Technické do-vybavenie chovnej a rehabilitačnej stanice v NZOO Bojnice

Technické do-vybavenie chovnej a rehabilitačnej stanice v NZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 2022

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Názov projektu: Technické do-vybavenie chovnej a rehabilitačnej stanice v NZOO Bojnice

Číslo: E4534

Dotácia: 101 120,00 Eur

Realizácia projektu: rok 2022 – 2023

Cieľ projektu: Vybavenie častí chovných a rehabilitačných priestorov.

Opis projektu: NZOO Bojnice plní úlohy na úseku chovateľskej, ochranárskej, výskumne, poradenskej a edukačnej činnosti v oblasti ochrany prírody, zoológie  a príbuzných prírodných vied. Rovnako je zodpovedná za  rehabilitáciou a chov chránených živočíchov. Vzhľadom na to, že organizácia má veľký potenciál v budovaní chovných priestorov v rámci projektu bolo zabezpečených množstvo chovateľských pomôcok určených na viacero druhov chovných úsekov. Prostredníctvom projektu sú už vybavené časti chovných a rehabilitačných priestorov, aby sa zabezpečila kvalitná starostlivosť o zverené živočíchy.

Autor: RNDr. Mocňáková

Chov ohrozených druhov svetovej fauny v NZOO Bojnice

Chov ohrozených druhov svetovej fauny v NZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 2022

Činnosť D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

Názov projektu: Chov ohrozených druhov svetovej fauny v NZOO Bojnice

Číslo: E4533

Dotácia: 102 000 Eur

Realizácia projektu: rok 2022 – 2023

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o živočíchy svetovej fauny vybavením chovných priestorov.

Opis projektu: V rámci projektu boli obstarávane chovateľské pomôcky do chovných priestorov  prioritne tak aby bola zabezpečené kvalitná starostlivosť o živočíchy svetovej fauny.

 

 

Autor: RNDr. Mocňáková

Dovybavenie priestorových kapacít CEV a SO01 NZOO Bojnice

Dovybavenie priestorových kapacít CEV a SO01 NZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Názov projektu: Dovybavenie priestorových kapacít CEV a SO01 NZOO Bojnice

Číslo: E4495

Dotácia: 51 000 Eur

Realizácia projektu: rok 2022 – 2023

Cieľ projektu: Dovybavenie priestorov v budove SO01 a CEV, ktoré bude slúžiť na rôzne edukačné a informačné podujatia.

Opis projektu: Realizáciou uvedeného projektu sa dovybavili priestory v budove SO01 a CEV (centrum environmentálneho vzdelávania), vybavenie bude slúžiť na prednášky a na rôzne edukačné a informačné formy podujatí pre študentov základných a stredných škôl. Bude možné rozšíriť počet prednášok alebo workshopov nakoľko sa zvýšila kapacita a môžu prebiehať súčasne na viacerých miestach. Rovnako slúžia na pracovné stretnutia (laickej aj odbornej verejnosti).

 

 

 

 

 

 

Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú

Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú

Realizácia karanténnej a rehabilitačnej stanice pre mačku divú je súčasťou úspešnej implementácie projektu s názvom  “Hledáme kočku, pozor, divokou!” (NFP3040221R971), ktorý je financovaný z OP Interreg V-A SK-CZ a realizovaný v spolupráci so zahraničnými a domáci odbornými organizáciami na poli ochrany prírody. Jedna z hlavných aktivít projektu, ktorej realizácia začala v polovici minulého roka, je prospešná aj pre celkových rozvoj technickej a chovateľskej infraštruktúry organizácie. Výstavba tohto priestoru, svojim priestorovým a technickým zabezpečením zvýši kvalitu a kvantitu chovného zázemia organizácie na medzinárodnú úroveň a posunie vpred aj plánované odborné a výskumné aktivity. Samotný objekt je umiestnený v krásnom a tichom, lesnom prostredí areálu ZOO, mimo bežnej návštevníckej časti, ktoré je vhodné pre karanténnu a rehabilitáciu, nakoľko si tieto procesy vyžadujú prioritne „kľudový“ režim.

 

Autor: Ing. V. Madajová, foto: NZOO Bojnice

Výročné monitorovanie projektu LIFE SYSEL

Výročné monitorovanie projektu LIFE SYSEL

Každoročné monitorovanie celkovej implementácie projektu s názvom Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) LIFE19 NAT/SK/001069, prebiehalo opäť za prítomnosti angažovaných zástupcov našej organizácie. NZOO Bojnice je v tomto projekte partnerom významných ochranárskych organizácií zo Slovenska, Česka a Poľska. Viac o projekte si môžete prečítať časti Ochrana prírody – Projekty v zoo.

Monitorovanie postupu realizácie aktivít jednotlivých partnerov prebiehalo, ako je zvykom, priamo v teréne a tentokrát na vybraných lokalitách v západnej časti SR (Boleráz, Chtelnica, Nová Bošáca) a v Poľsku (Kamień Śląski), v termíne od 2.6 do 4.6.2022.

Samotná Implementácia projektu, by mala v rámci NZOO Bojnice, prebiehať riadne, už takmer dva roky. Zložitá situácia okolo COVID-19, ako aj iné externé a interné vplyvy, medzi iným aj riadne personálne určenie, spôsobili, že aktivity projektu neboli realizované tak ako to bolo naplánované. Zástupca zoologického odboru, aj napriek týmto prekážkam, realizoval v minulosti niekoľko terénnych výjazdov, ktoré súviseli aj s týmto projektom. Vzhľadom na nedostatok podkladov, znášala doteraz všetky finančné náklady projektu zoo, prostredníctvom vlastného rozpočtu, preto bola súčasťou tejto monitorovacej misie aj diskusia o možných zmenách, ktoré by mohli v budúcnosti prispieť k progresu v jeho realizácií.

Významným prínosom pre zoo, bude okrem iného, vybudovanie a zabezpečenie dôstojných priestorov pre zhromažďovanie materiálov, informácií, podkladov a výsledkov jednotlivých, doteraz roztrúsených výskumných aktivít organizácie. Vzhľadom na to, že tento projekt je vlastne odborným pokračovaním predchádzajúceho menšieho projektu s názvom Sysli pro krajinu, krajina pro sysly  (NFP304021D154), je prirodzené, že základným vstupným kapitálom sú výsledky oboch týchto projektov. O uvedených skutočnostiach, ako aj o ďalších možnostiach, spôsobe a podmienkach zabezpečenia, tak komplexného výstupu, dvoch samostatných, ale nadväzujúcich výskumných aktivít, bolo diskutované na pracovnom stretnutí v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Monitorovanie postupu aktivít projektu v teréne: Boleráz, Chtelnica, Nová Bošáca (SR)                                                                 Kamień Śląski (Poľsko)

Pracovné stretnutie TU Zvolen, 8.6.2022.

Autor článku: Ing. Viera Madajová 

 

Ochrana sysľa pasienkového

Ochrana sysľa pasienkového

Názov projektu: Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus)
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE SYSEĽ
Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/001069

Trvanie: 01/09/2020 – 31/12/2027
Celkový rozpočet projektu: 5 428 988 € (60 % je financovaných z príspevku Európskej komisie)
Partneri projektu: BROZ, ALKA Wildlife o.p.s, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národná zoologická záhrada Bojnice

Zameranie projektu:

Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov ohrozeného druhu sysľa pasienkového vo vybraných lokalitách na Slovensku, v Čechách a v Poľsku.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je znížiť pokles populácie sysľa pasienkového,  zastaviť zmenšovanie ich územia  a zvýšiť množstvo kolónií a jedincov. Na posilnenie populácie sysľov je dôležité zabezpečiť– prikrmovanie, výsevy rastlín, ktoré sú vhodné ako jeho potrava, výsadba ovocných stromov skorých letných odrôd, podporné opatrenia na živočíšne zložky potravy – najmä pre hmyz, ktorým sa syseľ živí.

Projekt má viacero aktivít, za ktoré zodpovedajú jednotliví partneri. Medzi hlavnú aktivitu za ktorú zodpovedá NZOO je vytvorenie genetického centra, kde bude prebiehať genetická štúdia, vďaka ktorej sa získajú vedecké údaje o jedincoch. Zo zozbieraných vzoriek sa vytvorí génová banka pre ďalšie využitie a výskum. Odobraté vzorky budú uskladnené  a materiál bude poskytnutý aj iným inštitúciám, zoologickým záhradám alebo univerzitám na výskum. V NZOO budú umiestnené jedince určené na reštitúciu a na základe štúdie sa vyberú najvhodnejšie jedince.

V neposlednom rade je dôležitosť dať do povedomia širokej verejnosti aktuálnu situáciu v ktorej sa ohrozený druh nachádza. V rámci projektu sa vybuduje prístrešok určený na vzdelávacie aktivity, workshopy, školské exkurzie, vzdelávací program pre deti. Uskutoční sa tu výstava, ktorá bude pozostávať z rôznych interaktívnych panelov, hier a 3D modelov systému nor, spojená s prezentáciou projektu.

Viac informácií o projekte a aktivitách nájdete na stránke partnera: https://broz.sk/projekty/life-sysel/

          

 

 

 

foto: NZOO Bojnice