Technicko-hospodárska budova NZOO Bojnice bude energeticky hospodárnejšia

Technicko-hospodárska budova NZOO Bojnice bude energeticky hospodárnejšia

Národná zoo Bojnice ako štátna príspevková organizácia a verejná inštitúcia rešpektuje energetické stratégie a koncepcie ako aj potrebu spoločnosti znižovať energetickú náročnosť spoločnosti všetkými dostupnými prostriedkami. Aj preto začala pripravovať projekt obnovy THB  a požiadala o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podpora na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov sa poskytuje v rámci opatrenia 4.3.1, ktoré implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Cieľmi projektu bolo energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a zníženie spotreby energie pri prevádzke technicko – hospodárskej budovy (THP). Celková suma oprávnených výdavkov projektu bola 178 535,65 €. Realizácia opatrení v rámci tohto projektu je navrhnutá tak, aby energetická hospodárnosť budovy bola komplexná, teda nevykonala sa len realizácia opatrení súvisiacich s vykurovacím obdobím, ale stavba sa realizovala tak, aby jej prevádzka bola celoročne optimalizovaná, vzhľadom na meniacu sa klímu. V THB sa nenachádzajú len administratívne priestory, ale slúži tiež pre širokú laickú a odbornú   verejnosť ako miesto „prvého kontaktu“ pri riešení odbornej problematiky CITES, zranených, hendikepovaných alebo inak ohrozených voľne žijúcich živočíchov a pri získaní odbornej pomoci v rôznych iných oblastiach ochrany prírody a krajiny prioritne fauny.

Realizačné práce sa začali vo februári 2019 a trvali do novembra 2019. V rámci tohto projektu sa riešilo zníženie spotreby energie formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a tiež modernizácia systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Predpokladaná miera úspory energií je zárukou prijateľnej ekonomickej návratnosti investícií a tiež pozitívneho dopadu na životné prostredie pri redukcii emisií produkovaných pri výrobe tepla.

 

 

Obnovená Technicko – hospodárska budova z hľadiska primárnej energie ako globálneho ukazovateľa, splna požiadavku triedy A1

Administratívna budova (technicko hospodárska) ZooBojnice

Administratívna budova (technicko hospodárska) ZooBojnice

Zaradenie projektu: OP Kvalita životného prostredia

Konkrétny cieľ: 

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Žiadateľ: Národná zoologická záhrada Bojnice

Kód projektu ITMS 2014 +: NFP310041G67

Stručný opis projektu:

Zoologická záhrada Bojnice sídli v centre regiónu Horná Nitra (Trenčiansky samosprávny kraj, okres Prievidza, mesto Bojnice), ktorý historicky využíva fosílne neobnoviteľné palivá ako energetické zdroje. Zoo Bojnice ako štátna príspevková organizácia a verejná inštitúcia rešpektuje energetické stratégie a koncepcie ako aj potrebu spoločnosti znižovať energetickú náročnosť spoločnosti všetkými dostupnými prostriedkami. Realizácia opatrení v rámci projektu je navrhnutá tak aby energetická hospodárnosť budovy bola komplexná, teda nie len realizácia opatrení súvisiacich s vykurovacím obdobím, ale aby prevádzka bola celoročne optimalizovaná, vzhľadom na meniacu sa klímu (napr.  kvalitná tepelná izolácia, znižovanie spotreby budov ohrevom teplej vody a pod.). Budova slúži tiež pre širokú laickú a odbornú ako miesto „prvého kontaktu“ pri riešení odbornej problematiky CITES, zranených, hendikepovaných alebo inak ohrozených voľne žijúcich živočíchov a pri získaní odbornej pomoci v rôznych iných oblastiach ochrany prírody a krajiny prioritne fauny.

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa:  178 535,65 €

Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

 

Zaradenie projektu: OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Konkrétny cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy NATURA 2000

Kód ITMS 2014 +: NFP310011L489

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody SR

Partner projektu: Národná zoologická záhrada Bojnice

Zazmluvnená výška NFP na celý projekt: 7 999 997,57 €

Realizácia projektu: 2017-2023

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zachovať priaznivý stav medveďa hnedého a vlka dravého v alpskom bioregióne. Zároveň dosiahnuť priaznivý stav u vlka dravého v panónskom bioregióne a rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti.

Opis aktivít projektu v rámci NZOO Bojnice: vybudovanie karanténnych (rehabilitačných) chovných priestorov 

V súčasnosti sa pomerne často stáva, že v praxi nastane prípad, kedy sa nájde osirotené  alebo zranené mláďa medveďa. Zároveň v zmysle rozhodnutia Zásahového tímu pre medveďa hnedého na Slovensku je potrebné eliminovať medvedicu (matku) s pozmenením správaním (vykazuje známky synantropizácie) z populácie, nakoľko sa pohybuje v intravilánoch, resp. blízkych extravilánoch obcí a na lokalitách s intenzívnou ľudskou činnosťou (liečebné a turistické zariadenia, skládky komunálneho odpadu, resp. potravu v záhradách, ovocných sadoch a lokalitách s pestovaním včelstiev). Zároveň učia takémuto správaniu aj mláďatá. Po ich eliminácií je potrebné mláďa odchytiť a umiestniť v karanténnej (rehabilitačnej) stanici. Po absolvovaní karantény vrátane veterinárnej starostlivosti sú takéto jedince pripravené na translokáciu do štátov Európy, alebo umelý odchov na Slovensku.

 

Priestory vo výstavbe.     

Karanténne a rehabilitačné priestory vo výstavbe.

Zdroj: NZOO Bojnice