Zoo Lympiáda 2017 – Výsledky
Úvod » Zoo Lympiáda 2017 – Výsledky

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE – viď nižšie

Propozície Slovenská Zoo Lympiáda 2017

1. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov materských škôl, I a II. stupňa základných škôl a stredných škôl venovaný zoológii

PREDĹŽENÁ UZÁVIERKA !    Termín uzávierky:      10. apríl 2017

Termín a miesta povinných prednášok (súťažiaci je povinný zúčastniť sa iba jedného dňa prednášok)

Miesto prednášok Dátum Čas Kategória Približná dĺžka prednášky
Kremnica 20.04.2017 9:30 I. stupeň ZŠ 30 minút
11:00 II. Stupeň ZŠ 45 minút
Kremnica 21.04.2017 9:00 Materské školy 20 minút
11:00 Stredné školy 45 minút
Zoo Bojnice 24.04.2017 9:30 I. stupeň ZŠ 30 minút
11:00 II. Stupeň ZŠ 45 minút
Zoo Bojnice 25.04.2017 9:00 Materské školy 20 minút
11:00 Stredné školy 45 minút

 

Všetky podrobné informácie budú zaslané všetkým súťažiacim v utorok 18.4.2017

 

 

Termín riešenia otázok a vyhodnotenie súťaže :    24.05.2017 od 10.00 hod. v Zoo Bojnice

Termín vyhodnotenia súťaže : 24.05.2017 od 14.00 hod. v Zoo Bojnice

Organizátori:    Zoo Bojnice, Kremnické vrchy OZ, Knižnica Jána Kollára v Kremnici,

Odborní garanti:  Ing. Andrea Klasová (0901713824), Jaroslav Slašťan (0917456965)

Partneri: Ministerstvo Životného prostredia SR, Slovenská zoologická spoločnosť, Štátna ochrana prírody SR

Mediálny partneri: TASR, RTVS

Poslanie súťaže: Cieľom olympiády je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Štartovné: 5 Eur na súťažiaceho, s tromi súťažiacimi 1 osoba zdarma ako doprovod. Štartovné zahŕňa občerstvenie pre súťažiacich počas povinných prednášok a v deň súťaže.

Úhrada štartovného: najneskôr do 31.3.2017, neuhradené štartovné znamená vymazanie súťažiaceho zo štartovnej listiny. Štartovné sa nevracia, ani neprenáša na ďalší rok.

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN  SK4109000000005060597614

variabilný symbol = IČO, konštantný symbol = 0558

Do poznámky uveďte názov a adresu školy.

Kremnické vrchy

Dolná 51/25

967 01 Kremnica

IČO 45775516

Výsledky a ceny súťaže: Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie získajú hodnotné vecné ceny. Víťaz – najúspešnejší riešiteľ súťaže sa môže tešiť na horský bicykel.

Po uzavretí a vyhodnotení súťaže budú výsledky zverejnené  na nasledovných internetových stránkach:

www.zoobojnice.sk

www.kjkk.sk

Súťažné kategórie:

Materské školy

Základné školy

Stredné školy (SOU, SPŠ, SOPŠ, gymnáziá, a pod.)

Okruhy súťažných otázok: 

1] Určenie druhov, zaradenie do kontinentov s miestami ich výskytu, určenie druhov a zaradenie do biotopov

2] Identifikácia druhu podľa častí a kostrových pozostatkov

3] Pobytové znaky zveri

4] Potravná ekológia

 

BLIŽŠIE O SÚŤAŽI

Pravidlá súťaže:  

Koordinácia riešenia otázok (postupnosť okruhov) je individuálna.

Odpovede môžu súťažiaci počas riešenia meniť. Jednou z úloh súťaže je naučiť žiakov samostatnému uvažovaniu

Odpovede sa po uzavretí/odovzdaní   hárka s odpoveďami meniť nemôžu.

Súťažiaci:

Môže začať ktoroukoľvek zo súťažných oblastí (okruhov)

Nemusí vyriešiť celú olympiádu (t.j. nemusí odpovedať na všetky otázky).

Systém bodovania:

1 správna otázka = 1 bod

Maximálny počet bodov: 70.

Každá otázka má len jednu správnu odpoveď.

O celkovom umiestnení žiaka rozhoduje súčet všetkých bodov.

V prípade rovnakého počtu bodov žiakov na prvých miestach rozhodnú tzv. rozstrelové otázky.

Ako sa zapojiť do súťaže ?

Z jednej školy sa môžu do súťaže zapojiť max. 3 žiaci/súťažiaci. Na prihlásenie žiakov do súťaže je potrebné zaslať mail na adresu zooolympiada@gmail.com. Pošta musí obsahovať vyplnený súťažný formulár. Povinné prednášky sa uskutočnia v dňoch 20 – 21. apríl 2017 v Kremnici (čitáreň Knižnice Jána Kollára) a 24 – 25. apríla v Bojniciach (Centrum Environmentálnej výchovy v Zoo Bojnice). Samotná súťaž všetkých kategórií sa uskutoční dňa 24.mája 2017 v Centre Environmentálnej výchovy v Bojniciach. Súťažiaci je povinný zúčastniť sa iba jedného dňa prednášok.

Termíny a miesta povinných prednášok:

20 – 21.4.2017 od 09.00 – 15.00 hod. v Knižnica Jána Kollára Kremnica, Štefánikovo nám. 33/40, 967 01 Kremnica, +421 45 674 20 63

24 – 25.4.2017 od 09.00 – 15.00 hod. v Informačné centrum NATURA 2000 a Centrum Environmentálnej výchovy v Zoo Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice, +421 46 540 29 75

 

REGISTRÁCIA ŽIAKA / SÚŤAŽIACEHO

Inštrukcie na registráciu žiaka:
1. Počet žiakov na jednu školu je obmedzený, max. počet sú 3 súťažiaci
2. Súťaže sa môžu zúčastniť len 3 žiaci/súťažiaci v jednej kategórii z jednej školy.
Základné školy môžu registrovať 6 súťažiacich (3 súťažiaci za I. stupeň + 3 súťažiaci za II. stupeň)
3. Registračný formulár súťažiaceho s údajmi o škole a osobnými údajmi súťažiacich žiakov vypĺňa a zasiela poverený zamestnanec školy (prihlasovateľ)
Registračný formulár súťažiaceho pozostáva zo 4 častí častí:
1. údaje o škole
2. údaje o žiakovi/súťažiacom
3. vyznačenie termínu povinných prednášok
4. údaje o prihlasovateľovi

 

Formulár si môžete stiahnuť tu:

formulár Zoo Lympiáda 2017 upravený 02

 

 

VYHODNOTENIE

 

Kategória – materské školy:

 

Kategória – 1. stupeň základných škôl:

Kategória – 2. stupeň základných škôl:

 

Kategória – stredné školy:

 

 

ABSOLÚTNY VÍŤAZ:

ELIZABETH GRETSCHOVÁ

 

Ďakujeme za podporu tejto jedinečnej akcie týmto firmám a organizáciám. Vďaka nim nikto neodišiel naprázdno.

 

 

 

 

Organizačný tím

 

Reportáž z akcie – TV Markíza

Reportáž z akcie – TV Joj

Fotografie z akcie