Ubikácia africkej fauny

Ubikácia africkej fauny

Ubikácia africkej fauny a exteriérový výbeh pre africkú faunu

Financovanie investičnej aktivity: štátny rozpočet

Ubikácia africkej fauny, je v 65-ročnej histórii bojnickej zoologickej záhrady najvýznamnejšou investíciou. Práce na nej boli pre verejnosť sprostredkované 14. februára 2019 poklepaním základného kameňa stavby.

Ubikácia africkej fauny je jedným z moderných pavilónom nielen na Slovensku, ale i v  Európe. Je členená na päť častí, a to časť pre ustajnenie slonov, zázemie pre zamestnancov, vonkajšie a vnútorné výbehy pre slony a návštevnícku časť. Stavba aj výbeh spĺňajú tie najprísnejšie kritériá, ktoré sú prijaté pre chovateľov afrických slonov v rámci Európskej asociácie zoologických záhrad. Toto bolo základné kritérium, ktoré sa muselo splniť na to, aby sa mohlo pokračovať v chove slonov do budúcna.

Stavebné práce boli rozdelené na 2. etapy. I .etapa bola výstavba nového pavilónu slonov (ubikácia africkej fauny), dodávateľom bola spoločnosť COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. odovzdanie a prevzatie staveniska bolo 11/2018. Samotný objekt je jednoduchého pôdorysového tvaru, zastrešený pultovými strechami. Časť objektu je dvojpodlažná, vnútorný výbeh zvierat je jednopodlažný, návštevnícka časť má nadzemné a čiastočne podzemné podlažie zapustené v teréne.

Cieľom II. etapy bolo zabezpečiť vhodné kvalitatívne a kvantitatívne vyhovujúce exteriérové priestory pre africkú faunu. Priestor určený pre exteriérový výbeh zvierat je rozdelený na tri časti – výbeh pre budúceho samca a dva samostatné výbehy pre samice. Zhotoviteľom II. etapy bola spoločnosť VODAKAN, s.r.o.

Foto: NZOO Bojnice 

        

Ochrana sysľa pasienkového

Ochrana sysľa pasienkového

Názov projektu: Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus)
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE SYSEĽ
Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/001069

Trvanie: 01/09/2020 – 31/12/2027
Celkový rozpočet projektu: 5 428 988 € (60 % je financovaných z príspevku Európskej komisie)
Partneri projektu: BROZ, ALKA Wildlife o.p.s, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národná zoologická záhrada Bojnice

Zameranie projektu:

Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov ohrozeného druhu sysľa pasienkového vo vybraných lokalitách na Slovensku, v Čechách a v Poľsku.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je znížiť pokles populácie sysľa pasienkového,  zastaviť zmenšovanie ich územia  a zvýšiť množstvo kolónií a jedincov. Na posilnenie populácie sysľov je dôležité zabezpečiť– prikrmovanie, výsevy rastlín, ktoré sú vhodné ako jeho potrava, výsadba ovocných stromov skorých letných odrôd, podporné opatrenia na živočíšne zložky potravy – najmä pre hmyz, ktorým sa syseľ živí.

Projekt má viacero aktivít, za ktoré zodpovedajú jednotliví partneri. Medzi hlavnú aktivitu za ktorú zodpovedá NZOO je vytvorenie genetického centra, kde bude prebiehať genetická štúdia, vďaka ktorej sa získajú vedecké údaje o jedincoch. Zo zozbieraných vzoriek sa vytvorí génová banka pre ďalšie využitie a výskum. Odobraté vzorky budú uskladnené  a materiál bude poskytnutý aj iným inštitúciám, zoologickým záhradám alebo univerzitám na výskum. V NZOO budú umiestnené jedince určené na reštitúciu a na základe štúdie sa vyberú najvhodnejšie jedince.

V neposlednom rade je dôležitosť dať do povedomia širokej verejnosti aktuálnu situáciu v ktorej sa ohrozený druh nachádza. V rámci projektu sa vybuduje prístrešok určený na vzdelávacie aktivity, workshopy, školské exkurzie, vzdelávací program pre deti. Uskutoční sa tu výstava, ktorá bude pozostávať z rôznych interaktívnych panelov, hier a 3D modelov systému nor, spojená s prezentáciou projektu.

Viac informácií o projekte a aktivitách nájdete na stránke partnera: https://broz.sk/projekty/life-sysel/

          

 

 

 

foto: NZOO Bojnice