Svetový deň korytnačiek. Predstavujeme vám korytnačku lúčovú a hviezdicovú

Svetový deň korytnačiek. Predstavujeme vám korytnačku lúčovú a hviezdicovú

Už od roku 2000 každý rok vo svete oslavujeme 23. mája Svetový deň korytnačiek. Cieľom je zvýšiť záujem o záchranu ohrozených korytnačiek. Aj v Národnej zoologickej záhrade Bojnice chováme niekoľko druhov korytnačiek. Tento rok sme sa pri príležitosti Svetového dňa korytnačiek rozhodli predstaviť korytnačku lúčovú a korytnačku hviezdicovú. Ich expozície nájdete na hornom poschodí vivária. Venovali sme im aj živé vysielanie, ktoré si môžete pozrieť v archíve našich sociálnych sietí instagram a facebook.

Infografika – korytnačka lúčová a korytnačka hviezdicová. Zdroj: Nzoo Bojnice

 

Bojnické medvede opäť testovali!

Bojnické medvede opäť testovali!

Bojnické medvede opäť testovali!

Medvede v bojnickej zoo sú už známe svojimi testovacími skúsenosťami. V októbri 2022 opäť testovali – tentoraz jedinečný kompostér. Bol to starý poškodený 1100L kontajner z plastu. V šikovných rukách p. Vorodiča sa vyradený kontajner “zrecykloval” a vznikol z neho kompostér s oceľovou konštrukciou, ktorá obopína kontajner. Vybaveniu nechýbal prekrytý otvor na vhadzovanie a otvor na vyberanie odpadu. Poklopy je možné otvoriť pomocou tiahla (šnúrky). Oceľová konštrukcia sa pevne prichytila k plastovej časti a k zemi pevnosť garangovali oceľové tyče.

Prečo práve kompostér? “Kompostéry v oblastiach, kde žijú medvede, sú drobnou ale nevyhnutnou súčasťou pri ochrane odpadu pred divou zverou. Môžeme ich nazvať ako antikonfliktné technické riešenie , ktoré eliminuje napätie medzi divou zverou a človekom” tvrdí p. Vorodovič.

Takéto jednoduché a funkčné riešenia by napríklad mohli množstvo vyradených kontajnerov využiť v prospech spoločnosti. Začlenenie do opakovaného používania, bez potreby využívania energie na ich recykláciu či odstránenie. Aj to je určitý druh pomoci životnému prostrediu.

V januári 2023 sa firma na vývoj a výskum znova rozhodla využiť schopnosti našich medveďov. Tentoraž išlo o technické riešenie na ochranu odpadu pred zverou – malú nádobu na odpad – smetný kôš. Trojročné jedince medveďa hnedého, s hmotnosťou od 100 do 150 kg, zaujímal najmä voňavý obsah koša vo forme kuchynského odpadu.

Nápor medvedej sily testovaná nádoba zvládla. Na prvý pohľad malá a krehká nádoba, o rozmere klasického smetného koša, ktoré môžete vidieť v parkoch či na sídliskách, prešla testom fyzickej sily. No o mentálnom nastavení sa to tvrdiť nedá. Medvedej štvorici sa po dlhom skúšaní a obhliadaní podarilo nádobu otvoriť bez použitia hrubej fyzickej sily. Prvá na to prišla samica Žofia. Trvalo im to cca. 4 hodiny. Vzhľadom na vynaliezavosť bojnických medveďov sme sa rozhodli nádobu vo výbehu medveďa hnedého ponechať a sledovať, či sa ostatné medvede v skupine naučia otvárať poklop nádoby, ako to bolo v prípade samice Žofie.

 

Firma Bín Street k.s. a jej komplementár Maroš Voronič kontinuálne pracuje na  výskume a vývoji technických riešení na ochranu odpadu pred zverou. Realizuje aktivity zamerané na výskum a vývoj, komerčná produkcia nikdy nebola hlavným cieľom.

Víziou je prinášať nové technické riešenia, ktoré budú ohľaduplné voči životnému prostrediu, predĺžiť a podporovať kladné vlastnosti už existujúcich technických riešení a tým predĺžiť ich životný cyklus. V nepodslednom rade šetriť  súkromné a aj štátne zdroje.

 

Vyvinuté riešenia akceptujú:

  • zvyky obyvateľov – preto odpad nie je uzamknutý
  • nízku cenu – nízka hmotnosť
  • šetrné materiály – plastový kontajner s konštrukciou
  • jednoduché kategórie –nie je charakterizovaný ako stavba, bez betónových základov
  • prístupná logistika – bez ťažkej stavebnej techniky
  • minimalizmus – nekradnú výhľad, zapadnú do prostredia
  • dostupnosť verejnosti – nenáročné podmienky na výrobu

 

Výsledky sa dosiahli na základe indukčného prístupu (konkrétne zistenia sú v  technických  návrhoch zovšeobecnené), sebakritiky (časté opakovania testov), akceptovania (rešpektovanie zvykov obyvateľov), neodsudzovania (testovanie nápadov odborníkmi zamietnutámi), nevedomosti (zainteresovanosť, bez vzdelania) a vnímania (problem je výzva a výzva je príležitosť na pozitívnu zmenu).

 

Konkrétne technické výkresy výrobkov firmy Bin street k.s.  sú pre širokú verejnosť voľné dostupné. Taktiež výstupy z výskumu a vývoja riešení, najmä na ochranu odpadu pred medveďmi a diviakmi. Preto firma dáva verejný prísľub, že v prípade budúceho vývoja udelenia patentu sa vzdáva prípadných patentových nárokov. Všetky technické riešenia sú registrované na Úrade priemyselného vlastníctva SR (kompletne ich je 13).

 

Technické riešenia, ktoré boli navrhnuté, sú verejne dostupné, sú veľkou príležitosťou napríklad pre školy zamerané na výrobu, obecné podniky, šikovných remeselníkov a pod. Je to spôsob, ako prejsť z oblasti výskumu a testovania, k samotnému používaniu a tým pádom uľahčenia si spolunažívania zvierat a ľudí. Bin street k.s. ponúka svoju podporu, poradenstvo a pomoc všetkým, ktorý majú záujem výrobky vyrábať.

Krátky zostrih nájdete tu:

 

 

 

Pozvánka na seminár o korytnačkách

Pozvánka na seminár o korytnačkách

Srdečne Vás pozývame na bezplatný seminár o korytnačkách.

Nzoo Bojnice v spolupráci s Klubom chovateľov korytnačiek, pre Vás pripravuje seminár, ktorý sa uskutoční 21. mája 2022 v Centre environmentálnej výchovy Nzoo Bojnice, v čase od 10.00 hod.

Obsah seminára bude rozdelený do dvoch blokov

I. Blok

10.00 hod. Úvod

Po úvodnom slove, Vám predstavíme históriu chovu korytnačiek  v Národnej zoologickej záhrade Bojnice.

11.00 hod. Náš hosť Jaroslav Valentín Vám poradí ako chovať suchozemské korytnačky a upozorní na najčastejšie chyby chovateľov.

12.00 – 12.30 hod. Obedná prestávka

Po obednej prestávke budeme pokračovať v prezentáciách v II. Bloku.

Od 12.30 hod. Vám Ing. Peter Marcin priblíži špecifiká  chovu vodných korytnačiek.

13.30 Ing. Róbert Kircher odprezentuje tému reprodukčných zaujímavosti z korytnačej ríše.

14.30 – 15.00 hod. Diskusia

Záver podujatia

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

 

 

 

 

Zoo zachraňuje vzácneho motýľa

V spolupráci s CHKO Ponitrie každoročne vykonávame monitoring a značenie kriticky ohrozených jasoňov červenookých (Parnassius apollo) na prirodzených lokalitách výskytu. Ani tento rok nie je výnimkou. „Značenie krídel plní dve funkcie: evidenciu jedincov s odhadom ich početnosti na základe opakovaných odchytov, a zároveň aj ochranu pred zberateľmi znehodnotením. Toto značenie nijako nepoškodzuje a neobmedzuje motýle v normálnom živote. Dnes sme populáciu posilnili o ďalšie jedince odchované v našej zoo. Ako môžete vidieť na priloženom obrázku, naše samičky boli  „v kurze“ a boli okamžite párené voľne žijúcimi samcami. Lokality výskytu trvalo zabezpečujeme fotopascami a opakovanými fyzickými kontrolami“ uviedol hlavný zoológ Ing. Branislav Tám a doplnil, že Národná Zoo sa úspešne venuje záchrane tohto kriticky ohrozeného motýľa už niekoľko rokov. Viac o živote týchto nádherných stvorení sa môžu naši návštevníci dozvedieť v už otvorenej expozícií motýľov.

Jasoň červenooký patrí k najväčším denným motýľom Európy. Podľa klasifikácie IUCN je zaradený do kategórie zraniteľný (VU), pričom v SR má tento druh status kriticky ohrozený (CR). Je tiež zaradený do príloh medzinárodných dohovorov (CITES, Bern, Habitat Directive). Na Slovensku bol ešte v minulom storočí rozšírený v biotopoch skál a sutín takmer vo všetkých pohoriach. Po druhej svetovej vojne nastal jeho úbytok až zánik celých populácií, najmä z dôvodu zarastania vhodných biotopov náletovými drevinami, vysokými trávami a bylinami po zmene ich obhospodarovania a obmedzení pastvy. V súčasnosti je v celej strednej Európe kriticky ohrozený, v Českej republike vyhynul v 40.-tych rokoch 20. storočia, ale v posledných dekádach bol úspešne reštituovaný na jedinej lokalite na Morave a to slovenskými jedincami zo Strážovských vrchov.

Zoznámte sa s dohovorom CITES

Voľne žijúce živočíchy a rastliny sú nenahraditeľnou súčasťou ekosystému. Musia byť preto chránené pre ďalšie generácie. Počas druhej polovice minulého storočia obchod s nimi vzrástol do takých rozmerov, že sa mnohé druhy dostali na pokraj vyhynutia. Africké štáty, z územia ktorých pochádza mnoho týchto druhov, preto požiadali v roku 1960 o celosvetovú spoluprácu s cieľom dostať nezákonný obchod s týmito druhmi pod kontrolu.

V roku 1973 bol podpísaný dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) ako nástroj ochrany voľne žijúcich druhov pred ilegálnym obchodom. Dohovor vstúpil do platnosti roku 1975 a v januári 2003 ho ratifikovalo 160 krajín sveta.

V prílohe I. dohovoru CITES sú zaradené najohrozenejšie druhy. Medzištátne obchodovanie s týmito druhmi nie je prípustné. Do prílohy I. je zahrnutých viac ako 600 druhov.

Obchod s druhmi zaradenými do prílohy II. a III. je potrebné regulovať, aby sa zabezpečila ochrana týchto druhov pred ich ohrozením spôsobeným práve obchodom. Obchod je povolený, len ak je exemplár legálne získaný a obchodovanie je trvalo udržateľné. Takto je kontrolovaný obchod s viac ako 30 000 druhmi.

EU implementovala dohovor CITES do svojho právneho poriadku v roku 1982 a druhy uvádza v skupinách A, B a C. Naviac druhy, ktoré si vyžadujú dohľad nad obchodovaním, sa nachádzajú v skupine D. Tieto druhy však nie sú zaradené do príloh CITES.

Implementácia dohovoru CITES na Slovensku

Slovensko pristúpilo k dohovoru CITES roku 1992 ako súčasť Česko-Slovenska. Slovenská republika potvrdila svoje členstvo v dohovore v januári 1993. Funkciu výkonného orgánu CITES na Slovensku plní: Ministerstvo životného prostredia SR. Ministerstvo ako výkonný orgán je zodpovedné za implementáciu dohovoru CITES na Slovensku.
Text zmluvy určuje zásady, ktorými sa musia riadiť všetky zmluvné strany pri medzinárodnom obchode s exemplármi CITES.

Dôležité webové adresy, kde je možné nájsť viac a podrobnejšie informácie o fungovaní CITESu na Slovensku, v rámci Európskej únie, Databázy druhov, prehľady činností Vedeckej poradnej skupiny SRG či informácie o pozitívnych alebo negatívnych stanoviskách SRG, prepojenie na webový nástroj na vyhľadávanie druhov zaradených v prílohách Species+, nástroj na nachádzanie informácií o obchode “Trade Information Query Tool” a iné dôležité zdroje. Na zmieňovaných stránkach je i znenie dohovoru, voľne stiahnuteľné dokumenty platnej legislatívy SR, je tam i užitočný zoznam pôvodných druhov v SR, ktoré sú zaradené v prílohách Nariadenia Rady (ES) č. 338/97, zoznam colných úradov na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov či vývoze alebo zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne označujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré podliehajú registrácii. Významné sú linky na iné medzinárodné organizácie a ich webové stránky.

CITES Vedecký orgán SR

Výkonný orgán SR, Odbor medzinárodných dohovorov a ďalšie dôležité kontakty a informácie (tlačivá, vzory, zákony) či prepojenie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia sa nachádzajú na tejto webovej adrese: Kliknite tu