Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú

Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú

Realizácia karanténnej a rehabilitačnej stanice pre mačku divú je súčasťou úspešnej implementácie projektu s názvom  “Hledáme kočku, pozor, divokou!” (NFP3040221R971), ktorý je financovaný z OP Interreg V-A SK-CZ a realizovaný v spolupráci so zahraničnými a domáci odbornými organizáciami na poli ochrany prírody. Jedna z hlavných aktivít projektu, ktorej realizácia začala v polovici minulého roka, je prospešná aj pre celkových rozvoj technickej a chovateľskej infraštruktúry organizácie. Výstavba tohto priestoru, svojim priestorovým a technickým zabezpečením zvýši kvalitu a kvantitu chovného zázemia organizácie na medzinárodnú úroveň a posunie vpred aj plánované odborné a výskumné aktivity. Samotný objekt je umiestnený v krásnom a tichom, lesnom prostredí areálu ZOO, mimo bežnej návštevníckej časti, ktoré je vhodné pre karanténnu a rehabilitáciu, nakoľko si tieto procesy vyžadujú prioritne „kľudový“ režim.

 

Autor: Ing. V. Madajová, foto: NZOO Bojnice

Ubikácia africkej fauny

Ubikácia africkej fauny

Ubikácia africkej fauny a exteriérový výbeh pre africkú faunu

Financovanie investičnej aktivity: štátny rozpočet

Ubikácia africkej fauny, je v 65-ročnej histórii bojnickej zoologickej záhrady najvýznamnejšou investíciou. Práce na nej boli pre verejnosť sprostredkované 14. februára 2019 poklepaním základného kameňa stavby.

Ubikácia africkej fauny je jedným z moderných pavilónom nielen na Slovensku, ale i v  Európe. Je členená na päť častí, a to časť pre ustajnenie slonov, zázemie pre zamestnancov, vonkajšie a vnútorné výbehy pre slony a návštevnícku časť. Stavba aj výbeh spĺňajú tie najprísnejšie kritériá, ktoré sú prijaté pre chovateľov afrických slonov v rámci Európskej asociácie zoologických záhrad. Toto bolo základné kritérium, ktoré sa muselo splniť na to, aby sa mohlo pokračovať v chove slonov do budúcna.

Stavebné práce boli rozdelené na 2. etapy. I .etapa bola výstavba nového pavilónu slonov (ubikácia africkej fauny), dodávateľom bola spoločnosť COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. odovzdanie a prevzatie staveniska bolo 11/2018. Samotný objekt je jednoduchého pôdorysového tvaru, zastrešený pultovými strechami. Časť objektu je dvojpodlažná, vnútorný výbeh zvierat je jednopodlažný, návštevnícka časť má nadzemné a čiastočne podzemné podlažie zapustené v teréne.

Cieľom II. etapy bolo zabezpečiť vhodné kvalitatívne a kvantitatívne vyhovujúce exteriérové priestory pre africkú faunu. Priestor určený pre exteriérový výbeh zvierat je rozdelený na tri časti – výbeh pre budúceho samca a dva samostatné výbehy pre samice. Zhotoviteľom II. etapy bola spoločnosť VODAKAN, s.r.o.

Foto: NZOO Bojnice