Zachovanie všetkých foriem života na Zemi
Úvod » Zachovanie všetkých foriem života na Zemi

Národná zoo Bojnice si 3. marca  pripomína Svetový deň zachovania všetkých foriem života na Zemi. Pripomeňte si ho spolu s nami.

Životné prostredie je spoločným priestorom, ktorý je k dispozícii všetkým ľuďom. Každý živý organizmus na svete má svoje nezastupiteľné miesto a opodstatnenie, preto sa musíme naučiť žiť v súlade s prírodou, s jej odvekými pravidlami, schémami a s jej vlastným “časovým strojom”. A viac si uvedomiť skutočnú hodnotu a nenahraditeľnosť životného prostredia. Pretože svet, ktorý nám bol daný, nemáme právo ničiť, ale máme povinnosť ho ochraňovať. Každých dvadsať minút vyhynie na Zemi jeden živočíšny druh a rýchlosť tohto procesu sa neustále zvyšuje. Vymieranie rastlinných a živočíšnych druhov sa deje šialeným tempom, svojim nezodpovedným správaním znižujeme plochu prírodných ekosystémov, ktoré sa vyvíjali milióny rokov a tým prudko znižujeme biodiverzitu. Pritom od prežitia rastlín a živočíchov závisí aj naše prežitie. Neuvedomujeme si, že svojou činnosťou negatívne a nezvratne meníme podmienky života na Zemi.

Každý z nás má veľkú zodpovednosť, pretože mnohé naše konanie má obrovský vplyv na životné prostredie a každé bezohľadné ničenie foriem života na Zemi je previnením sa voči sebe i spoločnosti, prítomnosti i budúcnosti.

Žiaľ, naša planéta sa začína stále viac podobať obrovskej kope odpadkov. Príčin ľahostajnosti k stavu a devastácii životného prostredia je viacero. Veľmi negatívne sú dôsledky chemizácie v poľnohospodárstve. Až dve tretiny pesticídov končia vo vodných tokoch. Voda sa tak stala strategickou surovinou a jej hodnota bude zo dňa na deň stúpať. Zvyšujúca sa koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší a s ňou spojené znižovanie kvality životného prostredia, ale aj narastajúca spotreba, plytvanie surovinami, produkcia odpadov a strata rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov, sa stávajú obrovským svetovým problémom. Všetko sú to naliehavé problémy, ktoré nemôžu byť vyriešené v rámci štátov a na ich riešenia je nutná medzinárodná spolupráca.

Viac sa dozviete tu: https://www.wildlifeday.org/

Stávame sa však svedkami neochoty a neschopnosti medzinárodného spoločenstva riešiť mnohé naliehavé environmentálne otázky. Ak by sme si dnes boli vedomí svojich povinností a úloh voči budúcim generáciám, ekologické krízy by sme sa snažili riešiť. Pretože nikto iný to za nás nespraví. A tiež preto, že sme ich pôvodcami.

Text: Jaroslav Slašťan