Nakladanie s odpadom v zoo

Nakladanie s odpadom v zoo

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
Realizácia projektu: rok 2014
Celkové výdavky projektu: 84 840,00 Eur
Dotácia: 78 431,62 Eur

Zameranie projektu: Zabezpečenie systému nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom na území zoo v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Oceľové prestrešenie schodov výbehu medveďov

Oceľové prestrešenie schodov výbehu medveďov

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
Realizácia projektu: rok 2014
Celkové výdavky projektu: 89 151,38 Eur
Dotácia: 84 486,73 Eur

Zameranie projektu: Kvalitatívne zlepšenie chovných podmienok jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) zverených do opatery realizáciou výstavby oceľového prestrešenia schodov, pod ktorými sú umiestené ubikácie chovaných zvierat. Priame skvalitnenie chovných priestorov umiestnením prírodných prvkov (kmene a kamene) ako aj realizáciou vizuálnych faktorov (imitácia umelej skalnej steny a veľkoplošnej nástennej maľby).

Prístrešok – dobudovanie náučného chodníka

Prístrešok – dobudovanie náučného chodníka

 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Realizácia projektu: rok 2014
Celkové výdavky projektu: 33 088,00 Eur
Dotácia: 25 204,16 Eur

Zmeranie projektu: Podpora informovanosti a environmentálneho povedomia o potrebe ochrany prírody a prioritne fauny realizáciou edukačnej plochy s umiestenými informačnými a edukačných prvkami zameranými na stimuláciu viaczmyslového vnímania (zrakové a hmatové podnety).

 

Viacúčelové výbehové objekty pre veľké šelmy. Oplotenie s elektrickým ohradníkom

Viacúčelové výbehové objekty pre veľké šelmy. Oplotenie s elektrickým ohradníkom

 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
Realizácia projektu: rok 2013
Celkové výdavky projektu: 139 059,71 Eur
Dotácia: 126 731,00 Eur

Zameranie projektu: Vybudovanie nových kvalitatívne a kvantitatívne vyhovujúcich priestorov slúžiacich krátkodobý ale aj dlhodobý chov chránených jedincov veľkých šeliem Karpatskej fauny.