TK UCSZOO v Zoo Plzeň 2023

TK UCSZOO v Zoo Plzeň 2023

V dňoch 18. až 20.10. 2023 prebiehalo trojdňové pracovné stretnutie Technickej komisie UCSZOO (Únie českých a slovenských zoologických záhrad) v priestoroch Zoologickej a botanickej zahrady města Plzeň, p.o., na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z 12 zoo.

Odborná časť pracovné stretnutia bola orientovaná na plány rozvoja Zoo Plzeň a na znižovanie energetickej, personálnej a organizačnej náročnosti prevádzok zoo, tentokrát prostredníctvom udržateľného manažmentu a hospodárenia s vodou a komplexného systému chytrých elektrických ohradníkov na sledovanie ich stavu v reálnom čase z akéhokoľvek miesta.

Súčasťou programu bolo tiež zhromažďovanie a doplnenie informácií k 20 ročnej histórií, aktuálne Technickej komisie ZCSZOO ako aj základných, technických, štatistických údajov o jednotlivých zoo pre verejné účely a budúce rozširovanie štatistických prehľadov v tejto oblasti.

                                                                           

(Zoo Plzeň, provozní náměstek, Ing. Radek Martinec)            (spoločnosť: nextdrop s.r.o., František Mach)                     (spoločnosť: VTN electronics s.r.o., Zdenek Parobek)

Autor: Ing. Viera Madajová 

Technická komisia UCSZOO

Technická komisia UCSZOO

UCSZOO (Únia českých a slovenských zoologických záhrad) koordinuje niekoľko odborných komisií, ktoré slúžia prioritne ako komunikačná platforma na výmenu skúseností a poznatkov o najaktuálnejších témach, medzi ktoré nesporne patria aj aktuálne opatrenia a aktivity zamerané na znižovanie energetickej náročnosti prevádzok zoologických záhrad.

V dňoch 28.3. až 30.3.2023 hosťovala takto tematicky zameranú Technickú komisiu UCSZOO, Národná zoologická záhrada Bojnice. Na stretnutí sa zúčastnili kolegovia z 11 zoologických záhrad zo SR a ČR a súčasťou odborného programu boli prezentácie zamerané na konkrétne opatrenia jednotlivých zoo ako aj odporúčania SIEA.

Znižovanie energetickej náročnosti prevádzok zoo, nie je možné vnímať len ako aktuálny problém, ale je potrebné zaoberať sa touto problematikou systematickejšie, v kontexte budúcej udržateľnosti.  V tomto duchu sformulovali účastníci komisie aj prehlásenie Technickej komisie pre UCSZOO.

                 

Koordinátor TK UCSZOO Ing. Viera Madajová                     SIEA Ing. Mária Pevná

Bojnické medvede opäť testovali!

Bojnické medvede opäť testovali!

Bojnické medvede opäť testovali!

Medvede v bojnickej zoo sú už známe svojimi testovacími skúsenosťami. V októbri 2022 opäť testovali – tentoraz jedinečný kompostér. Bol to starý poškodený 1100L kontajner z plastu. V šikovných rukách p. Vorodiča sa vyradený kontajner “zrecykloval” a vznikol z neho kompostér s oceľovou konštrukciou, ktorá obopína kontajner. Vybaveniu nechýbal prekrytý otvor na vhadzovanie a otvor na vyberanie odpadu. Poklopy je možné otvoriť pomocou tiahla (šnúrky). Oceľová konštrukcia sa pevne prichytila k plastovej časti a k zemi pevnosť garangovali oceľové tyče.

Prečo práve kompostér? “Kompostéry v oblastiach, kde žijú medvede, sú drobnou ale nevyhnutnou súčasťou pri ochrane odpadu pred divou zverou. Môžeme ich nazvať ako antikonfliktné technické riešenie , ktoré eliminuje napätie medzi divou zverou a človekom” tvrdí p. Vorodovič.

Takéto jednoduché a funkčné riešenia by napríklad mohli množstvo vyradených kontajnerov využiť v prospech spoločnosti. Začlenenie do opakovaného používania, bez potreby využívania energie na ich recykláciu či odstránenie. Aj to je určitý druh pomoci životnému prostrediu.

V januári 2023 sa firma na vývoj a výskum znova rozhodla využiť schopnosti našich medveďov. Tentoraž išlo o technické riešenie na ochranu odpadu pred zverou – malú nádobu na odpad – smetný kôš. Trojročné jedince medveďa hnedého, s hmotnosťou od 100 do 150 kg, zaujímal najmä voňavý obsah koša vo forme kuchynského odpadu.

Nápor medvedej sily testovaná nádoba zvládla. Na prvý pohľad malá a krehká nádoba, o rozmere klasického smetného koša, ktoré môžete vidieť v parkoch či na sídliskách, prešla testom fyzickej sily. No o mentálnom nastavení sa to tvrdiť nedá. Medvedej štvorici sa po dlhom skúšaní a obhliadaní podarilo nádobu otvoriť bez použitia hrubej fyzickej sily. Prvá na to prišla samica Žofia. Trvalo im to cca. 4 hodiny. Vzhľadom na vynaliezavosť bojnických medveďov sme sa rozhodli nádobu vo výbehu medveďa hnedého ponechať a sledovať, či sa ostatné medvede v skupine naučia otvárať poklop nádoby, ako to bolo v prípade samice Žofie.

 

Firma Bín Street k.s. a jej komplementár Maroš Voronič kontinuálne pracuje na  výskume a vývoji technických riešení na ochranu odpadu pred zverou. Realizuje aktivity zamerané na výskum a vývoj, komerčná produkcia nikdy nebola hlavným cieľom.

Víziou je prinášať nové technické riešenia, ktoré budú ohľaduplné voči životnému prostrediu, predĺžiť a podporovať kladné vlastnosti už existujúcich technických riešení a tým predĺžiť ich životný cyklus. V nepodslednom rade šetriť  súkromné a aj štátne zdroje.

 

Vyvinuté riešenia akceptujú:

  • zvyky obyvateľov – preto odpad nie je uzamknutý
  • nízku cenu – nízka hmotnosť
  • šetrné materiály – plastový kontajner s konštrukciou
  • jednoduché kategórie –nie je charakterizovaný ako stavba, bez betónových základov
  • prístupná logistika – bez ťažkej stavebnej techniky
  • minimalizmus – nekradnú výhľad, zapadnú do prostredia
  • dostupnosť verejnosti – nenáročné podmienky na výrobu

 

Výsledky sa dosiahli na základe indukčného prístupu (konkrétne zistenia sú v  technických  návrhoch zovšeobecnené), sebakritiky (časté opakovania testov), akceptovania (rešpektovanie zvykov obyvateľov), neodsudzovania (testovanie nápadov odborníkmi zamietnutámi), nevedomosti (zainteresovanosť, bez vzdelania) a vnímania (problem je výzva a výzva je príležitosť na pozitívnu zmenu).

 

Konkrétne technické výkresy výrobkov firmy Bin street k.s.  sú pre širokú verejnosť voľné dostupné. Taktiež výstupy z výskumu a vývoja riešení, najmä na ochranu odpadu pred medveďmi a diviakmi. Preto firma dáva verejný prísľub, že v prípade budúceho vývoja udelenia patentu sa vzdáva prípadných patentových nárokov. Všetky technické riešenia sú registrované na Úrade priemyselného vlastníctva SR (kompletne ich je 13).

 

Technické riešenia, ktoré boli navrhnuté, sú verejne dostupné, sú veľkou príležitosťou napríklad pre školy zamerané na výrobu, obecné podniky, šikovných remeselníkov a pod. Je to spôsob, ako prejsť z oblasti výskumu a testovania, k samotnému používaniu a tým pádom uľahčenia si spolunažívania zvierat a ľudí. Bin street k.s. ponúka svoju podporu, poradenstvo a pomoc všetkým, ktorý majú záujem výrobky vyrábať.

Krátky zostrih nájdete tu:

 

 

 

Odborné komisie UCSZOO v NZOO Bojnice

Odborné komisie UCSZOO v NZOO Bojnice

NZOO Bojnice ako riadny člen Únie českých a slovenských zoologických záhrad hostila na jeseň tohto roku, dve z odborných komisii. Zasadnutie Komisie in-situ a Komisie ochrany fauny v SR a ČR prebiehalo na základe vopred dohodnutého programu počas troch odborných dní. Odprezentované boli aj štyri najvýznamnejšie projekty, v prevažnej miere financované z externých finančných zdrojov, zamerané na ochranu fauny SR a ČR, ktoré už niekoľko rokov úspešne implementuje NZOO Bojnice spolu s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi. Kolegovia z českých, ale aj z našej zoo, mali jedinečnú možnosť nahliadnuť do realizácie daných projektov a aktivít, doterajších výsledkov, ale aj budúcich plánov. Informácie boli sprostredkované prostredníctvom prezentácií zo strany zástupcov kľúčových projektových partnerov.

Ervín Hapl sprostredkoval informácie o aktivitách, ktoré sú zamerané na sysľa pasienkového, pričom aktivity zamerané na ochranu tohto druhu prebiehajú už niekoľko rokov, v rámci dvoch na seba nadväzujúcich projektov. Prvým bol projekt s názvom „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“ (NFP304021D154) , ktorý bol financovaný prostredníctvom OP Interreg V-A SR-ČR sa stal sa základom pre veľký niekoľkoročný projekt s názvom „Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus cittelus) na severozápadnej hranici jeho výskytu (LIFE SYSEL)“  (LIFE19NAT/SK/001069), kt. je aktuálne financovaný z finančného zdroja LIFE.

NZOO Bojnice je tiež súčasťou riešenia problematiky medveďa hnedého na Slovensku, kde je partnerom ŠOP SR v rámci projektu s názvom „Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku“ (NFP310011L489) financovaného prostredníctvom OP KŽP. Informácie o fungovaní zásahového tímu a škodách spôsobených týmito šelmami sprostredkovali Jaro Slašťan a Tomáš Suchý.

Aktivity, s ktorými začala organizácia prostredníctvom prvého projektu ešte v roku 2013 a boli zamerané na rysa ostrovida, už dávno presiahli hranice zoo a informácie o ich úspechoch a budúcnosti tohto druhu v celej Európe a blízkom okolí sprostredkoval zástupca Technickej univerzity vo Zvolene, Mgr. Jakub Kubala, PhD.

Ďalším projektom presahujúcim hranice zoo a Slovenska je určite projekt zameraný na mačku divú. Projekt s názvom „Hledám kočku, pozor, divokou!“ (NFP304021R971) financovaný prostredníctvom OP Interreg V-A SR a ČR predstavili zástupcovia partnerov z ÚStavu biologie obratlov AV ČR, v.v.i Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D a Hnutí DUHA Olomouc, Mgr. Martin Ďula.

     Prezentácia projektov, kt. je sú zamerané na sysľa pasienkového.   

    Prezentácia informácií týkajúcich sa veľkých šeliem SR. 

     Prezentácia aktivít zameraných na mačku divú. 

   Autor: Ing. V.Madajová

Rys Karlo – začiatok novej etapy rehabilitácie rysov

Rys Karlo – začiatok novej etapy rehabilitácie rysov

                                                                                                                                                                                                                              

                 

V posledný októbrový týždeň mali zamestnanci rehabilitačnej stanice Národnej zoologickej záhrady Bojnice plné ruky práce. Bolo privezené mláďa rysa ostrovida menom Karlo. Rys bol nájdený v nelichotivom zdravotnom stave v chorvátskych horách. Následne ho transportovali do zoologickej záhrady v Záhrebe, ktorá je oficiálnym záchranným centrom pre prísne chránené živočíchy v Chorvátsku. Tam mu bola poskytnutá neodkladná prvá pomoc.

                                                                                     

Transfer rysa na trase Zahreb – Bojnice sa zrealizoval na základe žiadosti chorvátskeho Ministerstva hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja a riaditeľstva pre ochranu prírody. Nakoľko Národná zoologická záhrada Bojnice má s rehabilitáciou rysích mláďat bohaté skúsenosti, vyhliadky tohto rysa sú v našej organizácii podstatne nádejnejšie, ako v Chorvátsku. Prejavenie dôvery od iného štátu v súvislosti s rehabilitáciou rysov je pre nás zadosťučinením a cťou. Je to odmena za náš výnimočný prístup k ochrane a záchrane tohto druhu. „Pre nás to ale nie je žiadne prekvapenie, pretože si uvedomujeme na akej vysokej úrovni je naša práca v zahraničí cenená. Už niekoľko rokov evidujeme podobné žiadosti aj z iných krajín. Pevne verím, že rysa Karla čoskoro zrehabilitujeme a pripravíme na návrat do voľnej prírody,“ skonštatoval hlavný zoológ Národnej zoo Bojnice, Ing. Branislav Tám. Zoológovia v Národnej zoo Bojnice veria, že sa mláďa rysa ostrovida v dobrej kondícii vráti v rámci projektu LIFE späť do voľnej prírody.

Foto: Branislav Tám

  7.11.2022