ZÁCHRANNÉ PROGRAMY RYSA V EURÓPE

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY RYSA V EURÓPE

Národná zoologická záhrada Bojnice sa od roku 2016 opätovne stala súčasťou záchranných programov pre rysa v Európe. V súčasnosti spoločne s viacerými partnermi na Slovensku (Ministerstvo životného prostredia SR, OZ DIANA, Technická univerzita vo Zvolene, Štátna Ochrana prírody SR atď.) a zahraničí spolupracuje Národná zoo Bojnice na dvoch projektoch s názvom LIFE Luchs a LIFE Lynx.

 

 

Pozitívny stav autochtónnej populácie rysa na Slovensku počas 70. a 80. rokov 20. storočia umožnil realizáciu programov reštitúcie tohto druhu v krajinách západnej a strednej Európy. Národná a medzinárodná spolupráca, so zapojením poľovníckej, lesníckej a ochranárskej verejnosti, ako aj manažment oficiálnych reštitučných programov na úrovni Slovenských Karpát sú považované za vynikajúci model pre trvalo udržateľnú ochranu rysa v Európe. V rámci reštitučných programov bol však v jednotlivých krajinách vypustený vždy malý počet zakladateľských zvierat na malom počte území. To spôsobilo, že aj keď niektoré z reštituovaných populácií spočiatku prosperovali, trend väčšiny z nich je v súčasnosti stagnujúci, až klesajúci a populácie trpia príbuzenským krížením. Pre ich záchranu pred opätovným vyhynutím a zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti bolo preto potrebné opätovné spustenie programov posilnenia s ďalšími rysmi zo zakladateľskej populácie v Karpatoch.

 

 

„Cieľom projektu LIFE Luchs, “Reštitúcia rysov v Biosférickej Rezervácii Falcký les” bolo založenie populácie rysa na nemcko – francúzskej hranice, ktorá je súčasťou UNESCO a cezhraničnej Biosférickej Rezervácie Falcký les – Severné Vogézy a umožnenie disperzie na územie pohoria Vogézy a švajčiarske pohorie Jura (t.j. záchrana vogézskej a jurskej reštituovanej populácie rysa). Od roku 2016 bolo v rámci projektu LIFE Luchs do Falckého lesa translokovaných a vypustených celkovo 20 rysov, z ktorých 8 pochádzalo zo Slovenska. Vzhľadom na zníženie potenciálneho negatívneho tlaku na populáciu rysa na Slovensku len 2 jedince boli odchytené vo voľnej prírode. Zvyšných 6 rysov boli siroty, ktoré sa podarilo úspešne zrehabilitovať v Národnej zoo Bojnice. Projekt reštitúcie rysa do Falckého lesa zaznamenal prvý významný úspech počas druhého roku jeho realizácie (2017). Po 200 rokoch absencie bola potvrdená úspešná reprodukcia u rehabilitovaných rysov zo Slovenska a samica Kaja priviedla na tomto území prvé potomstvo. Ďalším úspechom boli mláďatá zaznamenané v roku 2018 (dokázateľne 5, pravdepodobne 8). Opäť sa jednalo aj o slovenskú samicu Kaju (minimálne 1 mláďa, potenciálne 2). Nasledujúcim úspešným prírastkom boli tri mláďatá v roku 2019. Otcom dvoch mláďat je slovenský rehabilitovaný samec Wrano. V roku 2020 bola reprodukcia zatiaľ potvrdená u dvoch neidentifikovaných samíc, ktoré vodili 2 a 3 mláďatá“ hovorí vedúci zoologického úseku Národnej zoo Bojnice Ing. Branislav Tám.

 

 

„Cieľom ďalšieho projektu LIFE Lynx “Záchrana populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách jej posilnením a dlhodobou ochranou” je záchrana populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred jej vyhynutím pomocou zlepšenia jej genetickej a demografickej situácie. Od roku 2019 bolo v rámci projektu LIFE Lynx z Karpát translokovaných sedem rysov z toho dva zo Slovenska. Jedným zo slovenských rysov je aj samec Maks, ktorý absolvoval úspešnú rehabilitáciu v Národnej Zoo Bojnice. Jeho záchrana bola nádherným príkladom spolupráce zamestnancov Správy CHKO Poľana zo Štátnej ochrany prírody SR a Národnej Zoo Bojnice ktorým sa Maksa podarilo úspešne odchytiť. V tom čase bol rys v veľmi zlom zdravotnom stave a mal zlomenú prednú končatinu (Foto 2, 3, 4, 5). Bol prevezený do Bojníc, kde ho úspešne rehabilitovali. Vo vynikajúcom zdravotnom stave bol následne ako prvý slovenský rys po 47 rokoch od historickej reštitúcie translokovaný do karanténnej stanice v Snežníku, z ktorej bol vypustený 23. júna 2020. Niekoľko dní od vypustenia ulovil Maks svoju prvú korisť (raticová zver), čím potvrdil, že sa aj napriek svojmu predchádzajúcemu hendikepu rámci svojho nového prostredia úspešne adaptoval“ predstavil druhý projekt LIFE Lynx Mgr. Jakub Kubala, PhD. z Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene a občianskeho združenia DIANA – Výskum karpatskej fauny.

Príklady úspešnej rehabilitácie sirôt a hendikepovaných rysov v rámci záchranných programov sú nádhernou možnosťou poskytnutia druhej šance na život vo voľnej prírode pre zvieratá ktoré by za iných okolností uhynuli. Zároveň je to aj možnosť ako pomôcť populácii rysov na Slovensku a v celej Európe. Radi by sme Vás touto cestou poprosili o čo najrýchlejšie oznámenie v prípade pozorovania osirotených mláďat, alebo zranených rysov. Vďaka Vašej pomoci bude možné týmto zvieratám poskytnúť čo najskôr nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť a oni sa budú môcť opätovne vrátiť do svojho prirodzeného prostredia. Ďakujeme Vám.

 

 

Pomáhame už 65 rokov

Pomáhame už 65 rokov

Priatelia, do voľnej prírody sme v ostatnom čase vypustili niekoľko dravcov a spevavcov, ktoré sa do našej rehabilitačnej stanice dostali zranené. Každý jeden zranený živý tvor, ktorý v našom zariadení skončí má svoj osobný príbeh. Niektoré tu končia po zrážke s dopravným prostriedkom, za zraneniami iných stoja napadnutia predátormi, ľudské prekážky a častokrát aj ľudská hlúposť.
Ďakujeme 🙏 všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa podieľali na ich záchrane.
Najnovšie úspechy rehabilitačnej stanice

Najnovšie úspechy rehabilitačnej stanice

Priatelia, prinášame Vám najnovšie úspechy našej rehabilitačnej stanice. Po poskytnutí veterinárneho ošetrenia, nasadení liečby, po rehabilitácii a znovuzískaní fyzickej kondície sme do voľnej prírody vypustili myšiaka lesného, dvoch sokolov myšiarov a kavku tmavú. Našim pacientom prajeme nech sa im darí a vyhýbajú sa prekážkam, nástrahám a zraneniam.
Pomáhame už 65 rokov ❤️65❤️
Hlavným cieľom a poslaním našej rehabilitačnej stanice je záchrana a starostlivosť o poranené a hendikepované jedince z prírody. Naši odborníci však prijaté jedince zároveň pripravujú na návrat do voľnej prírody. Starajú sa tiež o opustené mláďatá, či hendikepované dospelé jedince. Medzi najčastejšie dôvody záchrany a rehabilitácie patria zranenia spôsobené dopravnými prostriedkami, nárazy do prekážok či napadnutia predátormi. Veľmi časté sú aj popáleniny elektrickým prúdom alebo nárazy do drôtov elektrického vedenia. Osobitnú skupinu tvoria mláďatá, ktoré nie vždy vyžadujú pomoc a pre svoju nesamostatnosť sú často laickou verejnosťou odchytené a prinesené do stanice. Medzi ďalšie príčiny, pre ktoré sa živočíchy dostávajú do nášho zariadenia, patria pády do najrôznejších priestorov, zlomeniny, vysilenie organizmu a rôzne infekcie.
Novinka v starom pavilóne slonov

Novinka v starom pavilóne slonov

Milí návštevníci a priatelia našej zoo 🐘🐘
V týchto dňoch si môžete všimnúť na starom pavilóne slonov novinku. Do vonkajšieho výbehu sme umiestnili kovovú konštrukciu – transportný box. Ako pri návšteve našej zoo môžete vidieť, nový pavilón slonov sa dokončuje a dôležitým krokom bude presun našich sloníc. A na ten bude slúžiť tento transportný box. V týchto dňoch naši ošetrovatelia trénujú a pripravujú naše slonice k transportu. Slony majú výborné orientačné (pátracie) správanie, ktoré patrí k najzákladnejším prejavom vrodeného správania.
Charakterizuje ho preskúmavanie každého nového prostredia, do ktorého sa slon dostane, ale aj každého nového predmetu, ktorý sa objaví v ich priestore. Držte nám palce, aby sa našim sloním dámam transportný box pozdával a vybudovali si k nemu čo najskôr dôveru 🐘
Mikiny a tričká, ktoré majú ZMYSEL!

Mikiny a tričká, ktoré majú ZMYSEL!

Mikiny a tričká, ktoré majú ZMYSEL!

Národná zoo Bojnice od roku 1984 chová ako jediná zoo na Slovensku africké slony – Maju a Gulu. Ich aktuálne umiestnenie zďaleka nezodpovedá prísnym pravidlám a podmienkam chovu slonov v ľudskej starostlivosti. Po nekonečných diskusiách a náročnom získaní finančných prostriedkov na nový pavilón slonov aj so štedrým vonkajším priestorom sa zoo podarilo zrealizovať jednu z najväčších stavieb v jej histórii. V mesiaci február 2019 sa slávnostne poklepkal základný kameň a aktuálne sa už riešia funkčné detaily nového pavilónu a pripravuje sa náročný transport sloníc do ich nového “domova”.

Viac info o novom pavilóne slonov TU

Keďže Národná zoo Bojnice sa nevenuje len chovu ohrozených druhov zvierat na svojom území, ale zapája sa aj do rôznych záchranných programov pre zvieratá vo voľnej prírode, pripravila si pre verejnosť projekt, kde môže pomôcť každý, kto bude mať záujem. Národná zoo Bojnice predsa myslí aj na divoké slony v prírode, nielen na tie svoje v Bojniciach! Výťažok poputuje neziskovej organizácii Save-elephants na ich ochranárske činnosti a aktivity.

Preto, ak ti nie je ľahostajný osud divokých slonov v Afrike, podpor kúpou trička alebo mikiny tento projekt! Tieto tričká a mikiny majú ZMYSEL! Myslíme na životné prostredie, preto aj tieto veci sú vyrobené z organickej bavlny. Z každého predaného kusu pôjdu 4 € práve organizácii Save-elephants. Neskôr budeme aj presne doplňovať, čo všetko bolo z výťažku financované.

Jednoduchá a výstižná grafika naznačuje siluetu slona vytvorenú jedným ťahom, ktorá sa mení na symbol života v podobe “EKG diagramu” a končí sa dvoma významnými logami. Jedno logo reprezentuje Národnú zoo Bojnice ako symbol chovu slonov v ľudskej starostlivosti a druhé logo reprezentuje neziskovú organizáciu Save-elephants ako symbol divokých slonov v Afrike. Dalo by sa to zhrnúť do vety: “Pokiaľ chceme súvisle udržať životaschopnú populáciu afrických slonov, nevyhnutnosťou je zaoberať sa nimi nielen chovom v ľudskej opatere ale aj vo voľnej prírode”. A vtedy si môžeme nadnesene povedať: “Pomáham dobrej veci!”, tak ako je uvedené aj v samotnej grafike.

Tričká a mikiny, ktoré majú zmysel si môžete zakúpiť len osobne v predajni suvenírov Národnej zoo Bojnice. Aktuálne máme v ponuke:

Detské tričká – farby ružová a zelená

Dámske tričká – farby čierna a červená

Pánske tričká – farby čierna a modrá

Mikiny – unisex, farby vojenská zelená a vínová bordová

 

Nezisková organizácia Save-elephants sa zaoberá ochranou afrických slonov. Pytliactvo v Afrike v posledných rokoch dosiahlo neuveriteľnú mieru a slony môžu z Afriky vymiznúť do jedného desaťročia. Ročne je ich ulovených cez 30 000, len v poslednej dekáde ich populácia klesla o 60%. Väčšina slonov prichádza o svoj život kvôli klom, ktoré sú aj napriek medzinárodnému zákazu obchodovania – CITES na čiernom trhu veľmi cenenou komoditou. Organizáciu Save-elephants založil v roku 2012 prírodovedec a cestovateľ Arthur F. Sniegon, ktorý v strednej Afrike doprevádza strážcov parkov priamo pri protipytliackom boji, vyjednáva s pytliakmi a dílermi a tak pomáha zatýkať priekupníkov. V Čade pomáha ochranárom s monitorovaním a GPS obojkovaním slonov a spoločne s nadáciou Kola pro Afriku organizuje taktiež zásielky darovaných českých horských bicyklov pre strážcov národných parkov.  Arthur taktiež spoločne s dobrovoľníkmi buduje okolo poľnohospodárskych polí domorodcov úle, ktoré včely dobrovoľne kolonizujú. Vytvárajú tak včeliu bariéru proti slonom, ktoré ničia ich úrodu a chodia sa na polia nakŕmiť. Veľmi zaujímavý je aj “psí projekt”, ktorý sa zameriava na znižovanie pytliactva a priekupníctva. Štvornohí detektívovia sú špeciálne vycvičení na hľadanie pašerákov uloveného zvieraťa či slonoviny. Ide o belgické ovčiaky, ktoré majú aj české korene. Pokiaľ si chcete pozrieť a zistiť viac o spomínaných a aj ďalších projektoch, všetky potrebné informácie nájdete na oficiálnom webe: https://www.save-elephants.org/

 

MIKINY A TRIČKÁ SI MÔŽETE OSOBNE ZAKÚPIŤ V NAŠEJ PREDAJNI SUVENÍROV.

Pozor, mikiny a tričká, ktoré majú zmysel, sa veľmi rýchlo vypredávajú!

Tak neváhajte, aby sme ešte mali vašu veľkosť!

 

 

 

Priatelia, vypočujte si message Arthura F. Sniegona a jeho poďakovanie.

Z každej mikiny a trička s logom „Pomáham dobrej veci“, ktoré ste si v našej predajni suvenírov kupovali koncom minulého išlo z každého predaného kusu 4 € organizácii Save-elephants. Výťažok za rok 2020 bol 656 Eur. Ďakujeme Vám. Po upokojení pandemickej situácie si budete môcť opäť kúpiť tieto mikiny a tričká vyrobené z organickej bavlny a pomôcť tak dobrej veci.
Nezisková organizácia Save-elephants sa zaoberá ochranou afrických slonov. Pytliactvo v Afrike v posledných rokoch dosiahlo neuveriteľnú mieru a slony môžu z Afriky vymiznúť do jedného desaťročia. Ročne je ich ulovených cez 30 000, len v poslednej dekáde ich populácia klesla o 60%. Väčšina slonov prichádza o svoj život kvôli klom, ktoré sú aj napriek medzinárodnému zákazu obchodovania – CITES na čiernom trhu veľmi cenenou komoditou. Organizáciu Save-elephants založil v roku 2012 prírodovedec a cestovateľ Arthur F. Sniegon, ktorý v strednej Afrike doprevádza strážcov parkov priamo pri protipytliackom boji, vyjednáva s pytliakmi a dílermi a tak pomáha zatýkať priekupníkov. V Čade pomáha ochranárom s monitorovaním a GPS obojkovaním slonov a spoločne s nadáciou Kola pro Afriku organizuje taktiež zásielky darovaných českých horských bicyklov pre strážcov národných parkov. Arthur taktiež spoločne s dobrovoľníkmi buduje okolo poľnohospodárskych polí domorodcov úle, ktoré včely dobrovoľne kolonizujú. Vytvárajú tak včeliu bariéru proti slonom, ktoré ničia ich úrodu a chodia sa na polia nakŕmiť. Veľmi zaujímavý je aj “psí projekt”, ktorý sa zameriava na znižovanie pytliactva a priekupníctva.
Viac o neziskovej organizácii Save-elephants sa dozviete tu: https://www.save-elephants.org/

 

 

Projekt „Mikiny a tričká, ktoré majú zmysel“ prináša pozitívne výsledky

Bojnická zoo sa v uplynulom kalendárnom roku zapojila do projektu pod názvom „Mikiny a tričká,“ ktoré majú zmysel.“ Projekt je spojený s chovom slonov afrických v bojnickej zoo, ktorá ako jediná v rámci Slovenskej republiky tento druh slonov chová. Slonice Maju s Guľou netreba našim návštevníkom zvlášť predstavovať. Bojnická zoo sa ale okrem ich chovu zapája i do rôznych záchranných programov pre zvieratá, žijúce vo voľnej prírode. A práve projekt „Mikiny a tričká, ktoré majú zmysel“ pomáha divokým slonom v prírode. Zapojiť sa do neho môže každý a výťažok z neho poputuje neziskovej organizácií Save-elephants, ktorá ho použije na svoje ochranárske aktivity. Za kalendárny rok 2020 odišlo od nás do Afriky 656 €.

Na aké aktivity putuje výťažok z projektu „Mikiny a tričká, ktoré majú zmysel?“

Finančná podpora na diaľku sa ukázala ako veľmi prospešná. Preto Vám prinášame niekoľko aktivít, na ktoré je výťažok z projektu „Mikiny a tričká, ktoré majú zmysel“ určený. V africkom štáte Kongo sa výrazne podporilo fungovanie hliadok detekčných psov, konkrétne v parku Odzala-Kokoua a v rezervácií Tchimpounga. Ide o výcvik ročných šteniat Ovčiaka Belgického. Toto plemeno sa využíva na zabránenie pytliactva slonov a v pátraní po priekupníkoch so slonovinou.

Podporujeme afrických ochranárov

V africkom meste Cad a jeho okolí sa získané financie používajú na podporu komunít, ktoré budujú protislonie včelie bariéry. V inej časti, severne od Baibokoumu na pobreží rieky Logone sa aktivity domorodých sústreďujú na výrobu takzvanej „pirogy.“ Ide o typ lode, vyrobenej z jedného kusa dreva, najčastejšie z pňa padnutého stromu. Na nej sa jednotlivé hliadky pohybujú popri pobreží rieky a zamedzujú konfliktom medzi hrochmi a domácimi roľníkmi. Ochranári z organizácie ILOUD využívajú „pirogy“ aj na monitorovanie a redukovanie výskytu rastliny Eihhornia crassipes. Tá je považovaná za vodný hyacint a môže do veľkej miery ovplyvniť vyhynutie ohrozených druhov zvierat v divočine.

V projekte pokračujeme

Do projektu na záchranu slonov žijúcich vo voľnej prírode sa môžete zapájať naďalej a veríme, že na základe vyššie uvedených faktov, bude záujem o podporu tohto projektu stúpať. Kúpou trička, respektíve mikiny pomôžete i životnému prostrediu, nakoľko ide o výrobky zhotovené z organickej bavlny. Z každého predaného kusa, poputuje čiastka v hodnote 4€ práve organizácií Save-elephants, s ktorou bojnická zoo udržiava priateľstvo a partnerstvo.

Nezisková organizácia Save-Elephants, ktorá spolupracuje s Národnou zoo Bojnice, zaznamenala v priebehu kalendárneho roka 2021 veľký progres

Národná zoologická záhrada Bojnice sa dlhodobo a permanentne zapája do rôznych projektov, ktoré majú zmysel a to najmä vzhľadom k životnému prostrediu, biodiverzite, či ochrane ohrozených druhov živočíchov. Sme tiež partnermi rôznych organizácií, či zoologických záhrad, ktoré sú v tomto smere aktívne. Jedným z týchto partnerov je aj nezisková organizácia Save-Elephants, ktorá sa zaoberá ochranou afrických slonov.

Slony africké v ohrození

Pytliactvo v Afrike v posledných rokoch dosiahlo neuveriteľnú mieru a slony môžu z Afriky vymiznúť do jedného desaťročia. Ročne je ich ulovených cez 30 000, len v poslednej dekáde ich populácia klesla o 60%. Väčšina slonov prichádza o svoj život kvôli klom, ktoré sú aj napriek medzinárodnému zákazu obchodovania – CITES na čiernom trhu veľmi cenenou komoditou.

Boj proti pytliakom a priekupníkom

Organizáciu Save-Elephants založil v roku 2012 prírodovedec a cestovateľ Arthur F. Sniegon, ktorý v strednej Afrike doprevádza strážcov parkov priamo pri protipytliackom boji, vyjednáva s pytliakmi a dílermi a tak pomáha zatýkať priekupníkov. V Čade pomáha ochranárom s monitorovaním a GPS obojkovaním slonov a spoločne s nadáciou Kola pro Afriku organizuje taktiež zásielky darovaných českých horských bicyklov pre strážcov národných parkov.  Arthur taktiež spoločne s dobrovoľníkmi buduje okolo poľnohospodárskych polí domorodcov úle, ktoré včely dobrovoľne kolonizujú. Vytvárajú tak včeliu bariéru proti slonom, ktoré ničia ich úrodu a chodia sa na polia nakŕmiť. Veľmi zaujímavý je aj “psí projekt”, ktorý sa zameriava na znižovanie pytliactva a priekupníctva.

Mikiny a tričká, ktoré majú zmysel

Určite si väčšina z našich priaznivcov ešte spomína na spustenie projektu za bránami bojnickej zoo, ktorý nesie názov „Mikiny a tričká, ktoré majú zmysel.“ Národná zoo Bojnice sa nevenuje len chovu ohrozených druhov zvierat na svojom území, ale zapája sa aj do rôznych záchranných programov pre zvieratá vo voľnej prírode. A práve preto si v polovici septembra kalendárneho roku 2020 pripravila pre verejnosť projekt, v ktorom mohol pomôcť každý. Národná zoo Bojnice nemyslí len na svoje slonice z expozície, ale aj na divoké slony v prírode. Predaj mikín a tričiek so sloniou témetikou priniesol finančný výťažok, ktorý putoval práve do neziskovej organizácie Save-Elephants. Z každej mikiny a trička s logom „Pomáham dobrej veci,“ ktoré si naši návštevníci zakúpili, išli 4 € organizácii Save-Elephants. Aj touto cestou sa chceme poďakovať našim návštevníkom, že kúpou tričiek a mikín podporili tento projekt. V Národnej zoo Bojnice sa v priebehu kalendárneho roka 2021 vyzbieralo na pomoc slonom africkým 564 €.

Save-Elephants sa zaoberá aj ďalšími terénnymi aktivitami, pozreli sme sa na to najpodstatnejšie z uplynulého kalendárneho roka 

Na brehoch rieky Longon v Afrike, konkrétne v štáte Čad, spustila organizácia Save-Elephants projekt s troma dedinami, ktorých okolité polia sú pravidelne ničené hrochmi, žijúcimi v tejto rieke. Projektu predchádzal monitoring, ktorý mapoval najúrodnejšie časti týchto polí a v týchto oblastiach bude vybudovaná bariéra, ktorá zamedzí vstupu hrochom na tieto pozemky. Cieľom projektu nie je iba ochrana úrodnej pôdy, ale v prvom rade zabránenie pytliactva páchaného na hrochoch. Za zmienku stojí aj misia pri jazere Léré v juhozápadnom výbežku štátu Čad, kde  organizácia Save-Elephants pracuje na aktivitách pre podporu kapustňákov západoafrických. Save-elephants tiež na diaľku podporuje fungovanie hliadok detekčných psov v národnom parku Odzala-Kokoua.

Súčasťou terénnych aktivít je aj Národná zoo Bojnice

V rezervácii Tchimpounga, nachádzajúcej sa v Pointe Noire v Konžskej republike, na periférii a v jadrovom území chránenej oblasti Messok-Dja na severe Konga, má organizácia Save-Elephants v teréne rozložené fotopasce na monitorovanie zvierat a zisťovanie identity pytliakov. Tento projekt prebieha v spolupráci s miestnou organizáciou WWF a s podporou zoologických záhrad Bojnice, Liberec či Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe.

Pozrite si video, ktoré editoval Michal Koch zo záberov Arthura F. Sniegona

 

 

Na našej webovej stránke Vám pravidelne prinášame informácie o činnosti neziskovej organizácie Save-Elephants, s ktorou Národná zoologická záhrada Bojnice dlhodobo spolupracuje. Aj činnosť z ostatného obdobia sme pozorne sledovali a v nastávajúcich riadkoch sa s jej výsledkami chceme podeliť s našimi čitateľmi.  Vy, ktorí nás pravidelne sledujete viete, že na čele Save-Elephants stojí bádateľ Arthur Sniegon. Jeho meno sa najčastejšie spája s projektmi, súvisiacimi s ochranou slonov afrických. Okrem tohto poslania je ale jeho prioritnou ambíciou rozširovať svoju pôsobnosť o dobročinné projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na ochranu prírody, či na zvieratá žijúce v nej. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme, ako sa Arthurovej organizácii v ostatnom období darilo.

Pozreli sme sa na úspechy v rámci Atrhurových aktivít, začíname v Kamerune

Nezisková organizácia nasmerovala svoje terénne aktivity do Kamerunu, Konga a Čadu. V uplynulom štvrťroku rozpracoval Arthur v Kamerune so svojim tímom pátranie po priekupníkoch s časťami tiel ľudoopov a pomohol tým partnerskej organizácii LAGA, docieliť zatknutie muža, ktorý sa týmto nehumánnym aktivitám venoval. Zatknutý bol práve v okamihu, keď na predaj ponúkal tieto zakázané suveníry. Jednalo sa o dve gorilie a jednu šimpanziu lebku. Muž bol následne odsúdený na odňatie slobody a bol mu i vyrubený mastný finančný trest.

Aktivity v Kongu odhalili ilegálnu činnosť

V jarnom období sa v južnej časti Konga podarilo pripraviť dve misie a aj na nich sa Arthur zúčastnil. V prvej misii, ktorá bola na programe v apríli, mu spoločnosť robila česká herečka Veronika Čermák Macková. Išlo o jej druhú misiu, naposledy sa na podobnú cestu vybrala pred štyrmi rokmi. Hlavným cieľom tohtoročnej výpravy bolo preskúmanie zeme, kde sa organizácia Save-Elephants najviac angažuje. Súčasťou tejto misie bola kontrola a výmena fotopascí, na periférii rezervácie Tsoulou. Spomínané fotopasce priniesli nové poznatky o tamojšej faune. Zachytených bolo množstvo byvolov, lesoňov, prasiat štetkatých a primátov, ale i minimálne päť samcov slona pralesného. Arthurovi sa spolu so svojou skupinou podarilo spätne vypátrať nedávny incident, pri ktorom pol pytliakmi ulovený hroch, ktorého ilegálni lovci upytliačili výlučne na mäso. Stalo sa tak na brehu rieky Niary. Od pytliaka, ktorého sa podarilo zadržať zistili aj ďalšie dôležité informácie a súvislosti, týkajúce sa ďalšej cesty ukoristeného mäsa. Zistilo sa, že na distribúcii sa podieľa celá rada vysoko postavených ľudí. Arthur a jeho spolupracovníci preto zhromaždili všetky zistené informácie a odovzdali ich partnerskej organizácii v Kongu.

V oblasti rezervácie Tsoulou vznikol nový projekt

V oblasti rezervácie Tsoulou pri takzvanej Modrej rieke, nezisková organizácia Save_Elephants zahájila pilotný projekt na redukciu rozširujúcich sa porastov inváznej tokozelky namutej, inak nazývanej aj ako vodný hyacint. Táto vzplývavá rastlina pôvodom z južnej Ameriky sa nebezpečne množí na hladine priezračného vodného toku a má potenciál ohroziť podvodnú vegetáciu a život pod hladinou. Organizácia Save-Elephants ponúkla domorodým rybárom možnosť privyrobiť si, a to mechanickým vyťahovaním rastlín na breh.

V Čade pokračoval prieskum menej známych druhov živočíchov

V južnom Čade pokračovali domáce partnerské organizácie s prieskumom odľahlých lokalít a dotazníkovým zisťovaním prítomnosti menej známych druhov živočíchov. Toto pátranie smeruje najmä k šupinavcom, hrabáčom, antilopám Derbyho a leopardom. Naďalej prebieha aj podpora miestnych komunít ľudí v okolí rieky Logone, kde vlani Save-Elephants pomohla s elektrickým olotením 61 hektárov poľnohospodárskej pôvody, proti prieniku hrochov. V blízkej budúcnosti sa plánuje nielenže v tomto projekte pokračovať, ale i doladiť nedostatky na pilotnom zámere a zároveň vytvoriť ďalšie tri bariéry u iných poľnohospodárskych komunít v širšom okolí.