Zvýšenie kvality chovu slonov afrických v NZOO Bojnice (obohatenie životného prostredia)
Úvod » Zvýšenie kvality chovu slonov afrických v NZOO Bojnice (obohatenie životného prostredia)

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Realizácia opatrení na dosiahnutie a udržanie poslania zoologických záhrad

Názov projektu: Zvýšenie kvality chovu slonov afrických v NZOO Bojnice (obohatenie životného prostredia)

Kód projektu: 232240

Dotácia: 163 930,00 EUR

Realizácia projektu: rok 2023 – 2024

Cieľ projektu:  Zvýšenie kvality chovu slonov afrických
Čiastkové ciele projektu:
1. Obohatenie životného prostredia slonov afrických o prvky prospievajúce k rozvoju welfare a enrichmnetu
2. Zvýšenie kvality tréningu jedincov chovaných mimo ich prirodzeného prostredia

Opis projektu: NZOO Bojnice v predchádzajúcom období vybudovala a aktuálne prevádzkuje chovné zariadenie v dostatočnej kvalite a kapacite pre slony africké v SR a to vzhľadom na zmeny manažmentu chovu týchto živočíchov v podmienkach ex-situ. Súčasťou odbornej zoologickej činnosti sú aj aktivity zamerané na obohatenie životného prostredia chovaných živočíchov, čo je prioritne predmetom predkladaného projektu. Súčasťou realizácie je materiálno technické zabezpečenie (technika, stroje, prístroje, materiál a tovary zamerané na zvýšenie bezpečnosti ako aj na zvýšenie kvality chovu a obohatenie životného prostredia) a zaradenie jednotlivých prvkov do aplikovania opatrení vyplývajúcich zo stratégie welfare, enrichment a tréningu.