Výjazdové pracovné stretnutie EF
Úvod » Výjazdové pracovné stretnutie EF

Výjazdové pracovné stretnutie zamestnancov Environmentálneho fondu a odborných zamestnancov NZOO Bojnice sa uskutočnilo v priestoroch zoo, dňa 29.6.2022. Počas prehliadky areálu im boli odprezentované najmä časti, ktoré slúžia na zabezpečovanie odbornej zoologickej činnosti, karanténny, rehabilitácie a osobitných úloh organizácie vyplývajúcich z legislatívy a právnych predpisov SR. Činnosti, ktoré zabezpečuje NZOO Bojnice a vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny, zo zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, zo zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu, s nimi, sú zároveň činnosťami, ktoré podporuje Environmentálny fond. Napriek tomu postupuje NZOO Bojnice pri podávaní žiadostí ako aj pri samotnej implementácií projektov, rovnako ako každý iný uchádzač o dotáciu, t.j. v súlade s platnými legislatívnymi úpravami daného fondu.

Vzájomná výmena informácií a skúseností, pomôže nesporne obom stranám, pri realizácií činností zameraných na ochranu prírody a krajiny na Slovensku.

Autor: Ing. V. Madajová

Publikované: 30.06.2022, 10:57 hod.