Súťaž “Hviezdne safari”

Súťaž “Hviezdne safari”

Hvezdáreň v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Národná zoologická záhrada Bojnice a Zelená župa Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasujú výtvarnú súťaž
pre žiakov základných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Témy:
„Hviezdny zvieratník“ – výtvarná technika: maľba, kresba, rytina, grafika
,,Príbehy z hviezdnej oblohy“ – žáner: próza, poézia, fantastický príbeh
,,Postav si svojho hviezdneho miláčika“ –
výtvarná technika: 3D tvorba

Veková kategória: žiaci základných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vybraných vekových kategóriách

 1. kategória: I. stupeň ZŠ
 2. kategória: II. stupeň ZŠ

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 31. 5. 2024 ● SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE: jún 2024

Adresa na zasielanie príspevkov: hvezdap@hvezdaren.skhvezdarpartizanske@gmail.com

Bližšie informácie:

Web: www.hvezdaren.sk

Tel: 038/749 71 08

Email: hvezdap@hvezdaren.sk

 

 

 

Hľadá sa ilustrátor/ilustrátorka!

Hľadá sa ilustrátor/ilustrátorka!

Baví ťa kresliť, ilustrovať, tvoriť? Máš jedinečný štýl? Daj nám o sebe vedieť a predstav nám svoj rukopis!

Pošli nám tri ilustrácie zvierat. Ukáž nám, ako by si znázornil a ilustroval/a:

 • slon africký
 • zobákorožec kaferský
 • panda červená

Ilustrácia môže byť farebná i čiernobiela, môže ísť aj o karikatúru. Dôležité je, aby všetky tri zvieratá boli ilustrované V JEDNOM ŠTÝLE a v tzv. digital art. Zvieratá nemusia byť všetky spolu, môžu byť aj každé zvlášť.

Svoje výtvory nám pošli elektronicky na adresu sutaz@zoobojnice.sk najneskôr do 30. septembra 2023 do polnoci.

Všetky návrhy posúdime a tie, ktoré nás najviac zaujmú, zverejníme na našich sociálnych sieťach. Čo sa bude diať potom? Nechajte sa prekvapiť! Ale náš užší výber si rozhodne zaslúži voľnú rodinnú vstupenku do našej zoo i balíček reklamných predmetov.

HLAVNÁ MOTIVÁCIA: Autor/ka, ktorý/á sa nám bude najviac pozdávať má veľmi vysokú šancu na ďalšiu dlhodobú spoluprácu (honorovanú).  V zoo je predsa mnoho zvierat, ktoré si zaslúžia svoju vlastnú ilustráciu!

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa pre zoologické záhrady (1. máj) sme pripravili pre našich fanúšikov súťaž. Zapojiť sa je možné v dňoch od 27. apríla 2023 do 1. mája 2023 do 10. hodiny na sociálnej sieti Instagram. Hrá sa o rodinné vstupenky a balíček reklamných predmetov od Nzoo Bojnice. Viac informácií nájdete na našom instagramovom profile. 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME – 27. 04. 2023 – 01. 05. 2023 do 10. hodiny

Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže je Národná zoologická záhrada, Zámok a okolie 6, 972 01  Bojnice, IČO: 00358011 (ďalej len „usporiadateľ súťaže“). Kontakt: silvia.vankova@zoobojnice.sk. Sprostredkovateľom súťaže je instagramový profil: @zoobojnice

Termín a miesto konania súťaže

 1. Súťaž prebieha na Instagrame v termíne od 27. 04. 2023 do 01. 05. 2023 do 10. hodiny. Zapojiť sa do súťaže je možné na profile @zoobojnice.

Výhra

 1. Výhrou v súťaži sú 3 x balíčky od Nzoo Bojnice. Každý balíček je rovnaký. Balíček obsahuje: 1 x rodinný vstup do Nzoo Bojnice, zápisník, kľúčenka, šnúrky do topánok, voňavá visačka do auta, fľaša

 

Súťažiaci

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s aktívnym Instagram profilom, ktorá splnila podmienky zapojenia sa do súťaže opísané v súťažnom poste. Súťažiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, musia mať zároveň odomknutý svoj Instagram profil, aby usporiadateľ súťaže mohol skontrolovať splnenie súťažných pravidiel, ktorými je podmienená výhra.
 2. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť s tým istým profilom aj viackrát, ak vždy splní súťažné podmienky.
 3. Zo súťaže sú vyradení a nesmú sa jej zúčastniť rodinní príslušníci, zamestnanci či osoby blízke usporiadateľovi súťaže.
 4. Usporiadateľ súťaže aj jej sprostredkovateľ majú právo zo súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

 

Žrebovanie a odovzdanie výhry 

 1. Usporiadateľ súťaže vo vopred stanovenom termíne 02.05. 2023 vyžrebuje z komentárov troch výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v časti „Výhra“. Žrebovanie sa uskutoční na profile @zoobojnice.
 2. Výhercovia súťaže po vyžrebovaní zašlú jej sprostredkovateľovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu miesta určeného na zaslanie výhry, telefónne číslo a e-mailovú adresu). V prípade, ak sa výherca neozve sprostredkovateľovi do 2 týždňov od vyžrebovania, výherca stráca na výhru nárok. Výhra bude výhercom zaslaná Slovenskou poštou, a. s.. V prípade dohody s usporiadateľom je možné si výhru prevziať aj osobne v Národnej zoologickej záhrade, Zámok a okolie 6, 972 01  Bojnice.

 

Spracovanie osobných údajov 

 1. Usporiadateľ týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Instagram účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo budú spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži.
 2. Súťažiaci súhlasia s tým, že sprostredkovateľ súťaže zverejní na Instagrame prostredníctvom profilu @zoobojnice v rámci tejto súťaže meno výhercov, pod ktorými sú výhercovia registrovaní na Instagrame.

Iné ustanovenia

 1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Instagramom a sociálna sieť Instagram s ňou nemá žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že Instagram nemá voči súťažiacim žiadne záväzky.
 2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť či predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok bude vhodným spôsobom zverejnená.
 3. Usporiadateľ ani sprostredkovateľ súťaže nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram.
 4. Usporiadateľ má právo vymazať komentár zverejnený pri súťažnom Instagram príspevku, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo také, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah, či boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo by poškodzovali dobré meno usporiadateľa.
 5. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
Súťaž so zoocachingom

Súťaž so zoocachingom

Obľúbený zoocaching Vám už nemusíme predstavovať. Našiel si u Vás priaznivcov o čom svedčia Vaše pozitívne ohlasy a fotografie s nájdenou keškou, ktoré nám posielate.

Rozhodli sme sa aj tento rok odmeniť našich návštevníkov, ktorí s nami zdieľajú radosť s nájdenej kešky. Našepkáme Vám, že tento rok je keška ukrytá inde a môžete sa tešiť aj na nové indície a zaujímavé informácie o jednotlivých zvieratách žijúcich v Národnej zoologickej záhrade.

Nezabudnite nám poslať fotky nájdenej kešky a zapojiť sa tak do súťaže o voľné rodinné vstupenky do zoo. Vaše fotografie môžete posielať na sutaz@zoobojnice.sk, na naše FB a IG účty do správy.
Tešíme sa na Vaše fotky.

Výhercom permanentky na rok 2023 sa stávajú: Pani Janka Petrášová, Soňa Hozová a pán Juraj. Gratulujeme.

Žrebovanie si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/zoobojnice/videos/701142734779074

 

Publikované: 22.12.2022

 

 

 

Slovenská Zoo Lympiáda napísala štvrtú kapitolu

Slovenská Zoo Lympiáda napísala štvrtú kapitolu

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov materských, základných a stredných škôl, so zameraním na svet zvierat a životného prostredia, napísala svoju štvrtú kapitolu. Jedným z prioritných cieľov tejto súťaže je zvýšiť záujem žiakov a študentov o zoológiu či ekológiu a posilniť environmentálne povedomie mládeže. Súčasne má prispieť k zvýšeniu angažovanosti v problematike životného prostredia, ako aj k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti, či posilnenia spolupráce a komunikácie s partnerskými organizáciami.

Zoo Lympiáda opäť ožila

Vedomostný projekt organizovaný Národnou zoologickou záhradou Bojnice, Centrom voľného času Junior Bojnice a knižnicou Jána Kollára v Kremnici, aj v tomto roku dosiahol stanovené ambície. Súťaž zaznamenala svoju premiéru ešte v roku 2017 a napriek tomu, že sa jej posledné dva ročníky pre pandémiu koronavírusu museli odložiť, organizátori od svojich ďalších plánov neupustili. Po neželanej prestávke tak mohli opäť v tomto náučnom projekte pokračovať. A oplatilo sa. Záujem zo strany detí, žiakov a študentov rôznych vekových kategórii neuhasol. Naopak, záujem o vyššie spomínané témy z roka na rok narastá a práve to je cieľom organizátorov.

Tento ročník bol zorganizovaný aj vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci grantového programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa a taktiež vďaka partnerom a sponzorom súťaže.

Finálovému stretnutiu predchádzali prednášky

Súčasťou Zoo Lympiády boli prednášky, v ktorých sa mohli deti ešte predtým, ako začali súťažiť, dozvedieť množstvo dôležitých informácii. Práve tie im mali pomôcť vo finále, pri riešení otázok. Prednášky zabezpečovali odborní garanti, spolu 4 lektori a týkali sa výlučne tém, z ktorých boli v závere súťaže vypracované otázky. Stačilo teda len pozorne počúvať. Dve kolá prednášok boli na programe v mesiaci máj 2022 a ich dejiskom bola kremnická knižnica a Centrum environmentálnej výchovy Nzoo Bojnice. Pre žiakov, ktorí sa nemohli na vyššie spomínaných prednáškach zúčastniť, boli tieto prednášky vysielané online. Prednášky boli rozdelené podľa vekových kategórii a pre každú zo 4 tém zvlášť.

Dejiskom finále bolo nádherné prostredie

Súťaž vyvrcholila v posledný júnový utorok, v expozičnej časti bojnickej zoo. Zúčastnilo sa jej cca. 200 žiakov zo škôl, dobrovoľníkov, pedagógov a rodičov z celého Slovenska. Súťažiaci riešili otázky v nádhernom prostredí, priamo medzi zvieratami žijúcimi v tejto zoo. Práve atmosféra, ktorú deťom najstaršia zoologická záhrada na Slovensku ponúkla, odbúrala zo súťažiacich stres a pobyt v nej si užívali. Súťažné otázky sa riešili na ôsmych stanovištiach, umiestnených po celej návštevníckej trase.

Na víťaza čakala atraktívna cena

V závere sa oceňovalo v štyroch vekových kategóriách – materské školy, základné školy 1.stupeň, základné školy 2.stupeň a stredné školy. Absolútnym vrcholom bol boj o absolútneho víťaza, keďže 2 súťažiaci dosiahli rovnaký počet bodov. O výsledku rozhodla rozstrelová otázka. Ocenenie celkového víťaza, ktorý získal veľmi atraktívnu cenu, elektrickú kolobežku, získala na 4.ročníku Adela Č. v kategórii „stredné školy“. Za tento úspech jej celý tím Zoo Lympiády srdečne gratuluje. A taktiež oceňujeme snahu a súťaživosť všetkých zúčastnených. 4.ročník tejto veľmi obľúbenej súťaže sa vydaril nad očakávania.

Všetky aktuálne výsledky, ďalšie fotografie, partneri a sponzori sú zverejnení na webovom sídle súťaže www.zoo-lympiada.sk

Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

 

Slovenská Zoo Lympiáda 2022

Slovenská Zoo Lympiáda 2022

 

 

Pozývame vás na 4. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže

pre žiakov materských, základných a stredných škôl

venovaný svetu zvierata životnému prostrediu.

 

 

Všetky podrobné informácie a online prihlasovací formulár nájdete na webovej stránke

www.zoo-lympiada.sk