Ochrana sysľa pasienkového – LIFE SYSEĽ

Ochrana sysľa pasienkového – LIFE SYSEĽ

Projekt s názvom Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) LIFE19 NAT/SK/001069 – LIFE SYSEL, v ktorom je NZOO partnerom významných ochranárskych organizácií zo Slovenska, Česka a Poľska, postúpil v roku 2024 do intenzívnej fázy realizácie. Informácie o projekte sú prístupné na webových stránkach partnerov a na https://broz.sk/projekty/life-sysel/. Predchádzajúce obdobie implementácie daného projektu a navrhované zmeny v rámci realizácie aktivít, boli prebraté na monitorovacom stretnutí partnerov, ktoré sa uskutočnilo v okolí Plešivca v dňoch 23. až 24. apríla 2024. Súčasťou každého monitorovacieho stretnutia sú vždy teréne výjazdy na projektové lokality a tento krát bola tiež predmetom záujmu, nádherná lokalita Kečovské šrapy, ktorá je súčasťou NP Slovenský kras.

 

Autor článku: Ing. Viera Madajová

 

 

Modernizácia objektu ZC – 1NP. Vonkajšie a vnútorné výbehy pre šelmy

Modernizácia objektu ZC – 1NP. Vonkajšie a vnútorné výbehy pre šelmy

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Oblasť prírody, biodiverzity a krajiny

Činnosť: Realizácia opatrení na dosiahnutie a udržanie poslania zoologických záhrad (D9)

Názov projektu: Modernizácia objektu ZC – 1NP. Vonkajšie a vnútorné výbehy pre šelmy

Kód projektu: 232237

Dotácia: 200 000,00 EUR

Realizácia projektu: rok 2023 – 2024

Cieľ projektu: Postupné budovanie vhodných chovných priestor v dostatočnej kvalite a kapacite aj pre vybrané jedince veľkých šeliem.

Opis projektu: NZOO Bojnice prevádzkuje objekt Záchytného centra cez 15 rokov, pričom počas daného obdobia neboli investované finančné prostriedky na úpravu alebo modernizáciu chovných priestorov pre veľké šelmy. Projekt je zameraný na riešenie aktuálneho technického stavu danej budovy a prioritne na budovanie chovných priestorov v požadovanej kvalite pre bezpečné umiestnenie vybraných a jedincov druhov veľkých šeliem. V rámci stavebných prác sú riešené interiérové ako aj exteriérové chovné priestory. Po ukončení stavebných prác budú zmodernizované priestory súčasťou doterajšej prevádzky organizácie, budú funkčne, technicky a finančne začlenené do chodu organizácie pre zabezpečenie legislatívnych potrieb SR.

Modernizácia objektu ZC – 2NP. Malé primáty a miestnosti pre vtáky 

Modernizácia objektu ZC – 2NP. Malé primáty a miestnosti pre vtáky 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Oblasť prírody, biodiverzity a krajiny

Činnosť: Realizácia opatrení na dosiahnutie a udržanie poslania zoologických záhrad (D9)

Názov projektu: Modernizácia objektu ZC – 2NP. Malé primáty a miestnosti pre vtáky

Kód projektu: 232238

Dotácia: 200 000,00 EUR

Realizácia projektu: rok 2023 – 2024

Cieľ projektu: Postupné budovanie vhodných chovných priestor v dostatočnej kvalite a kapacite pre vybrané jedince malých primátov a vtákov.

Opis projektu:  NZOO Bojnice prevádzkuje objekt Záchytného centra cez 15 rokov, pričom počas daného obdobia neboli investované finančné prostriedky na úpravu alebo modernizáciu chovných priestorov pre opice a primáty a len čiastočne pre vtáky, pričom aktuálna kapacita nepokrýva požiadavky na umiestnenie daných druhov. Realizácia projektu je zameraná na riešenie aktuálneho technického stavu danej budovy a prioritne na budovanie chovných priestorov v požadovanej kvalite pre bezpečné umiestnenie vybraných a jedincov opíc, primátov a vtákov. V rámci stavebných prác sú riešené prioritne interiérové a čiastočne aj exteriérové chovné priestory. Po ukončení stavebných prác budú zmodernizované priestory súčasťou doterajšej prevádzky organizácie, budú funkčne, technicky a finančne začlenené do chodu organizácie pre zabezpečenie legislatívnych potrieb SR.

Zvýšenie kvality chovu slonov afrických v NZOO Bojnice (obohatenie životného prostredia)

Zvýšenie kvality chovu slonov afrických v NZOO Bojnice (obohatenie životného prostredia)

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Realizácia opatrení na dosiahnutie a udržanie poslania zoologických záhrad

Názov projektu: Zvýšenie kvality chovu slonov afrických v NZOO Bojnice (obohatenie životného prostredia)

Kód projektu: 232240

Dotácia: 163 930,00 EUR

Realizácia projektu: rok 2023 – 2024

Cieľ projektu:  Zvýšenie kvality chovu slonov afrických
Čiastkové ciele projektu:
1. Obohatenie životného prostredia slonov afrických o prvky prospievajúce k rozvoju welfare a enrichmnetu
2. Zvýšenie kvality tréningu jedincov chovaných mimo ich prirodzeného prostredia

Opis projektu: NZOO Bojnice v predchádzajúcom období vybudovala a aktuálne prevádzkuje chovné zariadenie v dostatočnej kvalite a kapacite pre slony africké v SR a to vzhľadom na zmeny manažmentu chovu týchto živočíchov v podmienkach ex-situ. Súčasťou odbornej zoologickej činnosti sú aj aktivity zamerané na obohatenie životného prostredia chovaných živočíchov, čo je prioritne predmetom predkladaného projektu. Súčasťou realizácie je materiálno technické zabezpečenie (technika, stroje, prístroje, materiál a tovary zamerané na zvýšenie bezpečnosti ako aj na zvýšenie kvality chovu a obohatenie životného prostredia) a zaradenie jednotlivých prvkov do aplikovania opatrení vyplývajúcich zo stratégie welfare, enrichment a tréningu.

Na kus reči s ošetrovateľom

Na kus reči s ošetrovateľom

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E3)

Názov projektu: Na kus reči s ošetrovateľom

Kód projektu: 232239

Dotácia: 63 907,00 EUR

Realizácia projektu: rok 2023 – 2024

Cieľ projektu: Materiálno technické zabezpečenie a realizácia jednotlivých stretnutí zamestnancov zoo s návštevníkmi zoo podľa vopred stanoveného a riadne zverejneného harmonogramu.

Opis projektu: Realizáciou projektu, prioritne prostredníctvom materiálno-technického vybavenia sa vytvorí zázemie na realizáciu osobitných informačných podujatí a stretnutí, ktoré môžu prebiehať’ kontinuálne vo viacerých častiach areálu.

 

Zelené balíčky

Zelené balíčky

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E3)

Názov projektu: Zelené balíčky

Kód projektu: 232242

Dotácia: 111 471,00 EUR

Realizácia projektu: rok 2023 – 2024

Cieľ projektu: Cieľom projektu je skvalitňovať, inovovať a atraktivizovať už zavedené alebo aj nové formy aktivít a podujatí. Aktivity v rámci Zelených balíčkov sú určené pre návštevníkov zoo.

Opis projektu: Zmyslové prvky a ich praktické využívanie nenásilnou formou počas voľno časových a rekreačných aktivít umožňuje pozitívne posilnenie poznatkov o rozmanitosti biodiverzity a teda posilnenie povedomia o nutnosti jej ochrany. V podmienkach zoologickej záhrady je možné znásobiť edukačný a informačný vplyv na vybrané cieľové skupiny kombináciou rôznych faktorov. Prostredníctvom tohto projektu chce NZOO Bojnice využiť svoje jedinečné postavenie, skrytý potenciál a možnosti, pomerne značnú popularitu a návštevnosť na multiplikovanie zmyslových a podnetových faktorov na zvýšenie environmentálneho povedomia o ochrane našej ako aj exotickej fauny a v neposlednom rade o význame biodiverzity pre súčasné a budúce generácie a dopadoch zmeny klímy.

Výučbové programy – 4 rôzne druhy balíčkov:
1. Zmena klímy – “Mookrade”
2. Obehové hospodárstvo – Sloní papier
3. Ovzdušie a mobilita – Nezmazateľná stopa
4. Biodiverzita a prírodné zdroje – Človeče, nestrieľaj ma!.