Technicko-hospodárska budova NZOO Bojnice bude energeticky hospodárnejšia

Technicko-hospodárska budova NZOO Bojnice bude energeticky hospodárnejšia

Národná zoo Bojnice ako štátna príspevková organizácia a verejná inštitúcia rešpektuje energetické stratégie a koncepcie ako aj potrebu spoločnosti znižovať energetickú náročnosť spoločnosti všetkými dostupnými prostriedkami. Aj preto začala pripravovať projekt obnovy THB  a požiadala o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podpora na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov sa poskytuje v rámci opatrenia 4.3.1, ktoré implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Cieľmi projektu bolo energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a zníženie spotreby energie pri prevádzke technicko – hospodárskej budovy (THP). Celková suma oprávnených výdavkov projektu bola 178 535,65 €. Realizácia opatrení v rámci tohto projektu je navrhnutá tak, aby energetická hospodárnosť budovy bola komplexná, teda nevykonala sa len realizácia opatrení súvisiacich s vykurovacím obdobím, ale stavba sa realizovala tak, aby jej prevádzka bola celoročne optimalizovaná, vzhľadom na meniacu sa klímu. V THB sa nenachádzajú len administratívne priestory, ale slúži tiež pre širokú laickú a odbornú   verejnosť ako miesto „prvého kontaktu“ pri riešení odbornej problematiky CITES, zranených, hendikepovaných alebo inak ohrozených voľne žijúcich živočíchov a pri získaní odbornej pomoci v rôznych iných oblastiach ochrany prírody a krajiny prioritne fauny.

Realizačné práce sa začali vo februári 2019 a trvali do novembra 2019. V rámci tohto projektu sa riešilo zníženie spotreby energie formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a tiež modernizácia systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Predpokladaná miera úspory energií je zárukou prijateľnej ekonomickej návratnosti investícií a tiež pozitívneho dopadu na životné prostredie pri redukcii emisií produkovaných pri výrobe tepla.

 

 

Obnovená Technicko – hospodárska budova z hľadiska primárnej energie ako globálneho ukazovateľa, splna požiadavku triedy A1

Sieť záchranných staníc

Sieť záchranných staníc

Zaradenie projektu: OP Životné prostredie

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačné ciele: 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov a 5.3. Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Kód ITMS: 24150120034

Termín realizácie projektu: február 2010 – december 2015

Finančný zdroj: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a ŠR (Štátny rozpočet)

Celkové výdavky projektu: 1 597 381,72 EUR

Oprávnené výdavky projektu: 1 597 381,72 EUR

Cieľ projektu: Sprevádzkovanie jednotnej centrálne koordinovanej siete záchranných staníc pre dočasne a trvale hednikepované živočíchy pôvodnej fauny SR.

 

viac info nájdete na samostatnej webovej stránke. www.zachrannestanice.sk

 

Informačné centrum NATURA 2000 a Centrum Environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice

Informačné centrum NATURA 2000 a Centrum Environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice

 

Zaradenie projektu: OP Životné prostredie

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný cieľ:
5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
5.3. Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Kód ITMS projektu: 24150120017

Termín realizácie projektu: august 2009 – december 2015

Finančný zdroj: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a ŠR (Štátny rozpočet)

Celkové výdavky projektu: 3 500 904,78 EUR

Oprávnené výdavky projektu: 3 361 949,09 EUR

Neoprávnené výdavky: 138 955,69 EUR

Cieľ projektu:
Podpora existujúceho systému vzdelávania a výchovy v ZOO Bojnice, Zabezpečenie informovanosti o ochrane prírody a krajiny, sieti NATURA 2000 a zvýšenie environmentálneho povedomia cieľových skupín prostredníctvom realizácie výchovno-vzdelávacích, informačných, odborných podujatí, podporných aktivít ako aj materiálno-technického vybavenia zrekonštruovaných a vystavaných budov a potrebnej infraštruktúry.

Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice.

Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice.

 

Zaradenie projektu: OP Životné prostredie

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný cieľ: 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov

Termín realizácie projektu: november 2008 – december 2015

Finančný zdroj: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a ŠR (Štátny rozpočet)

Celkové výdavky projektu: 3 059 498,51 EUR

Oprávnené výdavky projektu: 2 779 503,22 EUR

Neoprávnené výdavky: 279 995,29 EUR

Cieľ projektu: Vybudovanie náučného chodníka Karpatskej fauny zameraného na druhovú ochranu a ochranu biodiverzity, súčasne s rekonštrukciou chodníkov a komunikácií pre potreby sprístupnenia informačných a propagačných prvkov cieľovým skupinám.

Pracovisko pre archiváciu DNA živočíchov chránených aj v rámci siete NATURA 2000

Pracovisko pre archiváciu DNA živočíchov chránených aj v rámci siete NATURA 2000

Zaradenie projektu: OP Životné prostredie

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný cieľ: 5.2. Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov

Kód ITMS projektu: 24150120016

Termín realizácie projektu: máj 2009 – november 2009

Finančný zdroj: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a ŠR (Štátny rozpočet)

Celkové výdavky projektu: 21 421,65 EUR

Cieľ projektu: Vybudovanie zariadenia na archiváciu biologických vzoriek živočíchov chránených v rámci národných a medzinárodných legislatívnych predpisov ako sú CITES, NATURA 2000 a i. – technické vybavenie dátového pracoviska dlhodobej archivácie DNA vzoriek chránených živočíšnych druhov.