Vodné oázy
Úvod » Vodné oázy

Začiatok mesiaca február prináša hneď vo svojom začiatku veľmi dôležitú tému, ktorá výrazne vplýva na životné prostredie okolo nás. Druhý deň tohto mesiaca patrí na celom svete mokradiam. Aj za bránami Národnej zoologickej záhrady si Svetový deň mokradí pripomíname.

Čo sú to mokrade?

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Znamená to, že medzi mokrade patria všetky územia prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná hladina na povrchu, alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže. Vnútrozemské mokrade zahŕňajú močiare, rybníky, jazerá, rašeliniská, slatiny, vodné toky a riečne nivy, či už prírodné, alebo umelé, s veľmi rozmanitou rozlohou.

V rámci ekosystému sú nepostrádateľné

Význam mokradí je úzko spojená s ich funkciami v ekosystéme, ktoré sa stávajú nepostrádateľné aj pre človeka. Sú dôležité pre zachovanie rozmanitosti živých organizmov, podieľajú na odstraňovaní chemických a organických odpadov, slúžia ako prirodzené čističky vôd a sú akýmsi kontrolným mechanizmom povodní a ochrany pred eróziou. Mokrade sú i zdrojom pitnej vody.

Slovenská republika sa stala súčasťou Ramsarského dohovoru

Ľudské správanie a jeho trendy viedli v Európe najmä v poslednom období k likvidácii existujúcich mokradí. Najväčším dôvodom bola ich transformácia na iné využitie pôdy. Situácia sa stala kritickou, čoho dôsledkom bola nutnosť pristúpiť k medzinárodnej spolupráci pri ochrane a rozumnom využívaní mokradí. Tú zahŕňa Dohovor o mokradiach, podpísaný zmluvnými stranami v roku 1971 v Iránskom meste Ramsar a z tohto dôvodu nesie názov Ramsarský dohovor. Členské krajiny sa zaviazali chrániť mokrade na svojom území, ale i vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Osobitným záväzkom je prihlásenie vybratých mokradí na zápis do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu. Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru v rámci bývalej ČSFR v roku 1990, čim na seba zobrala príslušné záväzky. Podmienky plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohovoru, riadi a koordinuje Ramsarský výbor Slovenskej republiky.

Bojnická zoo prispieva k ochrane mokradí

Aj Národná zoologická záhrada prispieva k ochrane mokradí a to najmä vlastnými aktivitami. Jednou z posledných takýchto aktivít bol projekt pod názvom „Jesenná gruntovačka.“ V rámci nej sme v sobotu, 23. októbra uplynulého kalendárneho roka vyčistili okolie košovských jazier. Zapojili sa do nej najmä deti, navštevujúce zookrúžky v bojnickej zoo, ktoré sú s danou témou oboznamované i v rámci prednášok a edukačných aktivít. Veľmi obľúbenou ubikáciou bojnickej zoo, ktorá je s mokraďami úzko spätá je vivárium. V ňom nájdete množstvo živočích, pochádzajúcich z rôznych koncov sveta. Preto sa v našich expozíciách môžete zoznámiť s niekoľkými druhmi umelo vytvorených mokradí.

Na ochrane mokradí sa podieľa i Národná zoo Bojnice v rámci edukačných a výchovných programov