Zoo ako vedecké pracovisko?
Úvod » Zoo ako vedecké pracovisko?

Pri práci v zoo sa získava veľké množstvo rozmanitých poznatkov, ktoré môžu byť zaujímavé pre rôznych odborníkov zoologického alebo chovateľského zamerania. Mnoho informácií z biológie jednotlivých druhov sa podarilo získať iba počas chovu v opatere človeka. Naša zoo spolupracuje s univerzitnými pracoviskami, prírodovedeckými fakultami, ústavmi a múzeami. Niektorí pracovníci publikujú v odbornej tlači chovateľsky či zoologicky zamerané práce.

Vedecký výskum nemá v slovenských zoo takmer žiadnu tradíciu. Bohužiaľ, nie je zaraďovaný ani medzi základné pracovné činnosti pracovníkov, ani byť nemôže, pretože žiadna slovenská zoo ešte nikdy nemala zriadenú pozíciu výskumného čiže vedeckého pracovníka. Veda je časovo náročná a vyžaduje plný úväzok. Inak je to len improvizácia. Aj keď občas niektorí pracovníci zoo publikovali odborné práce, vždy išlo o individuálne snaženie jednotlivcov, ktorý si celý výskum robia, tak povediac doma alebo v čase, ktorý im zvýši. V praxi zoo toho času “naviac” je ale veľmi málo. Určitým spôsobom sa na tomto stave “vedy v zoo” podieľa diverzita typov zamestnancov, ktorí nie sú do zoo prijímaní podľa záväznejšieho kľúča. Aj keď profesná rozmanitosť pracovníkov zoo je dôležitá, drvivú väčšinu tvoria aj tak absolventi poľnohospodárskych škôl a len zriedkavo z prírodovedeckých či veterinárskych škôl. Keď k tomu prirátame istý druh odstupu zo strany akademickej obce, častokrát podtrhnutý dávkou dešpektu a neuznania, máme výsledný nie dobrý stav. Na rozdiel od našich západných susedov, kde viaceré zoo túto nedokonalosť súčasných zoo pochopili a na prebudovávaní renomé zoo intenzívne pracujú, u nás sa tomu tak nedeje. Dnes jestvuje už niekoľko českých zoo, kde majú zriadenú pozíciu vedeckého pracovníka. Tento zabezpečuje základný výskum v zoo, vedie niekoľko projektov, množstvo diplomantov a tiež má dostatok potrebného času na vedenie európskeho programu resp. na terénny výskum (dokonca aj v tretích krajinách).

Napriek všetkému sa v histórii bojnickej zoo našlo zopár nadšencov, ktorí bádali a neskôr to i publikovali. Ako príklad uvediem Jána Kalužu, ktorý robil zoológa v našej a pozdejšie i v bratislavskej zoo a popritom i popularizoval a publikoval (napr. mu vyšla kniha Choroby vtákov). Ojedinele sa k nemu pridalo i niekoľko ďalších. Osobitnou časťou výskumu sú analýzy dochovaných dát a spracovávanie histórie chovu vzácnych druhov. Z vyššie spomínaných dôvodov sa preto viac sústreďujeme na nápomocnú funkciu zoo, poskytujeme dáta a materiál a podklady do rôznych výskumných projektov. V rámci medzinárodnej spolupráce poskytujeme odborným inštitúciám biologické vzorky (napr. vzorky krvi, srsti, trusu).