Zoo lympiáda 2023
Úvod » Vzdelávanie » Súťaže » Zoo lympiáda » Zoo lympiáda 2023

VYHODNOTENIE ZVEREJNENÉ NIŽŠIE

POZÝVAME VÁS NA 5. ROČNÍK

celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov MŠ, I. a II. stupňa základných škôl, stredných škôl a novinkou pre dospelákov (pedagógovia, rodičia…) venovaný zoológii a ochrane životného prostredia.

PROPOZÍCIE

Slovenská ZOO LYMPIÁDA 2023

 

Termín uzávierky prihlášok:       3. máj 2023

Poslanie súťaže

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Organizátori:

Národná zoologická záhrada Bojnice

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Odborní garanti:

Ing. Andrea Klasová

Jaroslav Slašťan

Prednášajúci:

Ing. Andrea Klasová

Ing. Andrea Klasová

Národná zoologická záhrada Bojnice

Jaroslav Slašťan

Jaroslav Slašťan

Zásahový tím medveďa hnedého (ŠOP SR)

Juraj Hajdu

Juraj Hajdu

Štátna ochrana prírody SR, hydrobiológ

RNDr. Matej Žiak, PhD.

RNDr. Matej Žiak, PhD.

Slovenské národné múzeum - kurátor - entomológ

Partneri:

(priebežne sa doplňuje)

MUFOTOYS.EU

Carl Stahl

Slovenské národné múzeum v Martine

Múzem Andreja Kmeťa

Cyklo – Santé šport Kremnica 

Papierníctvo Branislav Králik, Kremnica

Spoločnosť ELBA

Bufet u Medveďa

Ministerstvo životného prostredia SR

ZMRZLINA pri viváriu

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Mediálni partneri:

(priebežne sa doplňuje)

Výhry a ocenenia

Absolútny víťaz (súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých súťažiacich) – Kolobežka (elektrická)

Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie – hodnotné vecné ceny.

Všetci súťažiaci – občerstvenie, balíčky s prekvapením, certifikát o absolvovaní súťaže s konkrétnym umiestnením (prvé 3 miesta v každej kategórii).

Výhercovia budú vyhlásení na záverečnom vyhodnotení dňa 27.6.2023 priamo v areáli Národnej zoologickej záhrady Bojnice po ukončení súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa pravidiel súťaže, výhra zostáva v prospech organizátora.

Každý výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre bude plniť pokyny organizátorov súťaže. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za iné výhry.

Absolútny víťaz sa prevzatím výhry zaväzuje, že sa zúčastní aj nasledujúceho ročníka súťaže za účelom odovzdania putovného víťazného pohára nasledujúcemu absolútnemu víťazovi súťaže.

Pravidlá súťaže

Súťažiaci:  Do súťaže sa môžu zapojiť len deti / žiaci / študenti vo veku od 5 do 18 rokov, ktorí patria do nasledujúcich súťažných kategórií:
– deti materských škôl
ZŠ I – žiaci základných škôl prvého stupňa (1.-4.ročník)
ZŠ II – žiaci základných škôl druhého stupňa (5.-9.ročník)
– študenti stredných škôl (SOU, SPŠ, SOPŠ, gymnáziá a pod.)
Dospeláci – pedagógovia, rodičia,… NOVINKA! Nová súťažná kategória!

Témy súťažných otázok V. ročníka: 

1] Medveďku, daj labku! (Jaroslav Slašťan)

– Druhy z čeľade medveďovité, rozpoznávanie a výskyt
– Lebka medveďa – základné pojmy a chrup medveďa
– Zmyslové orgány
– Etológia a potravná ekológia
– Ohrozenie medveďa
– Ochrana medveďa

 

2] Čo pláva pod hladinou našich vôd? (Juraj Hajdu)

– Rybie pásma – rozdelenie vodného toku
– Typické druhy nížinnej a horskej zóny
– Morfológia a anatómia rýb
– Životný cyklus a vývinové štádiá rýb
– Potravná ekológia sladkovodných druhov rýb
– Chránené a invázne druhy sladkovodných druhov rýb

 

3] Mikrokosmos hmyzu a inych suchozemskych potvor (Matej Žiak)

– Rozdelenie do základných systematických skupín (viacnôžky, pavúkovce, rovnakonôžky, hmyz)
– Rozdiely napríklad medzi stonožkou a mnohonôžkou
– Základné determinačné znaky vybraných radov hmyzu (motýle, chrobáky, blanokrídlovce, dvojkrídlovce, bzdochy, rovnokrídlovce).

 

4] Ochrana prírody a zoologické záhrady? (Andrea Klasová)

– Poslania zoologických záhrad
– Vyhynuté zvieratá vo voľnej prírode
– Rehabilitačná stanica v zoo
– Záchytné centrum zoo
– Projekty ochrany prírody v zoo na Slovensku a vo svete
– Označovanie zvierat v prospech monitoringu

 

 

 

 

Registrácia súťažiaceho: na prihlásenie súťažiaceho do súťaže je potrebné riadne a úplne vyplniť online registračný formulár uverejnený na webovej stránke https://zoobojnice.sk/vzdelavanie/sutaze/zoolympiada/zoo-lympiada-2023/  (na spodu tejto stránky). Pokiaľ nebude formulár kompletne vyplnený, nebude súťažiaci zaregistrovaný do súťaže ako súťažiaci.

POZOR! Súťaž má obmedzenú kapacitu – 200 súťažiacich! Rozhodujúce bude poradie prijatého registračného formulára. V prípade naplnenia kapacity a budú určení náhradníci taktiež v poradí podľa prijatého registračného formulára.

Štartovné: 4,00 € na 1 súťažiaceho v deň finálovej súťaže. Platba vopred nie je možná, platba prebehne na mieste v čase registrácie na finálovú súťaž v Nzoo Bojnice.

Dobrovoľná prednáška: v rámci prípravy na súťaž budú organizované dobrovoľné prednášky, na ktoré sa môže každý súťažiaci pri registrácii prihlásiť. Všetky prednášky budú identické, len budú organizované na inom mieste. Prednáška bude určená a časovo rozdelená jednotlivo pre všetky súťažné kategórie v dané dni. Konkrétny deň a čas pre svoju súťažnú kategóriu sa dozviete v elektronickej pozvánke, ktorú vám po prihlásení najneskôr do 9.5.2022 zašleme. Obsah prednášok bude úzko súvisieť s otázkami na finálovej súťaži. Účasť na prednáškach je dobrovoľná / odporúčaná, nie povinná. Prednášky a prezentácie nebude možné poslať emailom, ani inak sprostredkovať. Obsah prednášky je možné vidieť a konzultovať len v určené dni prednášok. Po termíne dobrovoľných prednášok budú zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) hore uvedených tém súťaže pre tých, ktorí sa prednášok nezúčastnili.

Priebeh súťaže:
• Po zaregistrovaní dostane každý súťažiaci obratom email o potvrdení registrácie na súťaž.
• Každý prihlásený súťažiaci na dobrovoľnú prednášku dostane do 9.5.2023 e-mailom pozvánku s konkrétnym časom a miestom realizácie prednášky aj s bližšími potrebnými informáciami.
• Prihlásení súťažiaci absolvujú prednášku, na ktorú sa prihlásia v rámci registračného formulára.
• Po termíne dobrovoľných prednášok budú zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) určených 4 tém súťaže pre tých, ktorý sa prednášok nezúčastnili a to po 19.5.2023.
• Každý registrovaný súťažiaci dostane najneskôr 19.6.2023 elektronicky pozvánku na samotnú súťaž, ktorá sa bude konať dňa 27.6.2023 v Bojniciach s bližšími inštrukciami a organizačnými informáciami.
• Zrušiť účasť na finálovej súťaži je možné písomne zaslaním emailu na zoolympiada@zoobojnice.sk. (meno súťažiaceho, adresa a dôvod absencie) V prípade nenahlásenej absencie bude v nasledujúcom ročníku zohľadnené prijatie či neprijatie prihlášky daného súťažiaceho.
• Začiatok súťaže a termín riešenia súťažných otázok je dňa 27.6.2023 s predpokladaným začiatkom o 8,00 hod. a predpokladané ukončenie najneskôr o 16,00 hod. so slávnostným vyhlásením výsledkov a ocenením výhercov.

Prehľadný časový harmonogram súťaže

 

Riešenie otázok:

  •  Koordinácia riešenia otázok (postupnosť okruhov) je individuálna.
  • Odpovede môžu súťažiaci počas riešenia meniť. Jednou z úloh súťaže je naučiť žiakov samostatnému uvažovaniu.
  • Odpovede sa po uzavretí/odovzdaní hárka s odpoveďami meniť nemôžu.
  • Súťažiaci môže začať ktoroukoľvek zo súťažných tém(na ktoromkoľvek stanovišti)
  • Súťažiaci nemusí vyriešiť celý súbor otázok či tém (t.j. nemusí odpovedať na všetky otázky).

Vyhodnotenie súťaže: Každá otázka bude mať len jednu správnu odpoveď. O celkovom umiestnení súťažiaceho bude rozhodovať súčet všetkých bodov. Najvyšší počet bodov vyhráva. Konkrétny systém bodovania bude oznámený priamo na otvorení súťaže dňa 27.6.2023. V prípade rovnakého počtu bodov súťažiacich na prvých miestach rozhodnú tzv. rozstrelové otázky tesne pred vyhodnotením.
Po uzavretí a vyhodnotení súťaže budú výsledky zverejnené tu na tejto webovej stránke: https://zoobojnice.sk/vzdelavanie/sutaze/zoolympiada/

 

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

  • Registrovať sa ako súťažiaci vyplnením ONLINE registračného formulára (viď nižšie).
  • Platiť štartovné budeš až na mieste v čase finálovej súťaže pri úvodnej registrácii.
  • Môžete sa zúčastniť dobrovoľnej prednášky, kde sa dozviete podrobnejšie okruhy informácií k jednotlivým témam súťaže.
  • PRÍSŤ SI ZASÚŤAŽIŤ NA ZÁKLADE POZVÁNKY DŇA 27. JÚNA 2023 DO NÁRODNEJ ZOO BOJNICE A VYHRAŤ!

VYHODNOTENIE: