OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE II.KOLO
Úvod » OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE II.KOLO

OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE II.KOLO

Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a internej smernice č. 4/2021 týmto ponúka na prevod prebytočný hnuteľný majetok v primeranej cene (všeobecná hodnota):
1. Škoda Octavia Combi 1.6 LX rok výroby 1999 (e.č.: PD477AP) – primeraná cena: 321,50€
2. Pracovný/stavebný stroj mikrorýpadlo DH0115 rok výroby 1989 – primeraná cena: 1100,00€
3. Pracovný stroj prenosné hasičské čerpadlo ps-8 – primeraná cena: 125,00€
4. Pracovný stroj/poľnohospodársky traktor rok výroby 2005 – primeraná cena: 12 300,00€

Primeraná cena / všeobecná hodnota je minimálnou cenou, ktorú môže správca akceptovať. Záujem možno prejaviť aj o každý majetok samostatne.
Termín obhliadky: Po telefonickej dohode v pracovných dňoch 7:00-15:00 (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou). Majetok sa nachádza v areáli NZOO Bojnice.

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice. Obálka musí byť označená tak, aby bolo zrejmé za ktorý majetok je ponuka predkladaná a tiež je potrebné predkladať ponuky za každý majetok samostatne, pričom uvediete jednu z možností.:
“Cenová ponuka ŠKODA OCTAVIA COMBI – NEOTVÁRAŤ”
“Cenová ponuka MIKRORÝPADLO DH0115 – NEOTVÁRAŤ”
“Cenová ponuka HASIČSKÉ ČERPADLO PS-8 – NEOTVÁRAŤ”
“Cenová ponuka PRACOVNÝ STROJ/POĽNOHOSPODÁRSKY TRAKTOR – NEOTVÁRAŤ”

Dátum zverejnenia ponuky: 12.4.2024
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.4.2024
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.4.2024
Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Posledný deň na predkladanie ponuky je 26.4.2024.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb: názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a kontaktnú osobu záujemcu, IČO, výpis z OR, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
Podrobný opis predmetného majetku prikladáme v prílohe – znalecký posudok a expertíza.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Identifikácia správcu :
Názov: Národná zoologická záhrada Bojnice
Sídlo: Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
V zastúpení: Mgr. Emil Divéky – riaditeľ
IČO: 00 35 80 11
DIČ: 2021162891
Právna forma: Príspevková organizácia MŽPSR
Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zriaďovacia listina: Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 28. júla 1998 č. 16/1998 – 4. o vydaní zriaďovacej listiny Zoologickej záhrady Bojnice v platnom znení

Kontaktná osoba:
Mgr. Lucia Ivenzová
E-mail: lucia.ivenzova@zoobojnice.sk
Telefón: +421 901 713 821