ZEBRA – časopis bojnickej zoo

ZEBRA – časopis bojnickej zoo

Hlavnou témou prvého tohtoročného populárno-náučného časopisu bojnickej zoo ZEBRA je medveď hnedý. Dozviete sa zaujímavosti o hibernácii medveďov a ich vnútrodruhovej komunikácii. Pozreli sme sa aj na nebezpečné stretnutia s medveďmi rečou štatistík. Medzinárodný tím vedcov sa ich totiž rozhodol podrobne preskúmať. Zamerali sa na tie, ktoré sa odohrali v rokoch 2000 až 2015, zozbierali informácie o viac ako 600 útokoch a vo svojom výskume nazvanom „Útoky medveďa hnedého na človeka: celosvetová perspektíva“ prišli na zaujímavé zistenia. V čísle 1/2020 Vám predstavíme kampaň EAZA Which Fish, dozviete sa zaujímavosti o welfare zvierat a tiež o tom, ako zoologické záhrady pomáhajú pri záchrane ohrozených druhov. Nájdete v ňom vizitky tukana žltohrdlého a krokodílovca čínskeho, v rámci inváznych druhov sme si posvietili na „neškodného“ raka mramorovaného, prezradíme Vám, ako sa má orangutan Kiran vo svojom novom domove a prinesieme napínavý príbeh s názvom „Šimpanzy v zoo Bojnice – ale mimo klietok“.

 

Vydavateľské údaje:

ZEBRA – časopis Národnej zoo Bojnice

ISSN 2729-7543

Názov a sídlo vydavateľa: Národná zoologická záhrada Bojnice

Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice

IČO: 00 358 011

Ročník vydania: 5. ročník

Periodicita vydania: 2x ročne

Vedúci redaktor: Jaroslav Slašťan

Redaktori: Andrea Klasová, Zuzana Slošiarová, Alexandra Veselovská, Agnesa Cachovanová, Miroslava Kľučárová, Branislav Tám

Autori fotografií a článkov sú uvedení v texte

Za obsah, štylizáciu a jazykovú úpravu príspevkov zodpovedajú jednotliví autori.

 

Želáme Vám príjemné čítanie a pekné leto.

 

  

 

Odborno-náučný časopis ZEBRA vydáva od roku 2015 Národná zoologická záhrada Bojnice, ktorá je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Časopis bol od roku 2015 vydávaný 2 x ročne ako periodická tlač, v roku 2020 bude dostupný len v elektronickej podobe.

Výročná správa 2019

Výročná správa 2019

 

 

Výročná správa 2019 prináša prehľad najdôležitejších udalostí Národnej zoologickej záhrady za uplynulý rok. Čitatelia sa tak budú môcť dozvedieť množstvo informácií o zvieratách, činnostiach, novinkách a projektoch. Výročná správa pojednáva aj o medzinárodnom pôsobení bojnickej zoologickej záhrady vo svetových organizáciách, prírastkoch zvierat, o priamom zapojení do záchranných programov, marketingovej a propagačnej práci, investičných akciách, ekonomických ukazovateľoch, rekonštrukciách a celkovom fungovaní záhrady. Svojím obsahom bilancuje svoje úspechy a poskytuje verný a pravdivý obraz o práci jednotlivých odborov a úsekov Národnej zoo Bojnice.

S ohľadom na minimalizovanie nákladov, šetrenie finančných zdrojov ako aj životného prostredia bude Výročná správa Národnej zoologickej záhrady Bojnice za rok 2019 dostupná len v elektronickej podobe a to tu:

VÝROČNÉ SPRÁVY NÁRODNEJ ZOO BOJNICE

 

Ohrozený obyvateľ našich stepí

Ohrozený obyvateľ našich stepí

V mesiaci december 2019 vydala Národná zoo Bojnice v náklade 500 kusov brožúru s názvom Ohrozený obyvateľ našich stepí. Zaslúži si našu pozornosť. Dočítate sa v nej informácie o taxonómii druhu, biotopoch na ktorých žije, jeho výskyte a rozšírení, manažmente a opatreniach na jeho ochranu a záchranu, jeho etológii, potravnej ekológii a predátoroch, ale aj to, ako im môžeme pomôcť a aké kroky podnikla Národná zoo Bojnice na jeho záchranu.

Syseľ pasienkový je ohrozeným druhom slovenskej fauny. Aj preto sa Národná zoologická záhrada Bojnice stala partnerom projektu s názvom „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“.Ovocím spolupráce slovenskej a českej odbornej verejnosti je vypracovanie návrhu odporúčaných opatrení nielen pre podporu populácie tohoto hlodavca, ale aj celkovej biologickej rozmanitosti v krajine…

Realizáciou navrhovaných opatrení sa zvýši pestrosť poľnohospodárskej krajiny a prispeje sa k zlepšeniu životného prostredia regiónu. V rámci projektu bol syseľ priblížený miestnym obyvateľom ako pôvodný zástupca miestnej prírody a symbol zachovalej stepnej poľnohospodárskej krajiny.

Vedúcim partnerom projektu je česká nezisková neštátna spoločnosť ALKA Wildlife, o.p.s., hlavným cezhraničným partnerom Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE a partnerom projektu na českej strane Ekocentrum Trkmanka. Cieľom projektu je prispieť k záchrane tohto druhu komplexným súborom aktivít, ktoré zahŕňajú výskum, monitoring, osvetu, spoluprácu, prenos skúseností a nastavenie priorít dlhodobej ochrany druhu, ako aj realizáciu opatrení na podporu druhu i jeho prostredia.

Špecifikácia projektu :

Zaradenie projektu: OP Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kód ITMS 2014 +: NFP304021D154

Vedúci partner CZ: ALKA Wildlife, o.p.s.

Hlavný cezhraničný partner SK: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Partner projektu CZ: Ekocentrum Trkmanka

Partner projektu SK: Národná zoologická záhrada Bojnice

Výdavky projektu NZOO Bojnice: 137 230,20 Eur

Cieľ projektu: Syseľ pasienkový je ohrozený druh. Cieľom projektu je prispieť k záchrane tohto druhu komplexným súborom aktivít: výskum, monitoring, realizácia opatrení na podporu druhu i jeho prostredia, osveta, spolupráca, prenos skúseností a nastavenie priorít dlhodobej ochrany druhu. Spoluprácou odborníkov v regióne SK/CZ, zapojením štátnej správy, vedeckých inštitúcií, mimovládneho sektora a nezávislých expertov vypracujeme návrh odporúčaných opatrení pre podporu nielen sysľa, ale zároveň aj celkovej biologickej rozmanitosti v krajine. Realizáciou týchto opatrení zvýšime pestrosť poľnohospodárskej krajiny a prispejeme k zlepšeniu životného prostredia regiónu. V rámci projektu bude syseľ priblížený miestnym obyvateľom ako pôvodný zástupca miestnej prírody a symbol zachovalej stepnej poľnohospodárskej krajiny.

Stručný popis projektu: Realizácia projektu a ochrana tohto druhu je riešená komplexne, na niekoľkých úrovniach, v oboch krajinách zrkadlovo. V oboch krajinách bude prebiehať mapovanie výskytu a hľadanie neznámych kolónií sysľov, monitoring stavu známych kolónií.

U vybraných kolónií sysľov budú realizované konkrétne opatrenia, zamerané:
1) na podporu biotopu sysľa pasienkového (kosenie, zber a výsev potravne významných bylín, vysekávanie drevín a náletu, bránenie lúk, výsadba ovocných stromov, štepenie stromov, usmernenie pastvy dobytka a pod.)
2) na priamu podporu kolónií sysľov (doplnenie jedincov, ochrana pred predátormi, prikrmovanie, vybudovanie chovných zariadení).

 

Foto 1 a Foto 2: Reprodukčné zariadenie na chov sysľa pasienkového v Národnej zoo Bojnice (Foto: Ing. Viera Madajová)

 

Foto 3: Na deti čakal v objekte Ekocentra Trkmanka vo Veľkých Pavloviciach ako aj v Národnej zoo Bojnice bohatý program. V rámci pobytu sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o Dohovore CITES, Nature 2000, Ekologickej stope a poslaniach environmentálnej výchovy (Foto: Jaroslav Slašťan)

Foto 4: Letný tábor projektu, ktorý prebiehal od 7.júla 2019 do 12.7.2019 mal za úlohu v rámci cezhraničnej spolupráce odovzdať deťom nielen informácie o chránenom druhu nášho pôvodného cicavca (Foto: Zuzana Slošiarová)