Študenti SPU Nitra na exkurzii v Nzoo

Študenti SPU Nitra na exkurzii v Nzoo

Dňa 25. 4. 2024 zavítali ku nám do Národnej zoologickej záhrady študenti Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov  SPU  Nitra v rámci výučby z predmetu „Chov akváriových rýb. Exkurziu absolvovalo 41 študentov študijných programov VSP, SCH, MŽV a HIP.

Na úvod ich čakala prednáška v Centre environmentálnej výchovy, ktorá bola zameraná na históriu vzniku zoo, na poslania a na realizované projekty. Ukončená bola diskusiou so študentami.

Následne sa presunuli do vivária zoo, kde okrem špeciálnej prednášky z chovu akváriových rýb a teráriových živočíchov mali študenti aj možnosť manipulovať s vybranými teráriovými zvieratami a absolvovať komentované kŕmenie krokodíla a korytnačiek. Zvyšnú časť exkurzie strávili študenti v areáli zoo.

 

 

 

Záverečný zookrúžok v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice

Záverečný zookrúžok v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice

V sobotu 8. júna sme privítali krúžkarov na záverečnom zookrúžku, netradične cez víkend. Počas školského roka organizujeme dva zookrúžky  v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice, v poobedňajších hodinách, každý druhý utorok a stredu.

V Centre environmentálnej výchovy sme deťom odovzdali certifikáty o absolvovaní a malú pozornosť. Vydali sme sa do záhrady. Prešli sme si zázemia slonov a videli ich tréning, vtákov, vivária a šeliem. Ošetrovatelia odpovedali na detské zvedavé otázky za čo im ďakujeme.

Kvapka krvi v zoo

Kvapka krvi v zoo

Národná zoologická záhrada Bojnice v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – Martin, dnes zrealizovala kvapku krvi v zoo. Odber sa uskutočnil v prednáškovej sále Centra environmentálnej výchovy na ktorom sa zúčastnilo 28 darcov. Ďakujeme.

Ochrana sysľa pasienkového – LIFE SYSEĽ

Ochrana sysľa pasienkového – LIFE SYSEĽ

Projekt s názvom Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) LIFE19 NAT/SK/001069 – LIFE SYSEL, v ktorom je NZOO partnerom významných ochranárskych organizácií zo Slovenska, Česka a Poľska, postúpil v roku 2024 do intenzívnej fázy realizácie. Informácie o projekte sú prístupné na webových stránkach partnerov a na https://broz.sk/projekty/life-sysel/. Predchádzajúce obdobie implementácie daného projektu a navrhované zmeny v rámci realizácie aktivít, boli prebraté na monitorovacom stretnutí partnerov, ktoré sa uskutočnilo v okolí Plešivca v dňoch 23. až 24. apríla 2024. Súčasťou každého monitorovacieho stretnutia sú vždy teréne výjazdy na projektové lokality a tento krát bola tiež predmetom záujmu, nádherná lokalita Kečovské šrapy, ktorá je súčasťou NP Slovenský kras.

 

Autor článku: Ing. Viera Madajová

 

 

OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE III.KOLO

OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE III.KOLO

 

Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a internej smernice č. 4/2021 týmto ponúka na prevod prebytočný hnuteľný majetok v primeranej cene (všeobecná hodnota):

  1. Škoda Octavia Combi 1.6 LX rok výroby 1999 (e.č.: PD477AP) – primeraná cena: 160,75€
  2. Pracovný/stavebný stroj mikrorýpadlo DH0115 rok výroby 1989 – primeraná cena: 550,00€
  3. Pracovný stroj prenosné hasičské čerpadlo ps-8 – primeraná cena: 62,50€
  4. Pracovný stroj/poľnohospodársky traktor rok výroby 2005 – primeraná cena: 6150,00€

 

Primeraná cena / všeobecná hodnota je minimálnou cenou, ktorú môže správca akceptovať. Záujem možno prejaviť aj o každý majetok samostatne.

Termín obhliadky:       Po telefonickej dohode v pracovných dňoch 7:00-15:00 (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou). Majetok sa nachádza v areáli NZOO Bojnice.

 

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Národná zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice. Obálka musí byť označená tak, aby bolo zrejmé za ktorý majetok je ponuka predkladaná a tiež je potrebné predkladať ponuky za každý majetok samostatne, pričom uvediete jednu z možností.:

“Cenová ponuka ŠKODA OCTAVIA COMBI – NEOTVÁRAŤ”

“Cenová ponuka MIKRORÝPADLO DH0115 – NEOTVÁRAŤ”

“Cenová ponuka HASIČSKÉ ČERPADLO PS-8 – NEOTVÁRAŤ”

“Cenová ponuka PRACOVNÝ STROJ/POĽNOHOSPODÁRSKY TRAKTOR – NEOTVÁRAŤ”

 

Dátum zverejnenia ponuky:   2.5.2024

Začiatok lehoty na doručovanie ponúk:        3.5.2024

Koniec lehoty na doručovanie ponúk:           17.5.2024

Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Posledný deň na predkladanie    ponuky je 17.5.2024.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb: názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a kontaktnú osobu záujemcu, IČO, výpis z OR, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Podrobný opis predmetného majetku prikladáme v  prílohe – znalecký posudok a expertíza.

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

 

Identifikácia správcu :

Názov:                         Národná zoologická záhrada Bojnice

Sídlo:                           Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice

V zastúpení:                Mgr. Emil Divéky – riaditeľ

IČO:                             00 35 80 11

DIČ:                             2021162891

Právna forma:             Príspevková organizácia MŽPSR

Zriaďovateľ:    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zriaďovacia listina:     Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 28. júla 1998 č. 16/1998 – 4. o vydaní zriaďovacej listiny Zoologickej záhrady Bojnice v platnom znení

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Lucia Ivenzová

E-mail: lucia.ivenzova@zoobojnice.sk

Telefón: +421 901 713 821

Expertíza

Znalecký posudokk

Vianoce sa blížia

Vianoce sa blížia

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, preto sme s deťmi zo zookrúžkov pripravovali vianočné dekorácie a pozdravy.

Využili sme pri tvorení staré publikácie z ktorých vznikli krásne ozdoby na stromček.
Poďte sa inšpirovať spolu s nami.

Ako prvé tvorili deti vianočne pozdravy. Využili pri tom farebné papiere a rôzne kreatívne sady na zdobenie a ozdobné nožnice. Ktorým ostal čas, stihli vytvoriť aj ozdoby na stromček.

Na vytvorenie ozdoby na stromček budete potrebovať: novinový alebo iný papier, lepidlo, nožnice, špagátik a korálky na ozdobenie.

Žiadna veda, zvládnete aj s deťmi. My sme použili na tvorbu okrúhlej ozdoby starú knihu. Potrebujeme tri stránky z nej. Podľa toho, akú veľkosť ozdoby chceme, musíme prispôsobiť aj veľkosť stránok. Je to jednoduché, šírka stránky je polomer ozdoby. Poskladáme si tri vejáriky, zlepíme ich najskôr každý zvlášť a potom dokopy. Šnúrku vlepíme medzi dva vejáriky. Výhodou papiera starej knihy je, že drží hocijaké lepidlo. Na anjelika potrebujeme dva vejáre, ktoré spolu zlepíme, ale ešte pred tým ohneme a prilepíme krídla v hornej časti vejára a vložíme špagátik, ktorý bude slúžiť na zavesenie ozdoby. Ozdobu v tvare srdca sme si spravili zlepením viacerých vrstiev vystrihnutých srdiečok.

A takto vyzerajú hotové papierové ozdoby zo starej knihy.

 

Vianočnú atmosféru nám dotvárala vianočná hudba a vôňa punču.