Odborné komisie UCSZOO v NZOO Bojnice

Odborné komisie UCSZOO v NZOO Bojnice

NZOO Bojnice ako riadny člen Únie českých a slovenských zoologických záhrad hostila na jeseň tohto roku, dve z odborných komisii. Zasadnutie Komisie in-situ a Komisie ochrany fauny v SR a ČR prebiehalo na základe vopred dohodnutého programu počas troch odborných dní. Odprezentované boli aj štyri najvýznamnejšie projekty, v prevažnej miere financované z externých finančných zdrojov, zamerané na ochranu fauny SR a ČR, ktoré už niekoľko rokov úspešne implementuje NZOO Bojnice spolu s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi. Kolegovia z českých, ale aj z našej zoo, mali jedinečnú možnosť nahliadnuť do realizácie daných projektov a aktivít, doterajších výsledkov, ale aj budúcich plánov. Informácie boli sprostredkované prostredníctvom prezentácií zo strany zástupcov kľúčových projektových partnerov.

Ervín Hapl sprostredkoval informácie o aktivitách, ktoré sú zamerané na sysľa pasienkového, pričom aktivity zamerané na ochranu tohto druhu prebiehajú už niekoľko rokov, v rámci dvoch na seba nadväzujúcich projektov. Prvým bol projekt s názvom „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“ (NFP304021D154) , ktorý bol financovaný prostredníctvom OP Interreg V-A SR-ČR sa stal sa základom pre veľký niekoľkoročný projekt s názvom „Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus cittelus) na severozápadnej hranici jeho výskytu (LIFE SYSEL)“  (LIFE19NAT/SK/001069), kt. je aktuálne financovaný z finančného zdroja LIFE.

NZOO Bojnice je tiež súčasťou riešenia problematiky medveďa hnedého na Slovensku, kde je partnerom ŠOP SR v rámci projektu s názvom „Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku“ (NFP310011L489) financovaného prostredníctvom OP KŽP. Informácie o fungovaní zásahového tímu a škodách spôsobených týmito šelmami sprostredkovali Jaro Slašťan a Tomáš Suchý.

Aktivity, s ktorými začala organizácia prostredníctvom prvého projektu ešte v roku 2013 a boli zamerané na rysa ostrovida, už dávno presiahli hranice zoo a informácie o ich úspechoch a budúcnosti tohto druhu v celej Európe a blízkom okolí sprostredkoval zástupca Technickej univerzity vo Zvolene, Mgr. Jakub Kubala, PhD.

Ďalším projektom presahujúcim hranice zoo a Slovenska je určite projekt zameraný na mačku divú. Projekt s názvom „Hledám kočku, pozor, divokou!“ (NFP304021R971) financovaný prostredníctvom OP Interreg V-A SR a ČR predstavili zástupcovia partnerov z ÚStavu biologie obratlov AV ČR, v.v.i Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D a Hnutí DUHA Olomouc, Mgr. Martin Ďula.

     Prezentácia projektov, kt. je sú zamerané na sysľa pasienkového.   

    Prezentácia informácií týkajúcich sa veľkých šeliem SR. 

     Prezentácia aktivít zameraných na mačku divú. 

   Autor: Ing. V.Madajová

Rys Karlo – začiatok novej etapy rehabilitácie rysov

Rys Karlo – začiatok novej etapy rehabilitácie rysov

                                                                                                                                                                                                                              

                 

V posledný októbrový týždeň mali zamestnanci rehabilitačnej stanice Národnej zoologickej záhrady Bojnice plné ruky práce. Bolo privezené mláďa rysa ostrovida menom Karlo. Rys bol nájdený v nelichotivom zdravotnom stave v chorvátskych horách. Následne ho transportovali do zoologickej záhrady v Záhrebe, ktorá je oficiálnym záchranným centrom pre prísne chránené živočíchy v Chorvátsku. Tam mu bola poskytnutá neodkladná prvá pomoc.

                                                                                     

Transfer rysa na trase Zahreb – Bojnice sa zrealizoval na základe žiadosti chorvátskeho Ministerstva hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja a riaditeľstva pre ochranu prírody. Nakoľko Národná zoologická záhrada Bojnice má s rehabilitáciou rysích mláďat bohaté skúsenosti, vyhliadky tohto rysa sú v našej organizácii podstatne nádejnejšie, ako v Chorvátsku. Prejavenie dôvery od iného štátu v súvislosti s rehabilitáciou rysov je pre nás zadosťučinením a cťou. Je to odmena za náš výnimočný prístup k ochrane a záchrane tohto druhu. „Pre nás to ale nie je žiadne prekvapenie, pretože si uvedomujeme na akej vysokej úrovni je naša práca v zahraničí cenená. Už niekoľko rokov evidujeme podobné žiadosti aj z iných krajín. Pevne verím, že rysa Karla čoskoro zrehabilitujeme a pripravíme na návrat do voľnej prírody,“ skonštatoval hlavný zoológ Národnej zoo Bojnice, Ing. Branislav Tám. Zoológovia v Národnej zoo Bojnice veria, že sa mláďa rysa ostrovida v dobrej kondícii vráti v rámci projektu LIFE späť do voľnej prírody.

Foto: Branislav Tám

  7.11.2022

Na prvú septembrovú stredu pripadá Medzinárodný deň supov

Na prvú septembrovú stredu pripadá Medzinárodný deň supov

 

V španielčine, taliančine, portugalčine a angličtine má výraz „sup“ dva hlavné významy:

1. Podstatné meno. Dravý vták s rozpätím krídiel okolo dvoch metrov, obnaženým krkom obklopeným golierom z dlhých, úzkych a pružných pierok, telom hnedožltej farby, tmavým perím s bielym pruhom na každom krídle, živiaci sa zdochlinami a žijúci v kŕdľoch.
2. Nenásytná alebo bezohľadná osoba.

Žiaľ, supy sú často zaškatuľkované ako temné či morbídne. Vo výskume BirdLife International až 75% opýtaných povedalo, že supov vnímajú ako „hrobárov v prírode“.

Supy si však svoju zlú povesť nezaslúžia.
Usadení na vrchole potravinového reťazca, supy sú v prírode upratovacou čatou. Vďaka svojmu zdochlinovému jedálničku zabraňujú šíreniu chorôb spôsobených zahnívaním uhynutých tiel. Supy taktiež pomáhajú pastierom dobytka a to nielen tým, že im takto čistia polia, ale aj preto, že každoročne eliminujú potrebu spracovania a spaľovania tisícov ton zvieracích zvyškov.

Vďaka tejto bezplatnej upratovacej službe každý rok ušetríme milióny eur za spravovanie odpadu a na dôvažok sa vyhneme potenciálnym emisiám stoviek tisícov ton CO2.

Na Slovensku supy nehniezdia, bolo zaznamenaných niekoľko pozorovaní prelietajúcich jedincov supa bielohlavého (viac ako 20 pozorovaní) či supa tmavohnedého (viac ako 10 pozorovaní).Najbližšie k nám hniezdia tieto druhy v Rakúsku, Taliansku, Chorvátsku.

Národná zoo Bojnice chová supa bielohlavého (Gyps fulvus). Je obyvateľom suchých stepí, polopúšti a skalnatých biotopov v blízkosti horských oblastí. Vyskytuje sa v južnej Európe, na severe Afriky a v západnej Ázii. Kedysi žil aj v strednej Európe, no dnes sa sem len občas zatúla. Žije v pároch, v období hniezdenia samica znáša jediné vajce, ktoré zahrieva 47-54 dní. V zajatí sa supy pri dobrých podmienkach môžu dožiť až 50 rokov. Supa bielohlavého chováme v našej zoo od začiatku 60. rokov.

V období 20. stor. došlo k rozsiahlemu úbytku tohto druhu, ktorý bol spôsobený najmä otrávenými návnadami pre mäsožravcov.Každopádne, supy vymierajú.

Za posledných 30 rokov sa počty supov v západnej Afrike mimo chránených území znížili o 95%. Až 75% všetkých supov sa rúti k vyhynutiu. Šestnásť  z dvadsiatich troch druhov žijúcich na našej planéte je ohrozených.

Vo svete, kde sú supy ohrozené, majú vlády Španielska, Talianska a Portugalska spoločne s EU obnovenú zodpovednosť za zaistenie zdravia európskej populácie supov. V plnení tejto úlohy sa im v súčasnosti nedarí: európske supy ohrozuje toxická hrozba v podobe veterinárskeho lieku diklofenak, ktorý hoci je neškodný pre ľudí a statok, je smrteľný pre dravé vtáctvo. V skutočnosti je diklofenak zodpovedný za vyhynutie supov v Ázii.

 

Publikované 7. 9. 2022

Vedecká spolupráca s SPU v Nitre v roku 2022

Vedecká spolupráca s SPU v Nitre v roku 2022

Spolupráca Národnej zoologickej záhrady Bojnice a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prostredníctvom Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, prebieha už celé desaťročia, pričom v poslednom období sa zameriava na cielený výskum orientovaný priamo na interné potreby organizácie.

18.5.2022 prebehol prvý zber vzoriek internej atmosféry na prítomnosť vybraných bioaerosolových častíc a údajov z kontinuálneho merania primárnych fyzikálnych faktorov vnútorného prostredia v rámci Ubikácie africkej fauny, ktoré je pripravované už dlhšiu dobu a bude prebiehať opakovane, aby sa na základe komplexných údajov zaistili čo najhodnejšie podmienky pre naše slonice v ich novom domove. Samotnou investíciou do nových chovných priestorov zďaleka nekončí práca zameraná na zabezpečenie optimálneho vonkajšieho a vnútorného prostredia v súlade s legislatívnymi nariadeniami, svetovými odporúčaniami a hlavne potrebami zvierat a požiadavkami chovateľov, ale je aj naďalej predmetom kvalifikovaného záujmu, a to nie len zo strany zoologického odboru. Výskumným a vedeckým garantom tejto činnosti je Ústav chovu zvierat a osobne prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Úlohou odboru investičných aktivít bude, všetky tieto poznatky riadne implementovať, prostredníctvom nekomplikovaných, ekonomicky nenáročných technických vylepšení alebo prevádzkových opatrení.

10.6.2022 prebehlo ďalšie významné pracovné stretnutie s kolegami z Ústav výživy a genomiky, ktorí spolu s vedúcim úseku výživy, Ing. Andrejom Duchoňom, preberali možnosti zvýšenia kvality konzervovaných krmív v našej zoo.

Súčasťou pracovného stretnutia bola tiež téma uzatvorenia Memoranda o spolupráci na dlhšiu dobu, nakoľko aktuálna písomná forma dohody o spolupráci je uzatvorená na 5 rokov a v dohľadnej dobe končí jej platnosť a účinnosť. Uvedenú tému prebrali osobne štatutár NZOO Bojnice Ing. Milan Šovčík a prorektor pre vzdelávanie Ing. Milan Šimko, PhD..

Pracovné stretnutie zástupcov NZOO Bojnice a SPU v Nitre, 10.6.2022. 

Jednanie o uzatvorení novej, písomnej formy spolupráce organizáciami (sprava): Ing. Milan Šimko, prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD., Ing. Milan Šovčík , Ing. Andrej Duchoň 

Autor článku: Ing. Viera Madajová 

 

Výročné monitorovanie projektu LIFE SYSEL

Výročné monitorovanie projektu LIFE SYSEL

Každoročné monitorovanie celkovej implementácie projektu s názvom Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) LIFE19 NAT/SK/001069, prebiehalo opäť za prítomnosti angažovaných zástupcov našej organizácie. NZOO Bojnice je v tomto projekte partnerom významných ochranárskych organizácií zo Slovenska, Česka a Poľska. Viac o projekte si môžete prečítať časti Ochrana prírody – Projekty v zoo.

Monitorovanie postupu realizácie aktivít jednotlivých partnerov prebiehalo, ako je zvykom, priamo v teréne a tentokrát na vybraných lokalitách v západnej časti SR (Boleráz, Chtelnica, Nová Bošáca) a v Poľsku (Kamień Śląski), v termíne od 2.6 do 4.6.2022.

Samotná Implementácia projektu, by mala v rámci NZOO Bojnice, prebiehať riadne, už takmer dva roky. Zložitá situácia okolo COVID-19, ako aj iné externé a interné vplyvy, medzi iným aj riadne personálne určenie, spôsobili, že aktivity projektu neboli realizované tak ako to bolo naplánované. Zástupca zoologického odboru, aj napriek týmto prekážkam, realizoval v minulosti niekoľko terénnych výjazdov, ktoré súviseli aj s týmto projektom. Vzhľadom na nedostatok podkladov, znášala doteraz všetky finančné náklady projektu zoo, prostredníctvom vlastného rozpočtu, preto bola súčasťou tejto monitorovacej misie aj diskusia o možných zmenách, ktoré by mohli v budúcnosti prispieť k progresu v jeho realizácií.

Významným prínosom pre zoo, bude okrem iného, vybudovanie a zabezpečenie dôstojných priestorov pre zhromažďovanie materiálov, informácií, podkladov a výsledkov jednotlivých, doteraz roztrúsených výskumných aktivít organizácie. Vzhľadom na to, že tento projekt je vlastne odborným pokračovaním predchádzajúceho menšieho projektu s názvom Sysli pro krajinu, krajina pro sysly  (NFP304021D154), je prirodzené, že základným vstupným kapitálom sú výsledky oboch týchto projektov. O uvedených skutočnostiach, ako aj o ďalších možnostiach, spôsobe a podmienkach zabezpečenia, tak komplexného výstupu, dvoch samostatných, ale nadväzujúcich výskumných aktivít, bolo diskutované na pracovnom stretnutí v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Monitorovanie postupu aktivít projektu v teréne: Boleráz, Chtelnica, Nová Bošáca (SR)                                                                 Kamień Śląski (Poľsko)

Pracovné stretnutie TU Zvolen, 8.6.2022.

Autor článku: Ing. Viera Madajová 

 

Slovenská ZOO Lympiáda 2020

Dnes sme odštartovali registráciu na 4. ročník celonárodnej zoologickej súťaže Slovenská ZOO Lympiáda 2020, ktorá potrvá od dnes až do polnoci 31.3. 2020

Prihlasovanie TU: https://zoo-lympiada.sk/2020-4-rocnik/

VIAC O PROJEKTE:

Organizátormi projektu Slovenská ZOO Lympiáda sú Národná Zoo Bojnice, BBSK – Knižnica Jána Kollára v Kremnici a OZ Kremnické vrchy. Spoluorganizátormi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Slovenská agentúra životného prostredia. Súťaží sa v štyroch kategóriách: materské školy, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a stredné školy. Odbornými garantmi súťaže sú od jej vzniku Andrea Klasová vedúca oddelenia marketingu a propagácie Národnej Zoo Bojnice a Jaroslav Slašťan, hovorca NZOO Bojnice. Cieľom organizátorov bolo a naďalej bude vytvárať projekt, ktorý bude mať tradíciu a dobré referencie. Slovenská ZOO Lympiáda je prvá súťaž svojho druhu na Slovensku, ktorá má za cieľ netradičným spôsobom nájsť v radoch detí, žiakov a študentov najlepších mladých zoológov na Slovensku. Každý ročník súťaže je náročný, ale zaujímavý. Súťažné otázky organizačný tím každoročne zbiera priamo v teréne, teda nejde o žiadne testy, teóriu či poznatky zo školských lavíc. Súťažiaci sa  musia popasovať s rôznymi, ale skutočnými znakmi, prejavmi a zvukmi divo žijúcich zvierat. Tieto veci sa však deti v škole nemôžu naučiť, preto organizátori zvolili formu dobrovoľných prednášok, ktoré súťažiaci môžu každoročne pred súťažou absolvovať, aby získali minimálnu prax a aspoň základné poznatky zo sveta zvierat.

Do 1. ročníka sa v roku 2017 zapojilo 209 žiakov zo 61 slovenských škôl. Cez 34 okresov boli zastúpené všetky samosprávne kraje. Do 2.ročníka tohto výnimočného podujatia sa v roku 2018 prihlásilo 156 súťažiacich a  v minuloročnom treťom ročníku podujatia organizátori privítali 30.mája 2019 v Národnej ZOO Bojnice 180 súťažiacich, ich rodičov, pedagógov, súrodencov a fanúšikov z celého Slovenska.

Myšlienka projektu Slovenská ZOO Lympiáda si získala priazeň a spoluprácu mnohých partnerov, ktorí ocenili inovatívny prístup, kreatívne myslenie autorov projektu, okruhy súťažných tém a ich spracovanie. Hlavným cieľom súťaže je oceniť a vyzdvihnúť najlepších zoológov z radov materských, základných a stredných škôl. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má súťaž prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Všetci súťažiaci vo všetkých ročníkoch preukázali veľké odhodlanie a chuť vyhrať. Organizátori každoročne pripravujú pre víťazov zaujímavé a hodnotné ceny, absolútny víťaz získa putovný pohár a už tradične horský bicykel. Každý súťažiaci si domov odnáša tašku s pozornosťami od našich partnerov a sponzorov – rôznych inštitúcií, firiem a organizácií, ktoré každoročne podporujú túto zaujímavú akciu a ktorým sme za ich podporu a pomoc veľmi vďační.

Fotografie 3 ročníka súťaže, rok 2019. Foto: Jaroslav Vlčko