Výročné monitorovanie projektu LIFE SYSEL
Úvod » Výročné monitorovanie projektu LIFE SYSEL

Každoročné monitorovanie celkovej implementácie projektu s názvom Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) LIFE19 NAT/SK/001069, prebiehalo opäť za prítomnosti angažovaných zástupcov našej organizácie. NZOO Bojnice je v tomto projekte partnerom významných ochranárskych organizácií zo Slovenska, Česka a Poľska. Viac o projekte si môžete prečítať časti Ochrana prírody – Projekty v zoo.

Monitorovanie postupu realizácie aktivít jednotlivých partnerov prebiehalo, ako je zvykom, priamo v teréne a tentokrát na vybraných lokalitách v západnej časti SR (Boleráz, Chtelnica, Nová Bošáca) a v Poľsku (Kamień Śląski), v termíne od 2.6 do 4.6.2022.

Samotná Implementácia projektu, by mala v rámci NZOO Bojnice, prebiehať riadne, už takmer dva roky. Zložitá situácia okolo COVID-19, ako aj iné externé a interné vplyvy, medzi iným aj riadne personálne určenie, spôsobili, že aktivity projektu neboli realizované tak ako to bolo naplánované. Zástupca zoologického odboru, aj napriek týmto prekážkam, realizoval v minulosti niekoľko terénnych výjazdov, ktoré súviseli aj s týmto projektom. Vzhľadom na nedostatok podkladov, znášala doteraz všetky finančné náklady projektu zoo, prostredníctvom vlastného rozpočtu, preto bola súčasťou tejto monitorovacej misie aj diskusia o možných zmenách, ktoré by mohli v budúcnosti prispieť k progresu v jeho realizácií.

Významným prínosom pre zoo, bude okrem iného, vybudovanie a zabezpečenie dôstojných priestorov pre zhromažďovanie materiálov, informácií, podkladov a výsledkov jednotlivých, doteraz roztrúsených výskumných aktivít organizácie. Vzhľadom na to, že tento projekt je vlastne odborným pokračovaním predchádzajúceho menšieho projektu s názvom Sysli pro krajinu, krajina pro sysly  (NFP304021D154), je prirodzené, že základným vstupným kapitálom sú výsledky oboch týchto projektov. O uvedených skutočnostiach, ako aj o ďalších možnostiach, spôsobe a podmienkach zabezpečenia, tak komplexného výstupu, dvoch samostatných, ale nadväzujúcich výskumných aktivít, bolo diskutované na pracovnom stretnutí v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Monitorovanie postupu aktivít projektu v teréne: Boleráz, Chtelnica, Nová Bošáca (SR)                                                                 Kamień Śląski (Poľsko)

Pracovné stretnutie TU Zvolen, 8.6.2022.

Autor článku: Ing. Viera Madajová