Ochrana sysľa pasienkového – LIFE SYSEĽ

Ochrana sysľa pasienkového – LIFE SYSEĽ

Projekt s názvom Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) LIFE19 NAT/SK/001069 – LIFE SYSEL, v ktorom je NZOO partnerom významných ochranárskych organizácií zo Slovenska, Česka a Poľska, postúpil v roku 2024 do intenzívnej fázy realizácie. Informácie o projekte sú prístupné na webových stránkach partnerov a na https://broz.sk/projekty/life-sysel/. Predchádzajúce obdobie implementácie daného projektu a navrhované zmeny v rámci realizácie aktivít, boli prebraté na monitorovacom stretnutí partnerov, ktoré sa uskutočnilo v okolí Plešivca v dňoch 23. až 24. apríla 2024. Súčasťou každého monitorovacieho stretnutia sú vždy teréne výjazdy na projektové lokality a tento krát bola tiež predmetom záujmu, nádherná lokalita Kečovské šrapy, ktorá je súčasťou NP Slovenský kras.

 

Autor článku: Ing. Viera Madajová

 

 

Červenooké drahokamy

Cieľom projektu, ktorý pred rokmi rozbehla Národná zoo Bojnice je zvýšiť početnosť ohrozenej populácie jasoňa červenookého na jednotlivých lokalitách. V minulosti sa totiž v dôsledku príbuzenského kríženia, ale tiež pod vplyvom ďalších faktorov u novo vyliahnutých jedincov vyskytovali vážne deformácie. Poškodené jedince neboli schopné života a populácia nebola schopná ďalšieho rozmnožovania.

Zoo zachraňuje vzácneho motýľa

V spolupráci s CHKO Ponitrie každoročne vykonávame monitoring a značenie kriticky ohrozených jasoňov červenookých (Parnassius apollo) na prirodzených lokalitách výskytu. Ani tento rok nie je výnimkou. „Značenie krídel plní dve funkcie: evidenciu jedincov s odhadom ich početnosti na základe opakovaných odchytov, a zároveň aj ochranu pred zberateľmi znehodnotením. Toto značenie nijako nepoškodzuje a neobmedzuje motýle v normálnom živote. Dnes sme populáciu posilnili o ďalšie jedince odchované v našej zoo. Ako môžete vidieť na priloženom obrázku, naše samičky boli  „v kurze“ a boli okamžite párené voľne žijúcimi samcami. Lokality výskytu trvalo zabezpečujeme fotopascami a opakovanými fyzickými kontrolami“ uviedol hlavný zoológ Ing. Branislav Tám a doplnil, že Národná Zoo sa úspešne venuje záchrane tohto kriticky ohrozeného motýľa už niekoľko rokov. Viac o živote týchto nádherných stvorení sa môžu naši návštevníci dozvedieť v už otvorenej expozícií motýľov.

Jasoň červenooký patrí k najväčším denným motýľom Európy. Podľa klasifikácie IUCN je zaradený do kategórie zraniteľný (VU), pričom v SR má tento druh status kriticky ohrozený (CR). Je tiež zaradený do príloh medzinárodných dohovorov (CITES, Bern, Habitat Directive). Na Slovensku bol ešte v minulom storočí rozšírený v biotopoch skál a sutín takmer vo všetkých pohoriach. Po druhej svetovej vojne nastal jeho úbytok až zánik celých populácií, najmä z dôvodu zarastania vhodných biotopov náletovými drevinami, vysokými trávami a bylinami po zmene ich obhospodarovania a obmedzení pastvy. V súčasnosti je v celej strednej Európe kriticky ohrozený, v Českej republike vyhynul v 40.-tych rokoch 20. storočia, ale v posledných dekádach bol úspešne reštituovaný na jedinej lokalite na Morave a to slovenskými jedincami zo Strážovských vrchov.

Zoznámte sa s dohovorom CITES

Voľne žijúce živočíchy a rastliny sú nenahraditeľnou súčasťou ekosystému. Musia byť preto chránené pre ďalšie generácie. Počas druhej polovice minulého storočia obchod s nimi vzrástol do takých rozmerov, že sa mnohé druhy dostali na pokraj vyhynutia. Africké štáty, z územia ktorých pochádza mnoho týchto druhov, preto požiadali v roku 1960 o celosvetovú spoluprácu s cieľom dostať nezákonný obchod s týmito druhmi pod kontrolu.

V roku 1973 bol podpísaný dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) ako nástroj ochrany voľne žijúcich druhov pred ilegálnym obchodom. Dohovor vstúpil do platnosti roku 1975 a v januári 2003 ho ratifikovalo 160 krajín sveta.

V prílohe I. dohovoru CITES sú zaradené najohrozenejšie druhy. Medzištátne obchodovanie s týmito druhmi nie je prípustné. Do prílohy I. je zahrnutých viac ako 600 druhov.

Obchod s druhmi zaradenými do prílohy II. a III. je potrebné regulovať, aby sa zabezpečila ochrana týchto druhov pred ich ohrozením spôsobeným práve obchodom. Obchod je povolený, len ak je exemplár legálne získaný a obchodovanie je trvalo udržateľné. Takto je kontrolovaný obchod s viac ako 30 000 druhmi.

EU implementovala dohovor CITES do svojho právneho poriadku v roku 1982 a druhy uvádza v skupinách A, B a C. Naviac druhy, ktoré si vyžadujú dohľad nad obchodovaním, sa nachádzajú v skupine D. Tieto druhy však nie sú zaradené do príloh CITES.

Implementácia dohovoru CITES na Slovensku

Slovensko pristúpilo k dohovoru CITES roku 1992 ako súčasť Česko-Slovenska. Slovenská republika potvrdila svoje členstvo v dohovore v januári 1993. Funkciu výkonného orgánu CITES na Slovensku plní: Ministerstvo životného prostredia SR. Ministerstvo ako výkonný orgán je zodpovedné za implementáciu dohovoru CITES na Slovensku.
Text zmluvy určuje zásady, ktorými sa musia riadiť všetky zmluvné strany pri medzinárodnom obchode s exemplármi CITES.

Dôležité webové adresy, kde je možné nájsť viac a podrobnejšie informácie o fungovaní CITESu na Slovensku, v rámci Európskej únie, Databázy druhov, prehľady činností Vedeckej poradnej skupiny SRG či informácie o pozitívnych alebo negatívnych stanoviskách SRG, prepojenie na webový nástroj na vyhľadávanie druhov zaradených v prílohách Species+, nástroj na nachádzanie informácií o obchode “Trade Information Query Tool” a iné dôležité zdroje. Na zmieňovaných stránkach je i znenie dohovoru, voľne stiahnuteľné dokumenty platnej legislatívy SR, je tam i užitočný zoznam pôvodných druhov v SR, ktoré sú zaradené v prílohách Nariadenia Rady (ES) č. 338/97, zoznam colných úradov na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov či vývoze alebo zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne označujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré podliehajú registrácii. Významné sú linky na iné medzinárodné organizácie a ich webové stránky.

CITES Vedecký orgán SR

Výkonný orgán SR, Odbor medzinárodných dohovorov a ďalšie dôležité kontakty a informácie (tlačivá, vzory, zákony) či prepojenie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia sa nachádzajú na tejto webovej adrese: Kliknite tu

Prehľad záchranných programov (EEP) a plemenných kníh (ESB, ISB) v Národnej zoo Bojnice

Národná zoologická záhrada Bojnice napĺňa účasťou vo viacerých záchranných programoch (EEP), európskych plemenných knihách (ESB) a medzinárodných plemenných knihách (ISB) jedno zo svojích najdôležitejších poslaní – chov ohrozených druhov zvierat. Vytvárame tak a udržiavame, spoločne s otatnými zoo, geneticky zdravé populácie zvierat ako zálohu pre zachovanie ohrozených druhov do budúcnosti. Národná zoo Bojnice ako plnohodnotný člen medzinárodných organizácií (EAZA, WAZA) postupne upravuje svoj plán zbierky chovaných druhov takým spôsobom, aby sme v rámci priestorových možností, a v súlade s chovateľskými štandardami a nárokmi postupne navyšovali počet programových druhov. K 15.1.2018 participujeme chovom 70 druhov zvierat zaradených do Európskych záchranných programov EEP alebo Európskych plemenných kníh ESB.

 

EEP    Európske záchranné programy

 1. Amazoňan červenočelý (Amazona viridigenalis )
 2. Antilopa bongo (Tragelaphus eurycerus isaaci)
 3. Ara hyacintová (Anodorhynchus hyacinthinus)
 4. Bažant Edwardsov (Lophura edwardsi)
 5. Daniel mezopotámsky (Dama mesopotamica)
 6. Gibon zlatolíci (Nomascus gabriellae)
 7. Jaguár americký (Panthera onca)
 8. Kondor veľký (Vultur gryphus) *
 9. Kôň Przewalského (Equus przewalskii)
 10. Leopard obláčkový (Neofelis nebulosa)
 11. Leopard perzský (Panthera pardus saxicolor)
 12. Lemur tmavý (Eulemur macaco)
 13. Mačiak Hamlynov (Cercopithecus hamlyni)
 14. Mačiak Rolowayov (Cercopithecus roloway)
 15. Mačka červenoškvrnná (Prionailurus rubiginosus)
 16. Mačka maloškvrnná (Oncifelis geoffroyi)
 17. Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
 18. Markhur turkménsky (Capra falconeri heptneri)
 19. Norok európsky (Mustela lutreola)
 20. Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus)
 21. Orliak morský (Haliaetus albicilla)
 22. Panda červená (Ailurus fulgens)
 23. Slon africký (Loxodonta africana)
 24. Sojkovec modrohlavý (Dryonastes courtoisi) **
 25. Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)
 26. Vari červený (Varecia rubra)
 27. Vari čiernobiely (Varecia variegata variegata)
 28. Zebra Hartmannovej (Equus zebra hartmannae)
 29. Zobákorožec vrásčitý (Rhabdotorrhinus corrugatus)
 30. Žeriav bielokrký (Grus vipio)
 31. Žeriav čiernobiely (Grus japonensis)

 

ESB  →  Európske plemenné knihy

 1. Antilopa vraná (Hippotragus niger)
 2. Aratinga žltá (Guaruba guarouba)
 3. Bocian čierny (Ciconia nigra)
 4. Daman stepný (Heterohyrax brucei)
 5. Dikdik Kirkov (Madoqua kirkii)
 6. Drozd hnedochrbtý (Geokichla dohertyi)
 7. Gueréza pláštiková (Colobus guereza)
 8. Charza žltohrdlá (Martes flavigula aterrima)
 9. Jeleň bieloústy (Cervus albirostris)
 10. Kazuár veľkoprilbý (Casuarius casuarius)
 11. Kengura červená (Macropus rufus)
 12. Kengura svižná (Macropus agilis)
 13. Kengura tmavochvostá (Macropus fuliginosus)
 14. Kondor kráľovský (Sarcorhamphus papa)
 15. Korunáč vejárový (Goura victoria)
 16. Korytnačka lúčová (Astrochelys radiata)
 17. Korytnačka skalná (Malacochersus tornieri)
 18. Kozorožec kaukazský (Capra caucasica)
 19. Krokodíl čelnatý (Osteolaemus tetraspis) *
 20. Krokodíl olivový (Crocodylus siamensis)
 21. Kudu veľký (Tragelaphus strepsiceros)
 22. Kuora malajská (Coura amboinensis)
 23. Leguán fidžijský (Brachylophus fasciatus)
 24. Lori žltochrbtý (Lorius garrulus)
 25. Marabu africký (Leptoptilos crumenifer)
 26. Medveď hnedý (Ursus arctos arctos)
 27. Orliak bielokrídly (Haliaeetus pelagicus)
 28. Orol kráľovský (Aquila heliaca)
 29. Rys karpatský (Lynx lynx carpathicus)
 30. Sanzínia madagaskarská (Sanzinia madagascariensis)
 31. Sup bielohlavý (Gyps fulvus)
 32. Takatra tmavá (Scopus umbretta)
 33. Takin zlatý (Budorcas taxicolor bedfordi)
 34. Tamarín červenobruchý (Saguinus labiatus)
 35. Turako Fischerov (Tauraco fischeri)
 36. Veľhad kubánsky (Epicrates angulifer)
 37. Volavka obrovská (Ardea goliath)
 38. Zobákorožec kaferský (Bucorvus leadbeateri)
 39. Žeriav príveskový (Bugeranus carunculatus)

 

ISB   Medzinárodné plemenné knihy

 1. Antilopa bongo (Tragelaphus eurycerus isaaci)
 2. Gibon zlatolíci (Nomascus gabriellae)
 3. Kôň Przewalského (Equus przewalskii)
 4. Leguán kubánsky (Cyclura nubila)
 5. Mačka červenoškvrnná (Prionailurus rubiginosus)
 6. Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus)
 7. Panda červená (Ailurus fulgens)
 8. Sojkovec modrohlavý (Dryonastes courtoisi) **
 9. Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)
 10. Vari červený (Varecia rubra)
 11. Vari čiernobiely (Varecia variegata variegata)
 12. Zebra Hartmannovej (Equus zebra hartmannae)
 13. Žeriav čiernobiely (Grus japonensis)
 14. Žeriav príveskový (Bugeranus carunculatus)

 

*   znamená, že tento druh nie je v našej zoo fyzicky prítomný

** znamená, že čakáme na príchod zvierat už odporúčených koordinátorom

Spracoval: Michal Sloviak