Zoo zachraňuje vzácneho motýľa
Úvod » Zoo zachraňuje vzácneho motýľa

V spolupráci s CHKO Ponitrie každoročne vykonávame monitoring a značenie kriticky ohrozených jasoňov červenookých (Parnassius apollo) na prirodzených lokalitách výskytu. Ani tento rok nie je výnimkou. „Značenie krídel plní dve funkcie: evidenciu jedincov s odhadom ich početnosti na základe opakovaných odchytov, a zároveň aj ochranu pred zberateľmi znehodnotením. Toto značenie nijako nepoškodzuje a neobmedzuje motýle v normálnom živote. Dnes sme populáciu posilnili o ďalšie jedince odchované v našej zoo. Ako môžete vidieť na priloženom obrázku, naše samičky boli  „v kurze“ a boli okamžite párené voľne žijúcimi samcami. Lokality výskytu trvalo zabezpečujeme fotopascami a opakovanými fyzickými kontrolami“ uviedol hlavný zoológ Ing. Branislav Tám a doplnil, že Národná Zoo sa úspešne venuje záchrane tohto kriticky ohrozeného motýľa už niekoľko rokov. Viac o živote týchto nádherných stvorení sa môžu naši návštevníci dozvedieť v už otvorenej expozícií motýľov.

Jasoň červenooký patrí k najväčším denným motýľom Európy. Podľa klasifikácie IUCN je zaradený do kategórie zraniteľný (VU), pričom v SR má tento druh status kriticky ohrozený (CR). Je tiež zaradený do príloh medzinárodných dohovorov (CITES, Bern, Habitat Directive). Na Slovensku bol ešte v minulom storočí rozšírený v biotopoch skál a sutín takmer vo všetkých pohoriach. Po druhej svetovej vojne nastal jeho úbytok až zánik celých populácií, najmä z dôvodu zarastania vhodných biotopov náletovými drevinami, vysokými trávami a bylinami po zmene ich obhospodarovania a obmedzení pastvy. V súčasnosti je v celej strednej Európe kriticky ohrozený, v Českej republike vyhynul v 40.-tych rokoch 20. storočia, ale v posledných dekádach bol úspešne reštituovaný na jedinej lokalite na Morave a to slovenskými jedincami zo Strážovských vrchov.