Zimná súťaž o ročnú permanentku a voľné vstupy!

Zimná súťaž o ročnú permanentku a voľné vstupy!

Neseďte počas vianočných prázdnin doma. Navštívte našu zoo v dňoch od 18. 12. 2023 do 8. 1. 2024 a okrem prechádzky môžete zažiť aj napínavé dobrodružstvo. Rozlúštite hádanky, stopujte indície a zapojte sa do súťaže o ročnú permanentku a rodinné vstupy do Národnej zoo Bojnice. Žrebujeme už 9. januára.

Zimná súťaž v Nzoo Bojnice. Zdroj: Nzoo Bojnice

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa pre zoologické záhrady (1. máj) sme pripravili pre našich fanúšikov súťaž. Zapojiť sa je možné v dňoch od 27. apríla 2023 do 1. mája 2023 do 10. hodiny na sociálnej sieti Instagram. Hrá sa o rodinné vstupenky a balíček reklamných predmetov od Nzoo Bojnice. Viac informácií nájdete na našom instagramovom profile. 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME – 27. 04. 2023 – 01. 05. 2023 do 10. hodiny

Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže je Národná zoologická záhrada, Zámok a okolie 6, 972 01  Bojnice, IČO: 00358011 (ďalej len „usporiadateľ súťaže“). Kontakt: silvia.vankova@zoobojnice.sk. Sprostredkovateľom súťaže je instagramový profil: @zoobojnice

Termín a miesto konania súťaže

 1. Súťaž prebieha na Instagrame v termíne od 27. 04. 2023 do 01. 05. 2023 do 10. hodiny. Zapojiť sa do súťaže je možné na profile @zoobojnice.

Výhra

 1. Výhrou v súťaži sú 3 x balíčky od Nzoo Bojnice. Každý balíček je rovnaký. Balíček obsahuje: 1 x rodinný vstup do Nzoo Bojnice, zápisník, kľúčenka, šnúrky do topánok, voňavá visačka do auta, fľaša

 

Súťažiaci

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s aktívnym Instagram profilom, ktorá splnila podmienky zapojenia sa do súťaže opísané v súťažnom poste. Súťažiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, musia mať zároveň odomknutý svoj Instagram profil, aby usporiadateľ súťaže mohol skontrolovať splnenie súťažných pravidiel, ktorými je podmienená výhra.
 2. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť s tým istým profilom aj viackrát, ak vždy splní súťažné podmienky.
 3. Zo súťaže sú vyradení a nesmú sa jej zúčastniť rodinní príslušníci, zamestnanci či osoby blízke usporiadateľovi súťaže.
 4. Usporiadateľ súťaže aj jej sprostredkovateľ majú právo zo súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

 

Žrebovanie a odovzdanie výhry 

 1. Usporiadateľ súťaže vo vopred stanovenom termíne 02.05. 2023 vyžrebuje z komentárov troch výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v časti „Výhra“. Žrebovanie sa uskutoční na profile @zoobojnice.
 2. Výhercovia súťaže po vyžrebovaní zašlú jej sprostredkovateľovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu miesta určeného na zaslanie výhry, telefónne číslo a e-mailovú adresu). V prípade, ak sa výherca neozve sprostredkovateľovi do 2 týždňov od vyžrebovania, výherca stráca na výhru nárok. Výhra bude výhercom zaslaná Slovenskou poštou, a. s.. V prípade dohody s usporiadateľom je možné si výhru prevziať aj osobne v Národnej zoologickej záhrade, Zámok a okolie 6, 972 01  Bojnice.

 

Spracovanie osobných údajov 

 1. Usporiadateľ týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Instagram účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo budú spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži.
 2. Súťažiaci súhlasia s tým, že sprostredkovateľ súťaže zverejní na Instagrame prostredníctvom profilu @zoobojnice v rámci tejto súťaže meno výhercov, pod ktorými sú výhercovia registrovaní na Instagrame.

Iné ustanovenia

 1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Instagramom a sociálna sieť Instagram s ňou nemá žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že Instagram nemá voči súťažiacim žiadne záväzky.
 2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť či predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok bude vhodným spôsobom zverejnená.
 3. Usporiadateľ ani sprostredkovateľ súťaže nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram.
 4. Usporiadateľ má právo vymazať komentár zverejnený pri súťažnom Instagram príspevku, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo také, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah, či boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo by poškodzovali dobré meno usporiadateľa.
 5. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
Obľúbená ZOO LYMPIÁDA je späť! Aj s novou kategóriou

Obľúbená ZOO LYMPIÁDA je späť! Aj s novou kategóriou

Zaujímate sa o zoológiu a ochranu životného prostredia? Máte deti, ktoré by

sa rady niečo v týchto témach podučili a neskôr si zmerali sily vo

vedomostnej súťaži? Ak áno, neváhajte a vyplňte prihlášku na celoslovenskú

vedomostnú súťaž ZOO LYMPIÁDA 2023.

 

Jedna z úloh na minuloročnej ZOO LYMPIÁDE. Zdroj: Nzoo Bojnice

Zabudnite na nudné testovanie v uzavretej miestnosti. Už piaty rok po sebe sa deti a mládež prebehnú po našej zoologickej záhrade v Bojniciach, aby si overili svoje vedomosti z ríše zvierat. Ešte pred tým však absolvujú aj odborné prednášky, aby si svoje vedomosti upevnili a najmä rozšírili. Cieľom ZOO LYMPIÁDY je najmä zvýšiť záujem detí i dospelých o zoológiu, ekológiu a enviromentálne povedomie.

V porovnaní s predošlými ročníkmi sa zmenil počet súťažných kategórií. „V minulých rokoch bola ZOO LYMPIÁDA určená najmä deťom z materských a základných škôl ako aj študentom stredných škôl. No záujem prejavili aj dospelí, preto sme sa rozhodli tento rok pridať novú kategóriu aj pre nich,“ povedala hovorkyňa Národnej zoologickej záhrady Bojnice Andrea Klasová.

Pre všetkých súťažiacich bude zabezpečené občerstvenie, balíčky s prekvapením i certifikát o absolvovaní súťaže. Absolútny víťaz, teda súťažiaci s najvyšším počtom bodov, si odnesie elektrickú kolobežku.

Prihlásiť sa môžete tu >