vládne agentúry, inštitúcie, mimovládne organizácie a skupiny občanov uskutočnili rôzne aktivity zamerané na poukázanie hodnôt mokradí pre človeka.

Definícia mokradí:

 • The Ramsar Convention Manual 1994: “Mokrade sú územia, v ktorých je voda základným faktorom ovplyvňujúcim [životné] prostredie a súvisiace rastliny a živočíchy. Vyskytujú sa tam, kde je vodná hladina na povrchu alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch územia pokrýva plytká voda.
 • Barnau 1991: Mokrade sú charakterizované trvalou alebo dočasnou prítomnosťou sladkej, brakickej alebo slanej využiteľnej vody na povrchu alebo v pôde v malej hĺbke.
 • Zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je mokraď územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a  vodnými nádržami.

V ekosystéme zohrávajú kľúčovu úlohu:

 • sú kolískou biodiverzity a domovom nespočetných druhov rastlín a živočíchov, prirodzenou čističkou vôd
 • ale tiež zabezpečujú ochranu krajiny pred povodňami, zadržiavajú vodu v krajine,
 • zmierňujú dôsledky zmeny klímy vrátane zachytávania prívalových dažďov
 • sú zdrojom pitnej vody, produkujú biomasu a kyslík a sú priestorom pre oddych, rekreáciu ako napríklad rybolov a poľovníctvo
 • mokrade sú životne dôležité pre ukladanie uhlíka, čím napomáhajú riešiť problém zmeny klímy. Napríklad rašeliniská samé o sebe pokrývajú približne 3% povrchu pevnín, ale zadržujú až 30 % všetkého uhlíka, ktorý je celkovo zadržiavaný na súšiOchrana mokradí
 • Dohovormokradiach (The Ramsar Convention on Wetlands)
 • Z pôvodného zamerania na ochranu mokradí významných predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva sa po určitej dobe dospelo k súčasnému stavu, keď sa prostredníctvom tohto dohovoru zabezpečuje celosvetová ochrana a rozumné využívanie všetkých druhov mokradí.
 • V súčasnosti podpísalo Ramsarský dohovor 170 zmluvných strán sveta. Zoznam medzinárodne významných mokradí tvorí 2341 lokalít vyhlásených na celkovej rozlohe 252,4 milióna hektárov.