TK UCSZOO v Zoo Plzeň 2023

TK UCSZOO v Zoo Plzeň 2023

V dňoch 18. až 20.10. 2023 prebiehalo trojdňové pracovné stretnutie Technickej komisie UCSZOO (Únie českých a slovenských zoologických záhrad) v priestoroch Zoologickej a botanickej zahrady města Plzeň, p.o., na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z 12 zoo.

Odborná časť pracovné stretnutia bola orientovaná na plány rozvoja Zoo Plzeň a na znižovanie energetickej, personálnej a organizačnej náročnosti prevádzok zoo, tentokrát prostredníctvom udržateľného manažmentu a hospodárenia s vodou a komplexného systému chytrých elektrických ohradníkov na sledovanie ich stavu v reálnom čase z akéhokoľvek miesta.

Súčasťou programu bolo tiež zhromažďovanie a doplnenie informácií k 20 ročnej histórií, aktuálne Technickej komisie ZCSZOO ako aj základných, technických, štatistických údajov o jednotlivých zoo pre verejné účely a budúce rozširovanie štatistických prehľadov v tejto oblasti.

                                                                           

(Zoo Plzeň, provozní náměstek, Ing. Radek Martinec)            (spoločnosť: nextdrop s.r.o., František Mach)                     (spoločnosť: VTN electronics s.r.o., Zdenek Parobek)

Autor: Ing. Viera Madajová 

Technická komisia UCSZOO

Technická komisia UCSZOO

UCSZOO (Únia českých a slovenských zoologických záhrad) koordinuje niekoľko odborných komisií, ktoré slúžia prioritne ako komunikačná platforma na výmenu skúseností a poznatkov o najaktuálnejších témach, medzi ktoré nesporne patria aj aktuálne opatrenia a aktivity zamerané na znižovanie energetickej náročnosti prevádzok zoologických záhrad.

V dňoch 28.3. až 30.3.2023 hosťovala takto tematicky zameranú Technickú komisiu UCSZOO, Národná zoologická záhrada Bojnice. Na stretnutí sa zúčastnili kolegovia z 11 zoologických záhrad zo SR a ČR a súčasťou odborného programu boli prezentácie zamerané na konkrétne opatrenia jednotlivých zoo ako aj odporúčania SIEA.

Znižovanie energetickej náročnosti prevádzok zoo, nie je možné vnímať len ako aktuálny problém, ale je potrebné zaoberať sa touto problematikou systematickejšie, v kontexte budúcej udržateľnosti.  V tomto duchu sformulovali účastníci komisie aj prehlásenie Technickej komisie pre UCSZOO.

                 

Koordinátor TK UCSZOO Ing. Viera Madajová                     SIEA Ing. Mária Pevná

Odborné komisie UCSZOO v NZOO Bojnice

Odborné komisie UCSZOO v NZOO Bojnice

NZOO Bojnice ako riadny člen Únie českých a slovenských zoologických záhrad hostila na jeseň tohto roku, dve z odborných komisii. Zasadnutie Komisie in-situ a Komisie ochrany fauny v SR a ČR prebiehalo na základe vopred dohodnutého programu počas troch odborných dní. Odprezentované boli aj štyri najvýznamnejšie projekty, v prevažnej miere financované z externých finančných zdrojov, zamerané na ochranu fauny SR a ČR, ktoré už niekoľko rokov úspešne implementuje NZOO Bojnice spolu s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi. Kolegovia z českých, ale aj z našej zoo, mali jedinečnú možnosť nahliadnuť do realizácie daných projektov a aktivít, doterajších výsledkov, ale aj budúcich plánov. Informácie boli sprostredkované prostredníctvom prezentácií zo strany zástupcov kľúčových projektových partnerov.

Ervín Hapl sprostredkoval informácie o aktivitách, ktoré sú zamerané na sysľa pasienkového, pričom aktivity zamerané na ochranu tohto druhu prebiehajú už niekoľko rokov, v rámci dvoch na seba nadväzujúcich projektov. Prvým bol projekt s názvom „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“ (NFP304021D154) , ktorý bol financovaný prostredníctvom OP Interreg V-A SR-ČR sa stal sa základom pre veľký niekoľkoročný projekt s názvom „Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus cittelus) na severozápadnej hranici jeho výskytu (LIFE SYSEL)“  (LIFE19NAT/SK/001069), kt. je aktuálne financovaný z finančného zdroja LIFE.

NZOO Bojnice je tiež súčasťou riešenia problematiky medveďa hnedého na Slovensku, kde je partnerom ŠOP SR v rámci projektu s názvom „Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku“ (NFP310011L489) financovaného prostredníctvom OP KŽP. Informácie o fungovaní zásahového tímu a škodách spôsobených týmito šelmami sprostredkovali Jaro Slašťan a Tomáš Suchý.

Aktivity, s ktorými začala organizácia prostredníctvom prvého projektu ešte v roku 2013 a boli zamerané na rysa ostrovida, už dávno presiahli hranice zoo a informácie o ich úspechoch a budúcnosti tohto druhu v celej Európe a blízkom okolí sprostredkoval zástupca Technickej univerzity vo Zvolene, Mgr. Jakub Kubala, PhD.

Ďalším projektom presahujúcim hranice zoo a Slovenska je určite projekt zameraný na mačku divú. Projekt s názvom „Hledám kočku, pozor, divokou!“ (NFP304021R971) financovaný prostredníctvom OP Interreg V-A SR a ČR predstavili zástupcovia partnerov z ÚStavu biologie obratlov AV ČR, v.v.i Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D a Hnutí DUHA Olomouc, Mgr. Martin Ďula.

     Prezentácia projektov, kt. je sú zamerané na sysľa pasienkového.   

    Prezentácia informácií týkajúcich sa veľkých šeliem SR. 

     Prezentácia aktivít zameraných na mačku divú. 

   Autor: Ing. V.Madajová

Výjazdové pracovné stretnutie EF

Výjazdové pracovné stretnutie EF

Výjazdové pracovné stretnutie zamestnancov Environmentálneho fondu a odborných zamestnancov NZOO Bojnice sa uskutočnilo v priestoroch zoo, dňa 29.6.2022. Počas prehliadky areálu im boli odprezentované najmä časti, ktoré slúžia na zabezpečovanie odbornej zoologickej činnosti, karanténny, rehabilitácie a osobitných úloh organizácie vyplývajúcich z legislatívy a právnych predpisov SR. Činnosti, ktoré zabezpečuje NZOO Bojnice a vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny, zo zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, zo zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu, s nimi, sú zároveň činnosťami, ktoré podporuje Environmentálny fond. Napriek tomu postupuje NZOO Bojnice pri podávaní žiadostí ako aj pri samotnej implementácií projektov, rovnako ako každý iný uchádzač o dotáciu, t.j. v súlade s platnými legislatívnymi úpravami daného fondu.

Vzájomná výmena informácií a skúseností, pomôže nesporne obom stranám, pri realizácií činností zameraných na ochranu prírody a krajiny na Slovensku.

Autor: Ing. V. Madajová

Publikované: 30.06.2022, 10:57 hod.