Zoo lympiáda 2024
Úvod » Vzdelávanie » Súťaže » Zoo lympiáda » Zoo lympiáda 2024

POZÝVAME VÁS NA 6. ROČNÍK

celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov MŠ, I. a II. stupňa základných škôl, stredných škôl a dospelých, venovaný zoológii a ochrane životného prostredia.

PROPOZÍCIE

Slovenská ZOO LYMPIÁDA 2024

 

Termín uzávierky prihlášok:       3. máj 2024

Poslanie súťaže

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Organizátori:

Národná zoologická záhrada Bojnice

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Odborný garant:

Ing. Andrea Klasová

Prednášajúci:

Silvia Vanková

Silvia Vanková

Národná zoologická záhrada Bojnice

Zuzana Slošiarová

Zuzana Slošiarová

Národná zoologická záhrada Bojnice

Veronika Rybanová

Veronika Rybanová

Národná zoologická záhrada Bojnice

RNDr. Matej Žiak, PhD.

RNDr. Matej Žiak, PhD.

Slovenské národné múzeum v Martine

Partneri:

(priebežne sa doplňuje)

Mediálni partneri:

(priebežne sa doplňuje)

Výhry a ocenenia

Absolútny víťaz (súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých súťažiacich) – Kolobežka (elektrická)

Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie – hodnotné vecné ceny.

Všetci súťažiaci – občerstvenie, balíčky s prekvapením, certifikát o absolvovaní súťaže, s konkrétnym umiestnením prvé 3 miesta v každej kategórii.

Výhercovia budú vyhlásení na záverečnom vyhodnotení dňa 26.6.2024 priamo v areáli Národnej zoologickej záhrady Bojnice po ukončení súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa pravidiel súťaže, výhra zostáva v prospech organizátora.

Každý výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre bude plniť pokyny organizátorov súťaže. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za iné výhry.

Absolútny víťaz sa prevzatím výhry zaväzuje, že sa zúčastní aj nasledujúceho ročníka súťaže za účelom odovzdania putovného víťazného pohára nasledujúcemu absolútnemu víťazovi súťaže.

.

Pravidlá súťaže

Súťažiaci:  Do súťaže sa môžu zapojiť len deti / žiaci / študenti vo veku od 5 do 18 rokov dospelí, ktorí patria do nasledujúcich súťažných kategórií:
– deti materských škôl
ZŠ I – žiaci základných škôl prvého stupňa (1.-4.ročník)
ZŠ II – žiaci základných škôl druhého stupňa (5.-9.ročník)
– študenti stredných škôl (SOU, SPŠ, SOPŠ, gymnáziá a pod.)
Dospeláci – pedagógovia, rodičia,…

Témy súťažných otázok VI. ročníka: 

1] Živá voda (Silvia Vanková)

 

2] Každý sme iní (Veronika Rybanová)

 

3] Užitočný odpad (Zuzana Slošiarová)

 

4] Potvory z našich potokov (Matej Žiak)

* po termíne dobrovoľných prednášok budú na tomto mieste zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) hore uvedených tém súťaže pre tých, ktorí sa prednášok nezúčastnili.

 

Registrácia súťažiaceho: na prihlásenie súťažiaceho do súťaže je potrebné riadne a úplne vyplniť online registračný formulár uverejnený na webovej stránke https://zoobojnice.sk/vzdelavanie/sutaze/zoolympiada/zoo-lympiada-2024/  (na spodu tejto stránky). Pokiaľ nebude formulár kompletne vyplnený, nebude súťažiaci zaregistrovaný do súťaže ako súťažiaci.

POZOR! Súťaž má obmedzenú kapacitu – 200 súťažiacich! Rozhodujúce bude  poradie prijatého registračného formulára. V prípade naplnenia kapacity a budú určení náhradníci taktiež v poradí podľa prijatého registračného formulára.

Štartovné: 5,00 € na 1 súťažiaceho v deň finálovej súťaže. Platba vopred nie je možná, platba prebehne na mieste v čase registrácie na finálovú súťaž v Nzoo Bojnice v pokladni.

Dobrovoľná prednáška:  v rámci prípravy na súťaž budú organizované dobrovoľné prednášky, na ktoré sa môže každý súťažiaci pri registrácii prihlásiť. Všetky prednášky budú identické, len budú organizované na inom mieste. Prednáška bude určená a časovo rozdelená jednotlivo pre všetky súťažné kategórie v dané dni. Konkrétny deň a čas pre svoju súťažnú kategóriu sa dozviete v elektronickej pozvánke, ktorú vám po prihlásení najneskôr do 9.5.2024 zašleme. Obsah prednášok bude úzko súvisieť s otázkami na finálovej súťaži. Účasť na prednáškach je dobrovoľná / odporúčaná, nie povinná. Prednášky a prezentácie nebude možné poslať emailom, ani inak sprostredkovať. Obsah prednášky je možné vidieť a konzultovať len v určené dni prednášok. Po termíne dobrovoľných prednášok budú zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) hore uvedených tém súťaže pre tých, ktorí sa prednášok nezúčastnili.

Priebeh súťaže:

 • Po zaregistrovaní dostane každý súťažiaci obratom email o potvrdení registrácie na súťaž.
 • Každý prihlásený súťažiaci na dobrovoľnú prednášku dostane do 9.5.2024 e-mailom pozvánku s konkrétnym časom a miestom realizácie prednášky aj s bližšími potrebnými informáciami.
 • Prihlásení súťažiaci absolvujú prednášku, na ktorú sa prihlásia v rámci registračného formulára.
 • Po termíne dobrovoľných prednášok budú zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) určených 4 tém súťaže pre tých, ktorý sa prednášok nezúčastnili a to po 25.5.2024.
 • Každý registrovaný súťažiaci dostane najneskôr 19.6.2024 elektronicky pozvánku na samotnú súťaž, ktorá sa bude konať dňa 26.6.2024 v Bojniciach s bližšími inštrukciami a organizačnými informáciami.
 • Zrušiť účasť na finálovej súťaži je možné písomne zaslaním emailu na zoolympiada@zoobojnice.sk. (meno súťažiaceho, adresa a dôvod absencie) V prípade nenahlásenej absencie bude v nasledujúcom ročníku zohľadnené prijatie či neprijatie prihlášky daného súťažiaceho.
 • Začiatok súťaže a termín riešenia súťažných otázok je dňa 26.6.2024 s predpokladaným začiatkom o 8,00 hod. a predpokladané ukončenie najneskôr o 16,00 hod. so slávnostným vyhlásením výsledkov a ocenením výhercov.

Prehľadný časový harmonogram súťaže

 

Riešenie otázok:

 • Koordinácia riešenia otázok (postupnosť okruhov) je individuálna.
 • Odpovede môžu súťažiaci počas riešenia meniť. Jednou z úloh súťaže je naučiť žiakov samostatnému uvažovaniu.
 • Odpovede sa po uzavretí/odovzdaní hárka s odpoveďami meniť nemôžu.
 • Súťažiaci môže začať ktoroukoľvek zo súťažných tém(na ktoromkoľvek stanovišti)
 • Súťažiaci nemusí vyriešiť celý súbor otázok či tém (t.j. nemusí odpovedať na všetky otázky).

Vyhodnotenie súťaže: Každá otázka bude mať len jednu správnu odpoveď. O celkovom umiestnení súťažiaceho bude rozhodovať súčet všetkých bodov. Najvyšší počet bodov vyhráva. Konkrétny systém bodovania bude oznámený priamo na otvorení súťaže dňa 26.6.2024. V prípade rovnakého počtu bodov súťažiacich na prvých miestach rozhodnú tzv. rozstrelové otázky tesne pred vyhodnotením.

Po uzavretí a vyhodnotení súťaže budú výsledky zverejnené tu na tejto webovej stránke: https://zoobojnice.sk/vzdelavanie/sutaze/zoolympiada/

 

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

 • Registrovať sa ako súťažiaci vyplnením ONLINE registračného formulára (viď nižšie).
 • Platiť štartovné budeš až na mieste v čase finálovej súťaže pri úvodnej registrácii.
 • Môžete sa zúčastniť dobrovoľnej prednášky, kde sa dozviete podrobnejšie okruhy informácií k jednotlivým témam súťaže.
 • PRÍSŤ SI ZASÚŤAŽIŤ NA ZÁKLADE POZVÁNKY DŇA 26. JÚNA 2024 DO NÁRODNEJ ZOO BOJNICE A VYHRAŤ!

REGISTRAČNÝ FORMULÁR: