Vedecká spolupráca s SPU v Nitre v roku 2022
Úvod » Vedecká spolupráca s SPU v Nitre v roku 2022

Spolupráca Národnej zoologickej záhrady Bojnice a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prostredníctvom Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, prebieha už celé desaťročia, pričom v poslednom období sa zameriava na cielený výskum orientovaný priamo na interné potreby organizácie.

18.5.2022 prebehol prvý zber vzoriek internej atmosféry na prítomnosť vybraných bioaerosolových častíc a údajov z kontinuálneho merania primárnych fyzikálnych faktorov vnútorného prostredia v rámci Ubikácie africkej fauny, ktoré je pripravované už dlhšiu dobu a bude prebiehať opakovane, aby sa na základe komplexných údajov zaistili čo najhodnejšie podmienky pre naše slonice v ich novom domove. Samotnou investíciou do nových chovných priestorov zďaleka nekončí práca zameraná na zabezpečenie optimálneho vonkajšieho a vnútorného prostredia v súlade s legislatívnymi nariadeniami, svetovými odporúčaniami a hlavne potrebami zvierat a požiadavkami chovateľov, ale je aj naďalej predmetom kvalifikovaného záujmu, a to nie len zo strany zoologického odboru. Výskumným a vedeckým garantom tejto činnosti je Ústav chovu zvierat a osobne prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Úlohou odboru investičných aktivít bude, všetky tieto poznatky riadne implementovať, prostredníctvom nekomplikovaných, ekonomicky nenáročných technických vylepšení alebo prevádzkových opatrení.

10.6.2022 prebehlo ďalšie významné pracovné stretnutie s kolegami z Ústav výživy a genomiky, ktorí spolu s vedúcim úseku výživy, Ing. Andrejom Duchoňom, preberali možnosti zvýšenia kvality konzervovaných krmív v našej zoo.

Súčasťou pracovného stretnutia bola tiež téma uzatvorenia Memoranda o spolupráci na dlhšiu dobu, nakoľko aktuálna písomná forma dohody o spolupráci je uzatvorená na 5 rokov a v dohľadnej dobe končí jej platnosť a účinnosť. Uvedenú tému prebrali osobne štatutár NZOO Bojnice Ing. Milan Šovčík a prorektor pre vzdelávanie Ing. Milan Šimko, PhD..

Pracovné stretnutie zástupcov NZOO Bojnice a SPU v Nitre, 10.6.2022. 

Jednanie o uzatvorení novej, písomnej formy spolupráce organizáciami (sprava): Ing. Milan Šimko, prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD., Ing. Milan Šovčík , Ing. Andrej Duchoň 

Autor článku: Ing. Viera Madajová