Zoznámte sa s dohovorom CITES
Úvod » Zoznámte sa s dohovorom CITES

Voľne žijúce živočíchy a rastliny sú nenahraditeľnou súčasťou ekosystému. Musia byť preto chránené pre ďalšie generácie. Počas druhej polovice minulého storočia obchod s nimi vzrástol do takých rozmerov, že sa mnohé druhy dostali na pokraj vyhynutia. Africké štáty, z územia ktorých pochádza mnoho týchto druhov, preto požiadali v roku 1960 o celosvetovú spoluprácu s cieľom dostať nezákonný obchod s týmito druhmi pod kontrolu.

V roku 1973 bol podpísaný dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) ako nástroj ochrany voľne žijúcich druhov pred ilegálnym obchodom. Dohovor vstúpil do platnosti roku 1975 a v januári 2003 ho ratifikovalo 160 krajín sveta.

V prílohe I. dohovoru CITES sú zaradené najohrozenejšie druhy. Medzištátne obchodovanie s týmito druhmi nie je prípustné. Do prílohy I. je zahrnutých viac ako 600 druhov.

Obchod s druhmi zaradenými do prílohy II. a III. je potrebné regulovať, aby sa zabezpečila ochrana týchto druhov pred ich ohrozením spôsobeným práve obchodom. Obchod je povolený, len ak je exemplár legálne získaný a obchodovanie je trvalo udržateľné. Takto je kontrolovaný obchod s viac ako 30 000 druhmi.

EU implementovala dohovor CITES do svojho právneho poriadku v roku 1982 a druhy uvádza v skupinách A, B a C. Naviac druhy, ktoré si vyžadujú dohľad nad obchodovaním, sa nachádzajú v skupine D. Tieto druhy však nie sú zaradené do príloh CITES.

Implementácia dohovoru CITES na Slovensku

Slovensko pristúpilo k dohovoru CITES roku 1992 ako súčasť Česko-Slovenska. Slovenská republika potvrdila svoje členstvo v dohovore v januári 1993. Funkciu výkonného orgánu CITES na Slovensku plní: Ministerstvo životného prostredia SR. Ministerstvo ako výkonný orgán je zodpovedné za implementáciu dohovoru CITES na Slovensku.
Text zmluvy určuje zásady, ktorými sa musia riadiť všetky zmluvné strany pri medzinárodnom obchode s exemplármi CITES.

Dôležité webové adresy, kde je možné nájsť viac a podrobnejšie informácie o fungovaní CITESu na Slovensku, v rámci Európskej únie, Databázy druhov, prehľady činností Vedeckej poradnej skupiny SRG či informácie o pozitívnych alebo negatívnych stanoviskách SRG, prepojenie na webový nástroj na vyhľadávanie druhov zaradených v prílohách Species+, nástroj na nachádzanie informácií o obchode “Trade Information Query Tool” a iné dôležité zdroje. Na zmieňovaných stránkach je i znenie dohovoru, voľne stiahnuteľné dokumenty platnej legislatívy SR, je tam i užitočný zoznam pôvodných druhov v SR, ktoré sú zaradené v prílohách Nariadenia Rady (ES) č. 338/97, zoznam colných úradov na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov či vývoze alebo zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne označujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré podliehajú registrácii. Významné sú linky na iné medzinárodné organizácie a ich webové stránky.

CITES Vedecký orgán SR

Výkonný orgán SR, Odbor medzinárodných dohovorov a ďalšie dôležité kontakty a informácie (tlačivá, vzory, zákony) či prepojenie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia sa nachádzajú na tejto webovej adrese: Kliknite tu