Ochrana sysľa pasienkového – LIFE SYSEĽ

Ochrana sysľa pasienkového – LIFE SYSEĽ

Projekt s názvom Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) LIFE19 NAT/SK/001069 – LIFE SYSEL, v ktorom je NZOO partnerom významných ochranárskych organizácií zo Slovenska, Česka a Poľska, postúpil v roku 2024 do intenzívnej fázy realizácie. Informácie o projekte sú prístupné na webových stránkach partnerov a na https://broz.sk/projekty/life-sysel/. Predchádzajúce obdobie implementácie daného projektu a navrhované zmeny v rámci realizácie aktivít, boli prebraté na monitorovacom stretnutí partnerov, ktoré sa uskutočnilo v okolí Plešivca v dňoch 23. až 24. apríla 2024. Súčasťou každého monitorovacieho stretnutia sú vždy teréne výjazdy na projektové lokality a tento krát bola tiež predmetom záujmu, nádherná lokalita Kečovské šrapy, ktorá je súčasťou NP Slovenský kras.

 

Autor článku: Ing. Viera Madajová

 

 

Výročné monitorovanie projektu LIFE SYSEL

Výročné monitorovanie projektu LIFE SYSEL

Každoročné monitorovanie celkovej implementácie projektu s názvom Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) LIFE19 NAT/SK/001069, prebiehalo opäť za prítomnosti angažovaných zástupcov našej organizácie. NZOO Bojnice je v tomto projekte partnerom významných ochranárskych organizácií zo Slovenska, Česka a Poľska. Viac o projekte si môžete prečítať časti Ochrana prírody – Projekty v zoo.

Monitorovanie postupu realizácie aktivít jednotlivých partnerov prebiehalo, ako je zvykom, priamo v teréne a tentokrát na vybraných lokalitách v západnej časti SR (Boleráz, Chtelnica, Nová Bošáca) a v Poľsku (Kamień Śląski), v termíne od 2.6 do 4.6.2022.

Samotná Implementácia projektu, by mala v rámci NZOO Bojnice, prebiehať riadne, už takmer dva roky. Zložitá situácia okolo COVID-19, ako aj iné externé a interné vplyvy, medzi iným aj riadne personálne určenie, spôsobili, že aktivity projektu neboli realizované tak ako to bolo naplánované. Zástupca zoologického odboru, aj napriek týmto prekážkam, realizoval v minulosti niekoľko terénnych výjazdov, ktoré súviseli aj s týmto projektom. Vzhľadom na nedostatok podkladov, znášala doteraz všetky finančné náklady projektu zoo, prostredníctvom vlastného rozpočtu, preto bola súčasťou tejto monitorovacej misie aj diskusia o možných zmenách, ktoré by mohli v budúcnosti prispieť k progresu v jeho realizácií.

Významným prínosom pre zoo, bude okrem iného, vybudovanie a zabezpečenie dôstojných priestorov pre zhromažďovanie materiálov, informácií, podkladov a výsledkov jednotlivých, doteraz roztrúsených výskumných aktivít organizácie. Vzhľadom na to, že tento projekt je vlastne odborným pokračovaním predchádzajúceho menšieho projektu s názvom Sysli pro krajinu, krajina pro sysly  (NFP304021D154), je prirodzené, že základným vstupným kapitálom sú výsledky oboch týchto projektov. O uvedených skutočnostiach, ako aj o ďalších možnostiach, spôsobe a podmienkach zabezpečenia, tak komplexného výstupu, dvoch samostatných, ale nadväzujúcich výskumných aktivít, bolo diskutované na pracovnom stretnutí v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Monitorovanie postupu aktivít projektu v teréne: Boleráz, Chtelnica, Nová Bošáca (SR)                                                                 Kamień Śląski (Poľsko)

Pracovné stretnutie TU Zvolen, 8.6.2022.

Autor článku: Ing. Viera Madajová 

 

Ochrana sysľa pasienkového

Ochrana sysľa pasienkového

Názov projektu: Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus)
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE SYSEĽ
Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/001069

Trvanie: 01/09/2020 – 31/12/2027
Celkový rozpočet projektu: 5 428 988 € (60 % je financovaných z príspevku Európskej komisie)
Partneri projektu: BROZ, ALKA Wildlife o.p.s, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národná zoologická záhrada Bojnice

Zameranie projektu:

Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov ohrozeného druhu sysľa pasienkového vo vybraných lokalitách na Slovensku, v Čechách a v Poľsku.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je znížiť pokles populácie sysľa pasienkového,  zastaviť zmenšovanie ich územia  a zvýšiť množstvo kolónií a jedincov. Na posilnenie populácie sysľov je dôležité zabezpečiť– prikrmovanie, výsevy rastlín, ktoré sú vhodné ako jeho potrava, výsadba ovocných stromov skorých letných odrôd, podporné opatrenia na živočíšne zložky potravy – najmä pre hmyz, ktorým sa syseľ živí.

Projekt má viacero aktivít, za ktoré zodpovedajú jednotliví partneri. Medzi hlavnú aktivitu za ktorú zodpovedá NZOO je vytvorenie genetického centra, kde bude prebiehať genetická štúdia, vďaka ktorej sa získajú vedecké údaje o jedincoch. Zo zozbieraných vzoriek sa vytvorí génová banka pre ďalšie využitie a výskum. Odobraté vzorky budú uskladnené  a materiál bude poskytnutý aj iným inštitúciám, zoologickým záhradám alebo univerzitám na výskum. V NZOO budú umiestnené jedince určené na reštitúciu a na základe štúdie sa vyberú najvhodnejšie jedince. V neposlednom rade je dôležitosť dať do povedomia širokej verejnosti aktuálnu situáciu v ktorej sa ohrozený druh nachádza. V rámci projektu bude zrealizovaných niekoľko informačných aktivít pre laickú a odbornú verejnosť.

Viac informácií o projekte a aktivitách nájdete na stránke partnera: https://broz.sk/projekty/life-sysel/