Reprezentatívna knižná publikácia

Reprezentatívna knižná publikácia

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Realizácia projektu: rok 2015
Celkové výdavky projektu: 17 577,45 Eur
Dotácia: 16.698,57 Eur

Zameranie projektu: Zvýšenie kvality poskytovania komplexných informácií osobitého charakteru vydaním a bezplatnou distribúciou knižnej publikácie.

Nakladanie s odpadom v zoo II.

Nakladanie s odpadom v zoo II.

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Triedený odpad a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Realizácia projektu: rok 2015
Dotácia: 80 000,00 Eur

Zameranie projektu: Súčasť aktivít komplexného nakladania s odpadom vznikajúcim v areáli zoo s prioritnou snahou o zvýšenie miery jeho zhodnotenia a využitie potrenciálu tohto odpadu na výrobu ekopeliet.

Nakladanie s odpadom v zoo

Nakladanie s odpadom v zoo

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
Realizácia projektu: rok 2014
Celkové výdavky projektu: 84 840,00 Eur
Dotácia: 78 431,62 Eur

Zameranie projektu: Zabezpečenie systému nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom na území zoo v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Oceľové prestrešenie schodov výbehu medveďov

Oceľové prestrešenie schodov výbehu medveďov

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
Realizácia projektu: rok 2014
Celkové výdavky projektu: 89 151,38 Eur
Dotácia: 84 486,73 Eur

Zameranie projektu: Kvalitatívne zlepšenie chovných podmienok jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) zverených do opatery realizáciou výstavby oceľového prestrešenia schodov, pod ktorými sú umiestené ubikácie chovaných zvierat. Priame skvalitnenie chovných priestorov umiestnením prírodných prvkov (kmene a kamene) ako aj realizáciou vizuálnych faktorov (imitácia umelej skalnej steny a veľkoplošnej nástennej maľby).

Prístrešok – dobudovanie náučného chodníka

Prístrešok – dobudovanie náučného chodníka

 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Realizácia projektu: rok 2014
Celkové výdavky projektu: 33 088,00 Eur
Dotácia: 25 204,16 Eur

Zmeranie projektu: Podpora informovanosti a environmentálneho povedomia o potrebe ochrany prírody a prioritne fauny realizáciou edukačnej plochy s umiestenými informačnými a edukačných prvkami zameranými na stimuláciu viaczmyslového vnímania (zrakové a hmatové podnety).