Technicko-hospodárska budova NZOO Bojnice bude energeticky hospodárnejšia

Technicko-hospodárska budova NZOO Bojnice bude energeticky hospodárnejšia

Národná zoo Bojnice ako štátna príspevková organizácia a verejná inštitúcia rešpektuje energetické stratégie a koncepcie ako aj potrebu spoločnosti znižovať energetickú náročnosť spoločnosti všetkými dostupnými prostriedkami. Aj preto začala pripravovať projekt obnovy THB  a požiadala o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podpora na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov sa poskytuje v rámci opatrenia 4.3.1, ktoré implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Cieľmi projektu bolo energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a zníženie spotreby energie pri prevádzke technicko – hospodárskej budovy (THP). Celková suma oprávnených výdavkov projektu bola 178 535,65 €. Realizácia opatrení v rámci tohto projektu je navrhnutá tak, aby energetická hospodárnosť budovy bola komplexná, teda nevykonala sa len realizácia opatrení súvisiacich s vykurovacím obdobím, ale stavba sa realizovala tak, aby jej prevádzka bola celoročne optimalizovaná, vzhľadom na meniacu sa klímu. V THB sa nenachádzajú len administratívne priestory, ale slúži tiež pre širokú laickú a odbornú   verejnosť ako miesto „prvého kontaktu“ pri riešení odbornej problematiky CITES, zranených, hendikepovaných alebo inak ohrozených voľne žijúcich živočíchov a pri získaní odbornej pomoci v rôznych iných oblastiach ochrany prírody a krajiny prioritne fauny.

Realizačné práce sa začali vo februári 2019 a trvali do novembra 2019. V rámci tohto projektu sa riešilo zníženie spotreby energie formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a tiež modernizácia systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Predpokladaná miera úspory energií je zárukou prijateľnej ekonomickej návratnosti investícií a tiež pozitívneho dopadu na životné prostredie pri redukcii emisií produkovaných pri výrobe tepla.

 

 

Obnovená Technicko – hospodárska budova z hľadiska primárnej energie ako globálneho ukazovateľa, splna požiadavku triedy A1